Zambie: Humanitární pomoc a obnova

Zambie: Humanitární pomoc a obnova

© Foto: PIN

V posledním desetiletí se výrazně zvyšuje potřeba celosvětové humanitární pomoci a stejně tak počet lidí v nouzi; tento růst je způsoben zejména rostoucím počtem ozbrojených konfliktů a vleklých krizí, závažných přírodních katastrof a pandemií spolu s nárůstem urbanizace. Vysoký počet vysídlených osob, nedostatek finančních prostředků, potíže dostat pomoc do míst, kde je skutečně potřeba, a závažné problémy s ochranou navíc vyžadují větší globální investice do humanitárního úsilí.

V této souvislosti se spolu s našimi partnery snažíme poskytovat zásadní, relevantní, včasnou a kvalitní humanitární pomoc, která zachraňuje životy, zmírňuje utrpení a zachovává důstojnost obyvatel zasažených krizemi. Na humanitární pomoc pak navazuje obnova postižených oblastí a budování odolnosti obyvatel. Naše humanitární pomoc je založena na základních principech lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti.

V minulosti jsme úspěšně a rychle reagovali díky příspěvkům, které nám věnovala komunita podporovatelů, partnerů a náš Klub přátel.

Zaměřujeme se především na tyto oblasti:
  • Peněžní víceúčelová pomoc
  • Potravinové bezpečnost a výživa
  • Přístřeší a nepotravinové balíčky, včetně obnovy infrastruktury
  • Voda, sanitace a hygiena
  • Vzdělávání v nouzových situacích zahrnující psychosociální podporu a ochranu dětí
  • Ochrana obyvatel
Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Zlepšení potravinové bezpečnosti obyvatel postižených změnou klimatu v západní Zambii

Zlepšení potravinové bezpečnosti obyvatel postižených změnou klimatu v západní Zambii

Cílem projektu je zvýšit využití služeb léčby akutní podvýživy a poskytnout okamžitou pomoc v oblasti potravinové bezpečnosti zranitelným venkovským komunitám v regionu Nalolo v západní Zambii. 

V posledních letech se západní Zambie potýkala s výraznými problémy způsobenými změnou klimatu, a to v podobě extrémního sucha. To vede ke zvýšené potravinové nejistotě a akutní podvýživě, zejména u venkovských obyvatel závislých na zemědělství. Situace je nepříznivá především pro nejzranitelnější skupiny, jako jsou děti do pěti let věku a těhotné a kojící ženy.  

Hlavním cílem projektu je posílit program Integrovaného řešení akutní podvýživy (IMAM) v regionu Nalolo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem pro místní rozvoj a sociální služby. Tento projekt je financován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky (MZV ČR). 

Mimořádná asistence podvyživeným dětem do 5 let a těhotným a kojícím ženám v západní provincii

Mimořádná asistence podvyživeným dětem do 5 let a těhotným a kojícím ženám v západní provincii

V důsledku přírodních katastrof spojených s prudkými změnami klimatu, které Zambie v posledních letech zažívá, jsou v současné době téměř 2 miliony lidí ohroženy akutním nedostatkem jídla. Rozsáhlá sucha střídaná povodněmi, rostoucí ceny základních potravin a socio-ekonomické dopady pandemie Covid-19, krizi dále prohlubují. Katastrofy související s klimatem mají vážný dopad na živobytí obyvatelstva venkovských oblastí, jehož jediným zdrojem obživy bývá zpravidla zemědělství.
Západní provincie je jedna z nejchudších oblastí Zambie, kde akutní podvýživa představuje dlouhodobý problém, přitom může mít fatální dopady na zdraví ohrožené skupiny dětí do pěti let a těhotných, kojících žen. Zdravotní střediska nejsou schopna poskytnout svým pacientům kvalifikovanou zdravotní péči. 
Člověk v tísni v západní provincii úzce spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ve snaze zvýšit efektivitu poskytovaných zdravotnických služeb pro obyvatelstvo s akutní podvýživou. Díky dosavadnímu působení v západní provincii byla posílena kapacita vybraných zdravotních středisek. Problémem však zůstává jejich nedostupnost pro lidi žijící v odlehlých vesnicích, kteří si dlouhé cestování často nemohou finančně dovolit. Člověk v tísni usiluje o dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro všechny. Několik dalších okresních nemocnic bude vybaveno potřebným materiálem a pomůckami pro měření a léčbu podvýživy. Zdravotnický personál bude proškolen tak, aby mohl pohotově reagovat na potřeby svých pacientů. Klíčové je školení místních zdravotních dobrovolníků, kteří díky pravidelnému kontaktu s rodinami mohou podvýživu včas identifikovat a zahájit léčbu. Jejich návštěvy v domácnostech a zapojení tradičních komunitních představitelů pomáhají šířit klíčové informace týkající se kvalitní vyvážené stravy, prevence podvýživy a jejího rozpoznávání v rámci širších komunitních celků.
Zabránění šíření pandemie COVID-19 v západní provincii a Lusace v Zambii a zmírnění jejích dopadů

Zabránění šíření pandemie COVID-19 v západní provincii a Lusace v Zambii a zmírnění jejích dopadů

Globální pandemie covid-19 zasáhla Zambii v březnu 2020s a postupně se rozšířila po celé zemi. V současné době pak výskyt dramaticky stoupá zejména v Lusace, jižní a západní provincii, což je připisováno zejména možnosti testování, která je v ostatních regionech minimální. Podobně jako celý svět, i zambijská vláda představila řadu opatření s cílem zabránit šíření epidemie, jež představuje hrozbu především pro odlehlé regiony s obtížně dostupnou zdravotní péčí a nedostatkem vody. Dopady dlouhodobých restriktivních opatření mají vliv na již oslabenou ekonomiku země a zaměstnanost. Roste počet obyvatel, jež se ocitá v potravinové krizi a hluboké životní nejistotě. Zdravotnický systém navíc není připraven poskytnout speciální péči spojenou s léčbou covid-19, chybí kvalifikovaný zdravotnický personál, materiál a léky. Nemocnice mnohdy nesplňují dostatečné hygienické podmínky a nemají přístup k čisté vodě. Hygienické podmínky jsou rovněž problematické v domácnostech.
Člověk v tísni ve spolupráci s partnerskou organizací Charita ČR pracují na komplexním zlepšení přístupu ke zdravotní péči, kvality poskytované péče, posílení odolnosti komunit a jejich informovanosti o správných hygienických návycích. Vybrané nemocnice a zdravotní centra v Lusace a západní provincii projdou rekonstrukcí, díky níž bude zaveden trvalý přístup k nezávadné vodě a budou vystavěny umývárny rukou. Současně budou vybaveny ochrannými pomůckami, materiálem a technologiemi pro léčbu covid-19. Desítky zdravotních pracovníků projdou školením o prevenci a identifikaci virových onemocnění, budou schopni kvalifikovaně provádět testování na přítomnost covid-19 a rychle zahájit léčbu. Školení v oblasti správné hygieny, prevence, rozpoznání symptomů a léčby se budou účastnit také komunitní dobrovolníci a tradiční představitelé komunit, díky tomu se klíčové informace dostanou k co nejvíce lidem. Součástí projektu je také informační kampaň věnující se osvětě v oblasti hygieny a boření mýtů spojených s covid-19.  
 
Multisektorová intervence za účelem zabránění šíření a zmírnění dopadu pandemie COVID-19 v Západní provincii a Lusace

Multisektorová intervence za účelem zabránění šíření a zmírnění dopadu pandemie COVID-19 v Západní provincii a Lusace

Projekt v konsorciu s Caritas Czech Republic a Mendel University Brno se soustředil na zmírnění dopadů pandemie covid-19 na několika úrovních. Všestranná pomoc je zaměřena jak na zdravotní struktury a hygienická opatření, tak na zemědělskou soběstačnost a potravinovou bezpečnost ohrožené skupiny obyvatel.
Modernizace zdravotnických zařízení, školení zdravotnického personálu, materiální vybavení a nastavení hygienických standardů odpovídajících směrnicím WHO s cílem zajistit kvalitní dostupnou zdravotní péči obyvatelstvu v rurálních oblastech Západní Provincie a hustě zalidněných městských částech Lusaky, jsou nezbytnými kroky k zamezení šíření nákazy.
Projekt podpořil stavbu umýváren a zajistil vodní infrastruktury v obtížně dostupných a přelidněných oblastech. Velký důraz byl kladen na informační a osvětovou činnost prostřednictvím rádií, sociálních sítí a dalších komunikačních kanálů. Proškolení dobrovolníci byli v pravidelném kontaktu s komunitami a zajistili tak distribuci základních hygienických pomůcek a rozšířili povědomí o správných hygienických postupech bránících šíření virových onemocnění.
 Domácnosti, v nichž žijí staří lid, nebo je tvoří samotné ženy, nebo ty s již existujícími finančními problémy, které jsou sociálními dopady pandemie ohroženy nejvíce, obdrželi v rámci projektu finanční pomoc a zemědělské balíčky za účelem zajištění potravinové bezpečnosti. Komunity v rurálních oblastech prošly tréninky ke zefektivnění své zemědělské produkce a osvojení si nových technologií a zemědělských postupů.
Boj s akutní podvýživou v 6 oblastech zasažených suchem v Západní Provincii

Boj s akutní podvýživou v 6 oblastech zasažených suchem v Západní Provincii

Zambie se dlouhodobě řadí mezi země s vysokým podílem chronické podvýživy (35 % dětí mladších pěti let je ohroženo akutní chronickou podvýživou), v posledních letech se navíc potýká s přírodními katastrofami, které mají dramatické dopady právě na potravinovou bezpečnost a zdraví obyvatel. Rozsáhlé povodně střídají nebývale dlouhá období sucha a extrémní přívalové deště. Mezi klíčové příjemce pomoci projektu ve spolupráci s UNICEF patří ti nejohroženější – děti, těhotné a kojící ženy, osoby s postižením, nemocné a stárnoucí obyvatelstvo.
Díky projektu spolufinancovaného z fondu Klubu přátel Člověka v tísni jsou v Západní Provincii také nově vybavena zdravotnická zařízení v několika oblastech tak, aby byla schopna zajistit základní zdravotní péči lidem zasaženým podvýživou. Proškolený zdravotnický personál získá znalosti a dovednosti v léčbě akutní podvýživy a lépe tak bude moci reagovat na potřeby obyvatel. Výsledkem pravidelných tréninků dobrovolníků, kteří jsou v kontaktu s komunitami je zvýšená informovanost členů komunit v oblasti prevence podvýživy a jejího měření. Genderově citlivý přístup dobrovolníků zajistí spravedlivý přístup ke zdravotní péči těm nejohroženějším skupinám. Vzhledem ke specifikům současné situace spojených s šířením pandemie Covid-19, projektové aktivity zahrnují školení personálu a komunitních dobrovolníků s důrazem na dodržování správných hygienických postupů, prevenci, rozpoznávání symptomů a léčbu virových onemocnění.
Distribuce osiva v reakci na extrémní sucha v Západní Provincii

Distribuce osiva v reakci na extrémní sucha v Západní Provincii

Za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky se Člověku v tísni ve spolupráci se zambijským Červeným křížem podařilo zmírnit dopady klimatické změny v šesti okresech oblasti Mongu v Západní Provincii. V důsledku pravidelného dlouhého období sucha střídaného extrémními přívalovými dešti se obyvatelstvo v rurálních oblastech řadu let ocitá bez svého jediného zdroje své obživy – zemědělské půdy.
Projekt se zaměřoval především na potravinovou bezpečnost, zlepšení zemědělských postupů a zefektivnění zemědělské produkce. Díky distribuci semínek a výstavbě studní byl zajištěn stabilní přístup k nezbytným nutričně hodnotným potravinám a pitné vodě. Komunity prošly několika školeními a tréningy, díky kterým si osvojily nové technologické postupy, např. užívání organických fertilizátorů, a znalosti v oblasti efektivní produkce a bezpečného skladování potravin.
Člověk v tísni dokázal rychle reagovat na výjimečnou situaci spojenou s šířením pandemie Covid-19 a aktivity projektu flexibilně přizpůsobil novým zdravotním a sociálním dopadům pandemie. V rámci osvětové kampaně byly komunity seznámeny se základními aspekty Covid-19, jeho šířením, příznaky a hygienickými opatřeními, které je nutné dodržovat. Navzdory úskalím, které s sebou pandemie přináší, byl projekt schopen plně naplnit své cíle a zlepšit životní podmínky dohromady 6742 příjemcům pomoci.
 
Integrovaný přístup zaměřený na snížení podvýživy v Západní provincii III.

Integrovaný přístup zaměřený na snížení podvýživy v Západní provincii III.

Projekt navazoval na předešlé úspěšné fáze probíhající již od roku 2017 v Západní Provincii. V reakci na klimatickou změnu a s ní související dlouhá období extrémního sucha střídaných přívalovými dešti, se Člověk v tísni soustředí především na zajištění potravinové bezpečnosti znevýhodněné skupiny dětí do 5 let a těhotných kojících matek.  
Příjemcům pomoci byla distribuována semínka a sazeničky nutričně bohatých plodin. V návaznosti na distribuci pak probíhala školení rodičů s cílem zefektivnit zemědělskou produkci ideálně tak, aby získaný nadbytek potravin mohli prodat na místním trhu. Spolu se školeními zaměřenými na zemědělství se konaly také kuchařské workshopy, v rámci nichž si rodiče osvojili nové praktiky vaření nutričně vyváženého jídla nezbytného pro správný růst a vývoj svých potomků.  Člověk v tísni dále inicioval svépomocné spořící skupiny, díky nim mohou ženy společně spravovat své finance a uspořený kapitál investovat do zemědělství nebo vlastního podnikání.
Klíčových aspektem projektu se stala také osvěta zaměřená na hygienické návyky, a to s ohledem na boj s pandemií covid-19. Vedle toho byly také některé školy vybaveny studnami, aby jejich žáci mohli dodržovat principy správné hygieny a měli přístup k nezávadné vodě.
Zvýšení odolnosti uprchlíků a žadatelů o azyl nuceně vysídlených z Demokratické republiky Kongo v Zambii

Zvýšení odolnosti uprchlíků a žadatelů o azyl nuceně vysídlených z Demokratické republiky Kongo v Zambii

Uprchlický tábor Meheba v severozápadní provincii řadu let hostí především uprchlíky a žadatele o azyl z Demokratické republiky Kongo, kde je dlouhodobě nestabilní situace a přelévající se regionální ozbrojené konflikty zapříčinily permanentní pohyb milionů obyvatel v rámci země i v regionu.
Člověk v tísni se v uprchlickém táboře Meheba v rámci projektu Postavme školu v Africe zaměřil na zkvalitnění poskytovaného vzdělání. V dalším projektu probíhajícím v táboře Meheba pak Člověk v tísni reaguje na často bezvýchodnou situaci uprchlíků, kteří do Zambie přicházejí bez jakýchkoliv finančních prostředků a materiálního zabezpečení.
Díky projektu byl na základě předem zvolených pevných kritérií distribuován základní finanční obnos rodinám či jednotlivcům, kteří se ocitli v obzvláště krizové situaci. Jednalo se především o matky s dětmi, těhotné či kojící ženy, osoby s hendikepem nebo rodiny ve výrazné finanční tísni. Součástí projektu byl také tzv. Cash for Work (program Peníze za práci). Ten podpořil ty, kteří se rozhodli pomoci s konstrukčními pracemi v táboře, zejména se stavbou dočasných domů pro nově příchozí uprchlíky nebo konstrukci záchodů.  
Integrovaný přístup zaměřený na snížení podvýživy v Západní provincii II

Integrovaný přístup zaměřený na snížení podvýživy v Západní provincii II

Projekt navazoval na předešlé úspěšné fáze probíhající již od roku 2017 v Západní Provincii. V reakci na klimatickou změnu a s ní související dlouhá období extrémního sucha střídaných přívalovými dešti, se Člověk v tísni soustředí především na zajištění výživných potravin pro znevýhodněné skupiny dětí do 5 let a těhotné kojící matky.  
Příjemcům pomoci byla distribuována semínka a sazeničky nutričně bohatých plodin. V návaznosti na distribuci pak probíhala školení pro rodiče s cílem zefektivnit zemědělskou produkci ideálně tak, aby získaný nadbytek potravin mohli prodat na místním trhu. Spolu se školeními zaměřenými na zemědělství se konaly také kuchařské workshopy, v rámci nichž si rodiče osvojili nové praktiky vaření nutričně vyváženého jídla nezbytného pro správný růst a vývoj svých dětí.  Člověk v tísni dále inicioval svépomocné spořící skupiny, díky nimž mohou ženy společně spravovat své finance a uspořený kapitál investovat do zemědělství nebo vlastního podnikání.
Klíčovým aspektem projektu se stala také osvěta zaměřená na hygienické návyky, a to s ohledem na boj s pandemií covid-19. Vedle toho byly také některé školy vybaveny studnami, aby jejich žáci mohli dodržovat principy správné hygieny a měli přístup k nezávadné vodě.

Jak dále pomáháme

Novinky