Zambie: Klimatická odolnost

Zambie: Klimatická odolnost

© Foto: CzDA

Zvyšování kvality života světové populace je spojeno se stále vzrůstajícím nadměrným využíváním přírodních zdrojů. Planeta se snaží držet krok s nárůstem průměrné globální teploty a četností extrémních povětrnostních jevů, které mění ekosystémy po celém světě. Změna klimatu navíc nejvíce dopadá na nejchudší obyvatele světa, z nichž mnozí nemají dostatek prostředků, aby se současné klimatické realitě přizpůsobili.

Naší úlohou při řešení změny klimatu je zvýšit odolnost lidí zranitelných vůči měnícímu se klimatu a zhoršování životního prostředí skrze řešení, která jsou v souladu se zásadami zeleného růstu a cirkulárního hospodářství, snižováním emisí skleníkových plynů a zachycováním/ukládáním uhlíku. V místech, kde působíme, jsou emise skleníkových plynů na osobu výrazně nižší, než je celosvětový průměr. Přesto je mnoho z těchto lidí neúměrně postiženo nepříznivými dopady změny klimatu. Zaměřujeme se proto na kvalitní adaptační programy, do kterých začleňujeme i zmírňování dopadů.

Zaměřujeme se především na tyto oblasti:

Zlepšení potravinové bezpečnosti a výživy: zde uplatňujeme systémový přístup k živobytí s cílem zlepšit potravinovou a výživovou bezpečnost v oblastech ohrožených změnou klimatu. Tento přístup znamená analýzu základních příčin chudoby a nedostatečné výživy, využití genderové perspektivy k identifikaci problémů, kterým cílová skupina čelí, a využití participativního procesu k identifikaci příležitostí a potenciálních řešení. Přístupy v rámci této tematické oblasti mohou zahrnovat podporu diverzifikace zdrojů obživy, jako je zpracování potravin a jejich uvádění na trh, oddlužení a vytvoření vazeb na služby sociální ochrany a podporu stávajících zemědělských zdrojů obživy.

Klimaticky chytrá energetická řešení: lepší energetická účinnost mimo síť ke snížení nákladů domácností nebo technologie čisté energie ke snížení znečištění ovzduší v domácnostech a opatření, která přispívají ke snížení emisí skleníkových plynů.

Pouhých 3,2 % obyvatel Zambie si může ve svých domácnostech vařit či svítit pomocí elektřiny. Ostatní využívají nejčastěji dřevo nebo dřevěné uhlí, což má zásadní dopad na okolní krajinu – odhaduje se, že využívání tohoto zdroje paliva má v Zambii za následek odlesnění až 300 tisíc hektarů půdy ročně. 

Západní provincie, a především pak okres Kalabo, kde pracujeme, patří k nejchudším oblastem v Zambii. Až 44 % domácností zde nemá přístup k potřebným hygienickým zařízením. Těžko se dostávají i k elektřině nebo plynu. Snažíme se proto místním obyvatelům dopomoci k takovým zdrojům, které budou dlouhodobě udržitelné, a zároveň nepoškozují okolní prostředí, jako například domácí bioplynárny. Díky bioplynu mohou farmáři efektivně řešit problém s likvidací odpadu, nemusí již kácet stromy v okolí a navíc jim získané hnojivo pomáhá zvýšit zemědělskou produkci.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Pomoc s ochranou přírody v Západní Zambii

Pomoc s ochranou přírody v Západní Zambii

Člověk v tísni společně se Světovým fondem na ochranu přírody spolupracují na projektu „Zlepšení živobytí prostřednictvím ochrany ekosystému v Západní Zambii“ s cílem podpořit ochranu přírody a zlepšit tak životy místních komunit okolo nivy Barotse. Projekt financuje Jersey Overseas Aid.
Niva Barotse je důležitý ekosystém, na kterém je závislý celý region. Nicméně v posledních letech je toto místo ohroženo především kvůli neudržitelnému rozšiřování pastvin, nepřiměřené konzumaci potravin a chudobě. Není tak narušena pouze jeho ekologická integrita, ale v nebezpečí je také živobytí lidí, kteří jsou na nivě v Barotse závislí.
Člověk v tísni a Světový fond na ochranu přírody tudíž usilují o zachování biodiverzity, ochranu ohrožených druhů a zmírnění chudoby prostřednictvím uceleného a udržitelného přístupu zaměřeného na spolupráci s místní komunitou a využití řešení šetrných k přírodě.
Cílem projektu je mimo jiné zajistit přístup k čistým zdrojům energie, omezit odlesňování, podpořit udržitelné lesnictví a ve spolupráci s místními komunitami posílit správu ekosystému.
Projekt „Zlepšení živobytí prostřednictvím ochrany ekosystému v Západní Zambii“ je financován Jersey Overseas Aid a spolupracují na něm Člověk v tísni a Světový fond na ochranu přírody.

Bioplynovou technologií k vyšší odolnosti komunit v Západní provincii Zambie

Bioplynovou technologií k vyšší odolnosti komunit v Západní provincii Zambie

V rámci pilotních projektů v letech 2018 - 2019 představil Člověk v tísni obyvatelům v Západní provincii Zambie možnosti využití biopalivové technologie jako zdroje udržitelné energie pro domácnost i vysoce efektivního organického hnojiva. Alternativní forma získávání energie v podobě bioplynáren se ukázala jako efektivní způsob, kterým lze přispět ke zvýšení odolnosti vůči změně klimatu a ke zvýšení potravinové bezpečnosti drobných zemědělců. Cílem současného navazujícího projektu je pokračovat ve zvyšování povědomí o bioplynu a současně pomoct postavit dalších 130 bioplynáren pro obyvatele v okresech Mongu a Kalabo v Západní provincii Zambie.

 

Bioplynárny dokáží z trusu zvířat a zbytků jídla vyrobit plyn, který mohou domácnosti jednoduše využívat k vaření nebo svícení. Plyn tak dokáže nahradit dřevo a dřevěné uhlí, na které je zde odkázána většina obyvatel. V důsledku absence alternativních zdrojů energie lze pozorovat rozsáhlé odlesňování a poškozování kvality půdy, zvýšený výskyt respiračních a očních onemocnění způsobený užíváním dřevěného uhlí, ale i posilování nerovnosti mezi pohlavími. Obstaráváním paliva se totiž v nepoměrně větší míře zabývají ženy a dívky, což znesnadňuje jejich přístup ke vzdělání či aktivitám vytvářejících příjmy. Bioplynárny jsou současně schopné vyrábět kvalitní organická hnojiva. Ta přispívají ke zvýšení zemědělské produkce a obecně ke zlepšení potravinové bezpečnosti u zranitelných domácností, na které dopadá potravinová nejistota související s dopadem sucha i pandemie Covid - 19.

Zdraví „přes mobil“ - hlasové zprávy pro matky a pečovatele

Zdraví „přes mobil“ - hlasové zprávy pro matky a pečovatele

V Západní provincii Zambie zahajujeme projekt s názvem zdraví „přes mobil“ neboli mHealth. Jeho cílem je zlepšit zdravotní stav těhotných žen i novorozených dětí a jejich matek, a to prostřednictvím snadného přístupu ke kvalitním informacím o zdraví a správné péči. Tomu zpravidla stojí v cestě mnohé bariéry související s nízkou gramotností obyvatel v odlehlých rurálních oblastech.  Jak se ale potvrdilo v Angole, Kambodži nebo Nepálu, tuto bariéru lze překonat skrze zasílání mobilních hlasových zpráv v mateřském jazyce, které jsou matkám pravidelně doručovány v období prvních 6 měsíců života jejich dětí. Ty registrované uživatele informují o kojení, výživě kojenců, očkování, rozpoznávání a léčbě nemocí dítěte, správných hygienických praktikách, ale také o zdraví matek. V Západní provincii Zambie (konkrétně v Mongu a Nalolo) je nyní projekt ve fázi testování.
 
Přístup k bioenergii v Západní provincii II

Přístup k bioenergii v Západní provincii II

Tento projekt navazuje na projekt Člověka v tísni z roku 2018, který v oblasti Západní provincie v okrese Kalabo představoval obyvatelům technologii bioplynáren a 10 modelových jich pomohl postavit.
Současný projekt si klade za cíl zlepšit přístup obyvatelstva provincie k udržitelným zdrojům energie. Pouze 3,2 % obyvatel zambijského venkova má přístup k elektrické energii. Jako hlavní zdroj energie se používá dřevo či dřevěné uhlí, což má za následek odlesňování oblasti a dýchací obtíže, nehledě na velké množství času stráveného obstaráváním těchto surovin.
Bioplynárny perfektně pasují do místního kontextu, protože se v oblasti chová dobytek (poskytující vstup do výroby bioplynu) a zemědělci hospodařící na převážně písčité půdě potřebují kvalitní hnojiva, která si nemohou dovolit pořídit. Bioplynárna zajišťuje jednak bioplyn využitelný na vaření, jednak vysoce efektivní organické hnojivo.
V rámci projektu probíhají informační kampaně ohledně technologie bioplynáren, například skrze média či skrze ustanovení modelové bioplynárny a zahrady demonstrující využití organického hnojiva. Projekt zároveň zamýšlí podpořit vznik trhu s produkty bioplynáren a uvažuje o možnostech přístupu k finančním službám pro drobné farmáře.
Donors: Embassy of the Czech Republic in Lusaka
 
Přístup k energii v Západní provincii

Přístup k energii v Západní provincii

V Zambii se o přípravu jídla až v 70 % případů starají ženy, jež sběrem dřeva na podpal stráví v průměru kolem 8 hodin týdně. Pravidelné vdechování škodlivých zplodin vznikajících při pálení dřeva či dřevěného uhlí následně poškozuje nejen jejich zdraví, ale i zdraví jejich rodin. Tento způsob tepelného zpracování zároveň přispívá k odlesňování, a poškozuje tak půdu, kterou činí vyprahlou a nepoužitelnou. Člověk v tísni proto pracuje s farmáři v nejchudších okresech Západní provincie, kde pomáháme stavět efektivní a finančně dostupné bioplynárny. Ty fungují jako určitý „mechanický žaludek“: živí se organickým materiálem (lidským či zvířecím trusem), jenž se v prostředí bez přístupu kyslíku rozkládá, a vzniká tak bioplyn (metan a oxid uhličitý) a přírodní hnojivo bez bakterií. Bioplyn lze využít jak pro vaření, tak jako organické hnojivo, jež poslouží k hodnotnější zemědělské produkci. Celkový pozitivní dopad se následně projeví i v citlivosti vůči životnímu prostředí, kdy se omezí sběr dřeva, což zabrání dalšímu odlesňování.
Integrovaný přístup zaměřený na snížení podvýživy v Západní provincii

Integrovaný přístup zaměřený na snížení podvýživy v Západní provincii

Cílem tohoto projektu je snížení podvýživy u dětí do 5 let, a to převážně v domácnostech, které vedou ženy. Abychom zajistili zvýšený přísun živin pro tyto nejzranitelnější skupiny, spolupracujeme s komunitami v několika vzájemně propojených oblastech, a to s využitím integrovaného multisektorového přístupu. Dodáváme lidem semena odolných plodin s vysokou nutriční hodnotou - např. luštěniny jako podzemnici olejnou (arašídy), fazole či ořechy „bambara“, a zeleninu - amarant, cibuli, mrkev nebo meloun, které mohou nejen sklízet pro vlastní potřebu, ale také následně s pomocí vyškolených místních podnikatelů prodávat na trzích. Tento postup pomáhá zlepšit situaci rodin v oblasti zdraví a výživy, a zároveň zvyšuje jejich finanční soběstačnost.

Kromě zemědělských aktivit se projekt zaměřuje také na osvětu mezi komunitami, zdravotnickými centry a dobrovolníky v souvislosti s využitím čisté pitné vody a správných hygienických návyků, které napomáhají předcházet šíření nemocí, a snižují tak riziko zhoršení podvýživy. Z hlediska přístupu ke zdravotnickým službám, které mají zásadní dopad na status výživy dětí a maminek, bude náš tým v Zambii podporovat možnost místních žen rodit ve zdravotnických centrech (více než polovina žen v současnosti rodí doma) a vyškolí místní zdravotní dobrovolníky v komunitní rehabilitaci podvyživených dětí.

Abychom co nejefektivněji řešili vysoký výskyt podvýživy, využíváme zde inovativní přístup, jenž propojuje několik vzájemně se ovlivňujících oblastí – zemědělství, výživu, zdravotnictví, přístup k nezávadné pitné vodě a správné hygienické návyky.

Jak dále pomáháme

Novinky