Interkulturní vzdělávání

Buryánek J. (ed.)

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni vydal dvě rozsáhlé publikace věnované interkulturnímu vzdělávání - publikaci Interkulturní vzdělávání – příručka nejen pro středoškolské pedagogy v roce 2002 a publikaci Interkulturní vzdělávání II v roce 2005. Obě publikace jsou dostupné již jen v elektronické verzi.

Publikaci Interkulturní vzdělávání – příručka nejen pro středoškolské pedagogy tvoří dvě části, teoretická a praktická. V první z nich najdete obecné informace o multikulturalismu, vysvětlení základních pojmů, didaktické kapitoly o cílích a metodách interkulturního vzdělávání včetně návrhů, jak realizovat výuku IKV v prostředí českého středního školství. Teoretická část má poskytnout pedagogům dostatečný odborný vhled do tematiky IKV před tím, než se rozhodnou realizovat interkulturně vzdělávací lekce.

Tematicky zaměřené kapitoly praktické části obsahují tři druhy materiálů. Informace pro učitele nabízejí podrobné informace o menšinách v České republice. Pedagogové by prostřednictvím těchto textů měli získat informační zázemí pro fundované vedení diskusí a odpovědi na otázky, které jim studenti při vlastních úvahách mohou položit. Druhým typem materiálů v praktické části jsou Aktivity. Jedná se v podstatě o metodické listy, ve kterých naleznete podrobné popisy, jak studenty motivovat k zájmu o danou problematiku nebo jak revidovat vlastní, často předsudečné a znalostmi nepodložené vnímání sociokulturní odlišnosti.

Poslední, třetí typ údajů v příručce tvoří pasáže označené jako Texty. Jsou to vybrané mediální zprávy, které se nějakým způsobem dotýkají tematiky multikulturní společnosti, ať již v kladném, nebo záporném smyslu. Nedílnou součástí IKV je podpořit dovednost kriticky analyzovat zprávy, schopnost identifikovat předsudečné a xenofobní názory nebo manipulativní strategie obsažené v textech.

Stáhnout