Mechanismus následných opatření EU-CELAC

Publikováno: 11. 7. 2023 Doba čtení: 5 minut
Mechanismus následných opatření EU-CELAC
© Foto: PIN

17. a 18. července se v Bruselu sejdou na dlouhoočekávané achůzce nejvyšší představitelé Evropské unie a Sdružení latinskoamerických a karibských států (CELAC). Desítky neziskových organizací z celého světa, mezi nimi i Člověk v tísni, poslaly představitelům obou stran následující prohlášení.

Brusel, 6. července 2023

Mechanismus následných opatření EU-CELAC pro více zúčastněných stran a úloha občanské společnosti, odborů a místních samospráv a jejich sdružení.

Vážený pane předsedo Michele, pane místopředsedo Borrelle, paní komisařko Urpilainenová, pane předsedo Sanchezi a pane předseda vlády de Croo.

Naše organizace, jakožto členové pracovní skupiny pro občanskou společnost EU-LAK, odbory, místní samosprávy a jejich sdružení, tímto žádají Evropskou unii o jasný závazek k dlouhodobému zapojení občanské společnosti, odborů, místních samospráv a jejich sdružení do rozvoje partnerství EU-CELAC, a to i po skončení summitu.

Konkrétně navrhujeme, aby se vedoucí představitelé EU a CELAC politicky zavázali k vytvoření oficiálního mechanismu následných opatření zahrnujícího více zúčastněných stran, do něhož budou kromě jiných aktérů zapojeny i občanská společnost, odbory, místní samosprávy a jejich sdružení, a to s odpovídajícím financováním.

S podporou odborů, místních samospráv a jejich sdružení se naše skupina EU-LAK zasazovala o úzkou spolupráci s občanskou společností v dostatečném předstihu před summitem -- jak mimo jiné vyplývá z našeho dopisu ze dne 23. února 2023, konkrétně pak během jednání s GŘ INTPA a ESVČ a prostřednictvím řídící skupiny fóra organizací občanské společnosti a místních samospráv.

Oceňujeme započatý dialog a iniciativu, například ve formě připravovaného fóra EU-LAK, které již Evropská unie v rámci tohoto procesu EU-CELAC realizovala. Věříme však, že výše uvedený návrh dále podpoří spolupráci mezi různými aktéry a přispěje k obnovení dlouhodobé politické angažovanosti, která je jedním z hlavních cílů EU, jak je uvedeno v Nové agendě pro vztahy mezi EU a LAK.

Uznáváme roli, kterou Nadace EU pro Latinskou Ameriku a Karibik coby mezivládní subjekt hraje při sdružování různých aktérů a budování dialogu. Aby však mohl tento proces být plně odpovědný a inkluzivní, musí u jednacího stolu zasednout hlasy občanské společnosti, odborů a místních samospráv a jejich sdružení.

                     PŘEČTĚTE SI CELOU ZPRÁVU ZDE.

Domníváme se také, že strategické informace o partnerství EU-CELAC a možnostech zapojení občanské společnosti, místních samospráv a jejich sdružení musí být proaktivně sdíleny s dostatečným předstihem, transparentně a inkluzivně. To je klíčová podmínka k tomu, abychom mohli připravit, konzultovat a koordinovat relevantní a konstruktivní vstupy do smysluplného dialogu. V tomto smyslu je důležitá podpora pravidelného dialogu s občanskou společností, odbory, místními samosprávami a jejich sdruženími prostřednictvím oficiálního mechanismu pro více zúčastněných stran, aby bylo možné přispět k monitorování a provádění závazků přijatých na summitu.

Uznáváme roli, kterou Nadace EU pro Latinskou Ameriku a Karibik coby mezivládní subjekt hraje při sdružování různých aktérů a budování dialogu. Aby však mohl tento proces být plně odpovědný a inkluzivní, musí u jednacího stolu zasednout hlasy občanské společnosti, odborů a místních samospráv a jejich sdružení. Jsme přesvědčeni, že pro uskutečnění "obnoveného politického partnerství" je začlenění těchto aktérů zásadní. V opačném případě hrozí, že nebudou dodrženy demokratické zásady a principy řádné správy věcí veřejných a odpovědnosti tvůrců politik vůči občanům. Proto vás žádáme, abyste zajistili mechanismus zahrnující více zúčastněných stran, který by zahrnoval mimo jiné i tyto aktéry. Tento mechanismus bude mít zásadní význam pro formulování a vytváření společných postojů různých aktérů, přímou účast a přispívání do předpokládaných mezivládních prostor.

Očekáváme proto, že společné prohlášení přijaté na summitu bude obsahovat závazek uznávající klíčovou roli občanské společnosti, odborů, místních samospráv a jejich sdružení, a jak již bylo zmíněno, bude v něm vyjádřen politický závazek vedoucích představitelů EU a CELAC vytvořit oficiální prostor pro dialog mezi zúčastněnými stranami.

V souladu s tímto trvalým zapojením do vztahů mezi EU a CELAC a na základě našich zkušeností z předchozích summitů (Fórum organizací občanské společnosti na summitu EU-AU) bychom vám chtěli předložit ke zvážení další konkrétní návrhy, konkrétně například návrh, aby občanská společnost, odbory, místní samosprávy a jejich sdružení získaly během summitu status pozorovatele a měly možnost přímo prezentovat klíčová sdělení hlavám států a vlád a dalším úředníkům.

V neposlední řadě si uvědomujeme, že vytvoření oficiálního prostoru pro dialog mezi více zúčastněnými stranami si vyžádá určitý čas, a proto bychom rádi požádali Komisi, aby uspořádala informační schůzky s občanskou společností, odbory, místními samosprávami a jejich sdruženími před schůzkami na vysoké úrovni, které jsou plánovány po skončení summitu, a nabídla tak v krátkodobém horizontu možnost konzultací.

Jsme přesvědčeni, že EU napříště vynaloží veškeré úsilí, aby zajistila, že naše hlasy budou při utváření budoucích vztahů mezi EU a CELAC vyslyšeny a zohledněny.

Děkujeme vám za pozornost, kterou této důležité záležitosti věnujete.

Za pracovní skupinu EU-LAK (mimo jiné): 

Člověk v tísni, 11 11 11, ActionAid, AIDSFONDS, Alliance 2015, Amnesty Europe, Brot fur Die Welt, Caritas EU, CIDSE, Civil Rights Defenders, CNCD 11 11 11, CONCORD, Coordinadora de ONGD española, COSPE, CSW, EU-LAT Network, FIDH - International Federation for Human Rights, Justice et Paix, Fundación Avina, Fundación Ebert Stiftung, GRET, Heinrich Boll Foundation, HIAS, Human Rights Watch, IFSI-ISVI, OIDHACO, OMCT - Světová organizace proti mučení, Oxfam, Pax Christi International, PBI-Guatemala, Plataforma Europa-Peru, Race and Equality, Red Cross EU Office, RIDH Europa, SOLIDAR, SOLSOC - Solidarité Socialiste, Wetlands International, Wide+, WSM - We Social Movements, WWF.

Za členy sdružení místních orgánů v řídící skupině EU-LAC:

Fórum místních samospráv Commonwealthu (CLGF); Latinskoamerická federace měst, obcí a sdružení obcí (FLACMA); Mercociudades; PLATFORMA - Rada evropských o

Autor: Ondřej Lukáš, Media manager PIN

Související články