Konsorcium Access podpoří více než 85 000 lidí zasažených konfliktem na východní Ukrajině

Publikováno: 18. 9. 2019 Doba čtení: 8 minut
Konsorcium Access podpoří více než 85 000 lidí zasažených konfliktem na východní Ukrajině
© Člověk v tísni

Konsorcium ACCESS je skupina nevládních humanitárních organizací, která právě zahajuje svůj program pro rok 2019-2020 s rozpočtem 5 milionů eur od Evropské Unie. Již od roku 2017 poskytuje Konsorcium multisektorální humanitární pomoc tisícům lidí zasažených konfliktem jak v oblastech kontrolovaných vládou, tak i v oblastech ovládaných povstalci.

Od počátku konfliktu na východní Ukrajině v roce 2014 bylo přímo zasaženo 5.2 milionů lidí. Jelikož boje v oblasti Donbas pokračují už šestým rokem, odhadem potřebuje humanitární pomoc asi 3.5 milionu mužů, žen a dětí.

Od svého vzniku v roce 2017 pomohlo Konsorcium ACCESS již více než 260 000 lidem. Díky podpoře EU Humanitarian Aid mohou členské organizace Konsorcia Člověk v tísni (ČvT), Médicos del Mundo (MdM), ACTED v partnerství s iniciativami IMPACT, Help Age International (HAI) a Right to Protection (R2P) nadále poskytovat naprosto nezbytnou humanitární pomoc. V období 2019-2020 podpoří partneři konsorcia přes 85 000 lidí zasažených boji na obou stranách kontaktní linie a poskytnou multisektorální humanitární pomoc prostřednictvím různých aktivit směřujících k ochraně obyvatel. Jedná se především o zdravotní služby, které zahrnují pomoc v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, duševního zdraví a psychosociální podpory. Dále nechybějí aktivity spojené s vodou, sanitací a hygienou. V neposlední řadě program konsorcia zahrnuje také opravy příbytků a jejich přípravu na zimu, peněžní hotovost pro různé účely nebo poukázky na jídlo a na pokrytí dalších základních potřeb.

Mezi nejzranitelnější skupiny obyvatel patří domácnosti starších lidí nebo jednočlenné domácnosti s nízkými příjmy, dále pak lidé s chronickým onemocněním či postižením, ženy a děti. „Chci, aby má dcera zapomněla na všechny ty strašné chvíle, které zažila, přála bych si, aby mohla na novém místě žít běžný a důstojný život. Žijeme v centru pro lidi se zdravotním postižením a vnitřně vysídlené osoby, které bylo otevřeno ve Sviatohirsku. Nyní mohou naše děti trávit čas se svými vrstevníky, hrát si s nimi a dokonce mohou i navštívit psychologa,” říká Olga vysídlená z Doněcku, která nyní žije v sanatoriu Sviati Hory se svou postiženou dcerou.

Program ACCESS zapojí na Ukrajině více než 250 organizací, které poskytnou humanitární pomoc a zvýší informovanost o probíhajícím konfliktu. Konsorcium bude také spolu s místními i mezinárodními rozhodovacími orgány nadále prosazovat základní potřeby obyvatel postižených válkou, usnadní pohyb obyvatel a převoz zboží přes kontaktní linii a zajistí tak, aby se humanitární pomoc dostala k těm, kteří to potřebují.

„Evropská unie a její členské státy se zavázaly k podpoře civilního obyvatelstva postiženého současným konfliktem. Je naší lidskou a morální povinností stát za ukrajinským národem. Důkazem splnění tohoto závazku je podpora Konsorcia ACCESS a jeho horlivé práce, která probíhá již třetím rokem. Tato iniciativa je dobrým příkladem pevného partnerství a koordinované humanitární pomoci,” říká komisař EU pro Humanitární pomoc a řešení krizí, Christos Stylianides.

Zde se můžete dozvědět více o konfliktu na východní Ukrajině:

Konsorcium ACCESS

V roce 2017 se skupina humanitárních nevládních organizací rozhodla společně pracovat na poskytování tolik potřebné humanitární pomoci: Člověk v tísni (ČvT), Médicos del Mundo (MdM), ACTED v partnerství s iniciativou IMPACT, Help Age International (HAI) a Right to Protection (R2P). Od počátku své existence se Konsorciu ACCESS podařilo díky Operacím EU pro civilní ochranu a humanitární pomoc (ECHO) poskytnout pomoc více než 260 000 lidem. Partneři ACCESS získali významné zkušenosti v oblasti kolektivní humanitární pomoci na Ukrajině a v porozumění kontextu.

Program 2019-2020

Program 2019-2020 bude stavět na zkušenostech z posledních dvou let partnerské spolupráce.

Díky využití vzájemně se doplňujících dovedností jednotlivých členů konsorcia a díky možnosti výměny osvědčených postupů a zkušeností bude Konsorcium ACCESS nadále poskytovat včasnou a kriticky nezbytnou humanitární pomoc po celém území oblastí Luhanska a Doněcka (v oblastech pod kontrolou vlády i těch, které pod kontrolou vlády nejsou), a to s podporou Evropské unie:

Podpora pomocí peněžní hotovosti a poukázek (Cash and voucher support) bude poskytnuta více než 3 500 žen, mužů a dětí. Ti tak budou moci důstojným způsobem pokrýt své základní potřeby a zároveň získají důležité informace. Nejméně 1 300 potřebných lidí v oblastech, které nejsou kontrolovány vládou (NGCA), získá přístup k potravinám i hygienickým potřebám.

Poskytnutí přístřeší (Shelter assistance) zhruba 1 900 lidem ve vzdálených vesnicích. Potřeby v této oblasti zůstávají nadále vysoké a humanitární pomoc umožní menší i středně rozsáhlé opravy obytných domů poničených válkou a dodávky uhlí těm nejpotřebnějším domácnostem v oblastech Doněcka, které nejsou pod kontrolou vlády. To vše pomůže lidem lépe se vyrovnat s drsnými podmínkami zimy na Ukrajině.

Voda, sanitace a hygiena (WASH) – jedná se o projekty v oblastech pod kontrolou vlády i v oblastech Luhansku, které pod kontrolou vlády nejsou. V rámci těchto projektů lidé získají součástky, vybavení, palivo a materiál potřebné pro opravu vodovodních systémů, obnovu sanitační infrastruktury a zpracování pevného odpadu a odpadních vod v komunitách postižených konfliktem. WASH a jeho aktivity pomohou více než 11 500 lidem.

Zdravotní programy pro téměř 26 000 mužů, žen a dětí. Tyto programy zahrnují služby primární lékařské péče, služby v oblasti duševního zdraví a psychosociální péče, zdravotnické služby v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, bezplatné podání léků a peněžní hotovost na výdaje spojené se zdravotní péčí, dopravou a různými vyšetřeními pacientů. Součástí těchto programů je i budování kapacit pro prevenci a pomoc při genderově motivovaném násilí.

Partneři konsorcia Access
Člověk v Tísni (ČvT)

ČvT je jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě zaměřujících se na humanitární pomoc, rozvojovou spolupráci, lidská práva a sociální integraci. ČvT působí na Ukrajině již od roku 2003 a byl schopen poskytnout okamžitou humanitární pomoc bezprostředně po začátku konfliktu v srpnu 2014. ČvT zde pomáhá zlepšovat přístup k potravinám, zboží, přístřeší, ochraně, živobytí, zdravotní péči a také vodě a sanitaci. Poskytuje finanční pomoc potřebným obyvatelům na obou stranách frontové linie.

Médicos del Mundo (MdM)

MdM je mezinárodní, nezávislá, humanitární organizace, která se snaží docílit toho, aby se právo na zdraví stalo realitou pro všechny, zvláště potom pro oběti humanitárních krizí. MdM pracuje v Luhanské oblasti na Ukrajině od srpna 2015 s cílem zlepšit dostupnost a kvalitu zdravotnické péče pro zranitelné obyvatelstvo zasažené konfliktem. V roce 2019 MdM rozšířila svou působnost i na Doněckou oblast. V Luhanské oblasti MdM provozuje dvě mobilní buňky a jednu pak v Doněcké oblasti, ve kterých se snaží poskytovat celkovou zdravotní péči (primární zdravotní péči, péči o duševní zdraví a péči v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví), pohybuje se v bezprostřední blízkosti kontaktní linie, jak v oblastech kontrolovaných vládou, tak i těch která pod kontrolou vlády nejsou. MdM poskytuje podporu zdravotnickým zařízením tím, že přiváží zdravotnický materiál a přístroj a nahrazuje zdravotnický personál tam, kde kapacita není dostačující.

ACTED

ACTED je francouzská humanitární organizace zastoupená ve 37 zemích světa, která podporuje více než 14 milionů příjemců. Snaží se zachraňovat životy a podporovat lidi v obtížně dostupných oblastech. Na Ukrajině reagovala organizace ACTED poprvé v roce 2015 se svým partnerem IMPACT na krizi prostřednictvím iniciativy REACH. V roce 2017 ACTED začala spolu s místními organizacemi v zasažených oblastech realizovat aktivity v oblasti připravenosti na mimořádné události a pohotovostního plánování. Od roku 2018 ACTED distribuuje mimořádnou finanční pomoc, aby pokryla základní potřeby (týkající se potravinové bezpečnosti a připravenosti na zimu) těch nejzranitelnějších obyvatel východní Ukrajiny.

IMPACT Initiatives 

Iniciativa IMPACT je přední expertní skupina (think-and-do tank) se sídlem v Ženevě. Spolu se svými sesterskými organizacemi ACTED a UNOSAT založil IMPACT v roce 2010 iniciativu REACH, která poskytuje podrobná data, včasné informace a hloubkovou analýzu z kontextu krize, katastrofy a vysídlení, na jejichž základě se učiní rozhodnutí a poskytne se potřebná humanitární pomoc. Od roku 2016 je REACH přední společností, která každoročně posuzuje potřebu humanitární pomoci, o které podává informace ukrajinským organizacím Humanitarian Needs Overview a Response Plans in Ukraine. REACH navíc poskytuje pravidelnou informační a manažerskou podporu a pomoc při budování kapacit humanitárních organizací.

HelpAge International (HAI) 

Posláním této organizace je podpora seniorů po celém světě, aby byli schopni domoci se svých práv, postavit se proti diskriminaci a překonat chudobu. Jedině tak mohou žít důstojný, bezpečný, aktivní a zdravý život. Organizace HAI otevřela svou kancelář na Ukrajině v listopadu 2014 a jejím hlavním cílem je poskytnout komplexní psychosociální podporu starším lidem v oblastech zasažených ozbrojeným konfliktem, posílit jejich odolnost a blaho a vybavit je mechanismy, které jim pomohou zvládnout stres. Toho lze dosáhnout pomocí psychosociální podpory, ochrany, koordinace, hájením jejich práv a informovaností.

Right to Protection (R2P) 

R2P je Ukrajinská nezisková organizace, která se věnuje ochraně práv žadatelů o azyl, uprchlíků, osob bez státní příslušnosti nebo bez platných dokladů, též osob které byly vysídleny nebo jinak postiženy ozbrojeným konfliktem. Organizace má za cíl chránit lidi proti nouzi způsobené ozbrojenými konflikty, represivními politickými režimy nebo přírodními katastrofami. R2P proto ochraňuje práva, poskytuje pomoc a snaží se navodit podmínky nutné pro bezpečný a důstojný život.

EU Civil Protection and Humanitarian Aid 

Evropská unie a její členské státy jsou předním světovým donorem humanitární pomoci. Humanitární pomoc je výrazem evropské solidarity s potřebnými po celém světě. Jejím cílem je zachraňovat životy, zabránit lidskému utrpení nebo jej alespoň zmírnit a chránit integritu a lidskou důstojnost obyvatel postižených přírodními katastrofami a krizemi způsobenými člověkem. Prostřednictvím Operace v oblasti civilní ochrany a humanitární pomoci (ECHO)  pomáhá EU každoročně milionům obětí konfliktů a katastrof. Se sídlem v Bruselu a celosvětovou sítí terénních kanceláří ECHO poskytuje pomoc nejzranitelnějším osobám pouze na základě jejich humanitárních potřeb.


Kontaktní informace

Stuart Kent, Vedoucí konsorcia ACCESS kent.stuart@peopleinneed.cz, +380663071242

Samuel Marie-Fanon, vedoucí oddělení, Operace EU v oblasti civilní ochrany a humanitární pomoci (ECHO), Samuel.Marie-Fanon@echofield.eu, +38971859766

Lisa Hastert, EU Humanitarian Aid Regional Information Officer, Lisa.Hastert@echofield.eu, +905334125663


Autor: Člověk v tísni

Související články