learn, more

Publikováno: 2. 7. 2014 Doba čtení: 4 minuty
learn, more
© Foto:

„Learn, more“ je dvojsmyslné jméno velkého projektu, který skončil na pražské pobočce letos v dubnu. UniCredit Foundation  věnovala částku 306 000 EUR na dva roky fungování služby podporující vzdělávání osob ohrožených sociálním vyloučením na pražské pobočce Člověka v tísni a za pomoci těchto peněz se také podařilo rozjet retrostipendijní program, z něhož mohou čerpat finance lidé z celé republiky a který úspěšně funguje, byť financován z jiných zdrojů, nadále. 

Vstřícný a nadšený přístup dárce umožnil prodloužit trvání projektu ze dvou let na tři, šetrné hospodaření s penězi a vysoká efektivita služeb pomohla rozložit darovanou částku ne na dva, ale dokonce na tři roky.

Retrostipendijní program je určen studentům středních škol a středních odborných učilišť, kteří pocházejí ze sociálně vyloučeného prostředí, nebo z prostředí, kde se vzhledem k nízkému vzdělání rodičů dá předpokládat snížená motivace studovat. Retrostipendijní proto, že student musí nejprve prokázat snahu a zájem o studium a obstojné studijní výsledky v prvním ročníku střední školy, aby případně začal pobírat od druhého ročníku stipendium. Cílem projektu, jehož myšlenku sdílíme s donorem, je přesvědčení, že vyšší vzdělání zvyšuje pravděpodobnost úspěchu na pracovním trhu a tím pádem snižuje riziko závislosti člověka na rodině nebo na jakékoliv formě státní sociální podpory.

Do programu se během několika let zapojily stovky lidí a několik partnerských neziskových organizací a již se setkáváme s úspěšnými absolventy a čerstvými zaměstnanci, kterým naše stipendium umožnilo střední školu studovat, motivovalo je a udrželo je v kontaktu s našimi kariérními poradci, kteří jim v případě potřeby podali pomocnou ruku.

Spolupráce s UniCredit Foundation byla příkladem porozumění mezi byznysem a neziskovým sektorem, za což patří velké poděkování všem pracovníkům nadace UniCredit a především paní Barbaře Grzywacz za její trpělivost a přívětivost.

Všem účastníkům projektu, včetně těch, se kterými pokračujeme ve spolupráci nadále, bych rád poděkoval a popřál mnoho úspěchů v dalším životě a v práci.

Václav Kučera, ředitel pražské pobočky

______________________________________

 

The „Learn, more“ project ended up successfully at the Prague branch in April of this year. The project was financed from the funds of UniCredit Foundation, which had invested EUR 306 000 (more than 7 million) in it. „Learn, more“ ensured support to socially excluded children in achieving usable education and to selected families with a view to prevent premature discontinuation of education, which ultimately leads to lifelong dependence on relatives or on social allowances.

Donor´s friendly and enthusiastic approach helped to enhance the duration of the project from two years to three, saving money and high efficiency of service helped to spread the donation amount, not for two, but even for three years.

Another feature of the project is so called „retro-grants“, program from which the people all over the country can draw funds and which is successfully working to date founded from other sources.

„Retro-grants“ program is designed for high school students and students of secondary vocational schools, who come from socially excluded backgrounds, or from an environment where due to the low education level of parents can be expected their reduced motivation to study. Upon meeting the required criteria, which will be monitored on an ongoing basis, each family is entitled to 12,000 CZK per academic year. Families receive 2,000 CZK for the final certificate at the end of the 1st year of the high or vocational school. We gradually want families make understand the value of their children's education and motivate children to obtain the skills that will give them a real advantage on the labour market in the future.

The program over the last few years involved hundreds of students and several partner NGOs and already met with graduates and fresh employees. „Retro-grants“ program to allowed them study, motivate them and keep them in touch with our career counselors who give them helping hand if it´s necessary.

Cooperation with UniCredit Foundation was an example of smooth cooperation and understanding between business and non-profit sectors. We would like to express our sincere thanks and appreciation to all the staff of the UniCredit Foundation and especially to Ms. Barbara Grzywacz for her patience and friendliness.

And I would also like to thank all project participants, including those with whom we still cooperate and wish you much success in life and at work.

 

Branch manager

Vaclav Kucera

Autor: Václav Kučera, ředitel pražské pobočky