Mějte odvahu a přesvědčení. Dopis Vysoké komisařce pro lidská práva

Publikováno: 7. 9. 2018 Doba čtení: 4 minuty
Mějte odvahu a přesvědčení. Dopis Vysoké komisařce pro lidská práva
© Foto: OHCHR

Člověk v tísni se připojil k dalším zástupcům občanské společnosti z celého světa v otevřeném dopise adresovaném nové Vysoké komisařce pro lidská práva OSN, Michelle Bacheletové - bývalé prezidentce Chile a aktivní obránkyně práv žen. Blahopřeje jí k nové funkci a přeje, aby měla dost odvahy bránit lidská práva i v situacích, kdy je jejich obrana některými vládami vnímána jako nepopulární.

Vážená Vysoká komisařko Bacheletová,

my - místní, národní, regionální a mezinárodní organizace občanské společnosti z celého světa - Vám srdečně blahopřejeme ke jmenování do funkce Vysoké komisařky OSN pro lidská práva.

Zavázali jsme se usilovat o svět, v němž jsou každému člověku garantována lidská práva a důstojnost, a v němž jsou naše komunity férové, spravedlivé a udržitelné. Domníváme se, že silná pozice Vysoké komisařky, pracující na strategických partnerstvích s občanskou společností, může významně přispět k realizaci této vize.

Úřad přebíráte v čase, kdy jsou lidská práva napadána a kdy riskujeme, že dojde ke zvratu v celé řadě úspěchů moderního lidskoprávního hnutí. V této komplikované době se na Vás obracíme s vírou, že se stanete neochvějným hlasem v oblasti ochrany lidských práv a ochrany obětí, držitelů práv a obránců lidských práv z celého světa.

Práva jednotlivců, komunit a národů jsou porušována na každém světadílu jak vládami, tak nestátními aktéry, nezřídka bez jakéhokoliv trestu. Občanská společnost, disidenti a média jsou často brutálně umlčována. Úloha Vašeho úřadu, která spočívá v pečlivém sledování a informování o těchto situacích, je klíčová pro omezení porušování práv a zamezení dalšímu narušování, stejně jako pro zajištění spravedlnosti a odpovědnosti. Technická pomoc a budování kapacit Úřadem Vysokého komisaře OSN pro lidská práva je rovněž zásadní. Aby byla efektivní, mělo by k této pomoci být přistupováno komplexně, spolu s pečlivým posouzením lidskoprávních výzev v konkrétní zemi, a to i prostřednictvím klíčových ukazatelů pro měření pokroku a posuzování míry angažovanosti a spolupráce daného státu.

Coby Vysoká komisařka máte jedinečnou pozici, která Vám na problémy v zemích umožňuje upozorňovat Radu OSN pro lidská práva a další orgány OSN, a to především v případech, kdy tyto problémy nemusí být součástí jejich agendy, nebo je jim věnována jen omezená pozornost, často kvůli politickým tlakům. Vaše úloha by se měla rozšířit o poskytování briefingů Radě bezpečnosti OSN o tématech, které buď již jsou v jejím programu, nebo mohou představovat hrozbu mezinárodnímu míru a bezpečnosti v případě, že by se jimi Rada nezabývala. Na základě všeobecného mandátu Vašeho úřadu mohou být z iniciativy Vysoké komisařky pro lidská práva zahájeny monitorovací mise a briefingy mezi zasedáními určené Radě pro lidská práva. To může upozornit na situace v zemích, které jsou zanedbávané, a tím přispět k dosažení mandátu Rady k prevenci porušování lidských práv.

Jsme si vědomi toho, že pozice Vysoké komisařky pro lidská práva s sebou nese řadu výzev. Mnoho států bude trvat na tom, abyste se vyhla hlasitému kritizování a budou Vás tlačit k “tiché diplomacii” a respektu k principu národní suverenity. Ti nejméně tolerantní vůči kritice a nejvíce zanícení v potlačování disentu budou mnohdy mluvit nejhlasitěji ve snaze umlčet Váš hlas. Přeživší, oběti a obránci na frontových liniích v zemích, kde jsou práva porušována, budou coby na zastánce lidských práv spoléhat právě na Vás. Budou spoléhat na to, že budete mít odvahu a přesvědčení jasně a veřejně označit porušovatele, a to i v případech, kdy je to mezi vládami nepopulární nebo náročné.

Práva nezbytná pro fungování občanské společnosti jsou celosvětově systematicky podkopávána. Občanská společnost a obránci lidských práv denně čelí vážným rizikům kvůli svému úsilí o obranu lidských práv v terénu, včetně věznění, zmrazení majetku, pomlouvačných kampaní, mučení, nuceného zmizení či dokonce smrti. Rizika jsou přítomná také v kontextu OSN, kde jednotlivci často čelí zastrašování, obtěžování nebo represím kvůli svému zapojení v OSN. Apelujeme na Vás: buďte neochvějnou obhájkyní práv obránců jak v terénu, tak uvnitř OSN, nebojte se veřejně pojmenovat porušovatele práv a vyšetřujte nebo prosazujte vyšetření útoků a represí. Žádáme Vás také, abyste využila všechny výhody různorodé, často inovativně doplňující úlohy občanské společnosti pro práci Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva a ujistila se, že Váš úřad úzce spolupracuje s občanskou společností coby se strategickým partnerem na národní, regionální i mezinárodní úrovni.

Pod bezprecedentním tlakem je dnes samotný lidskoprávní rámec. Autoritářští populisté napadají univerzalitu lidských práv, nepřiměřeně a neoprávněně omezují práva ve jménu “národní bezpečnosti”, často tiše nebo přímo otevřeně podporují své sympatizanty či domobránce v útocích na obránce lidských práv nebo na lidi zranitelné a chudé, přičemž vykládají lidská práva selektivně a snaží se kooptovat nebo podrývat mechanismy lidských práv tak, aby vyhovovaly jejich vlastním politickým agendám. Ochrana a posilování univerzálních lidskoprávních norem a mechanismů by měla být hlavní odpovědností Vysoké komisařky.

Současná situace zdůrazňuje potřebu silné veřejné role advokacie pro Váš mandát při ochraně mezinárodního práva v oblasti lidských práv a mezinárodního systému lidských práv, jakož i silnou úlohu uvnitř OSN, která by měla začlenit dodržování lidských práv do práce orgánů a agentur OSN, a to i v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj.

Ještě jednou nám dovolte Vám poblahopřát k nové pozici a zdůraznit, že jsme připraveni podporovat Vás i Váš úřad při plnění Vašeho životně důležitého mandátu. 

Autor: ČvT

Související články