Pro děti a s dětmi: Karlovarsko, Plzeňsko, Liberecko, Olomoucko

Publikováno: 21. 10. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Pro děti a s dětmi: Karlovarsko, Plzeňsko, Liberecko, Olomoucko
© archiv

Projekt je zaměřen na prevenci ohrožení dětí ve školním prostředí. Zavedením inovativních metod (case management a nový nástroj pro mapování potřeb dětí) do každodenní praxe pracovníků s dítětem a rodinou dojde k zefektivnění preventivní podpory skrze rozvoj silných stránek dětí a jejich pečujících osob. Výstupem projektu bude ověření nových metod pro práci s dětmi a rodinami v prostředí venkovských sociálně vyloučených lokalit několika regionů. Projekt podpoří 35 osob nadbagatelní podporou.

Název projektu CZ: Pro děti a s dětmi. Zavedení a ověření nových metod podpory ohrožených dětí ve venkovských sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského, Plzeňského, Libereckého a Olomouckého kraje.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011448

Skutečné datum zahájení: 1. 10. 2019

Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2021

Jaký problém projekt řeší?

Rodiny žijící v prostředí chudoby a sociálního vyloučení se častěji potýkají s komplexními problémy, jakými jsou nezaměstnanost, ztráta bydlení, předluženost, problémy v oblasti zdraví. To má často negativní dopad na každodenní fungování domácností, a to včetně možností rodin identifikovat a naplňovat potřeby dětí. Výzkumy i zkušení pracovníci z oblasti SPOD upozorňují, že dochází k "zanedbávání zanedbávání". Tedy že dlouhodobě dochází k podceňování fenoménu zanedbávání potřeb dětí, které se neprojevuje tak silně a viditelně jako např. fyzické týrání, jeho negativní dopady ale bývají přesto obrovské a zničující.

Dlouhodobě pracujeme s ohroženými rodinami v prostorově odloučených lokalitách, kde jsou všechny výše uvedené problémy ještě dále umocněny tím, že zde chybí podpůrná síť. Kromě toho je jakákoliv základní povinnost dětí a jejich pečujících osob (docházka do školy), natož pak zájmová činnost (kroužky), spojená se zdlouhavým a nákladným dojížděním. V těchto lokalitách je tak pracovník s rodinou klíčovou spojkou, která rodině pomáhá s hledáním konkrétních zdrojů, možností podpory, síťováním. Jeho práce je spojená s časově náročným dojížděním a doprovázením rodin při komunikaci s dalšími aktéry sítě mimo jejich bydliště.

Projekt proto reaguje na potřebu podpory a rozvoje prvků primární prevence ohrožení dětí, a to především v prostorově odloučených venkovských lokalitách.

Co je cílem projektu?

Cíle projektu:

1) úspěšné zavedení inovativních metod do každodenní praxe pracovníků s ohroženými dětmi za účelem zvýšení kvality a efektivity dopadů jejich práce (inovativní metody: case management, nový nástroj pro mapování potřeb dětí)

2) evaluace zaváděných inovativních metod v prostředí venkovských sociálně vyloučených lokalit

3) včasná identifikace ohrožení dítěte, resp. rodiny, a snížení rizika zanedbávání základních potřeb dětí)

4) posílení samostatnosti, odpovědnosti, autonomie, sebepojetí a sebevědomí dětí (CS Osoby sociálně vyloučené)

5) zvýšení kompetencí rodičů k naplňování potřeb dětí (CS Osoby sociálně vyloučené)

6) zlepšení a zefektivnění komunikace mezi rodinou a školou, případně mezi rodinou a dalšími aktéry sítě

Dopady cílů:

  • Zvýší se osobní resilience dětí.
  • Sníží se počet zanedbávaných dětí.
  • Děti dosáhnou vyššího vzdělání, a tím se zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce.
  • Děti ohrožené závislostmi nebo se sklony k rizikovému chování budou v dospělosti volit společensky přijatelná řešení a postoje, budou aktivně participovat na společenském a komunitním životě.
  • Rodiče nebo pečující osoby jsou kompetentnější samostatně řešit nepříznivé životní situace.
  • Dojde k zefektivnění práce pracovníků s ohroženými rodinami.
Autor: čvt