Projekt Daleko hleď 2022

Publikováno: 8. 12. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Projekt Daleko hleď 2022
© Foto: ČvT

Projekt si klade za cíl předcházet kriminalitě dětí a mládeže zaměřením se na jejich smysluplné trávení volného času, osobní rozvoj a rozvoj sociálních a vzdělávacích kompetencí vedoucích ke zvýšení možností uplatnění ve společnosti, vzdělávacím systému, pracovním i osobním životě.

Projekt Daleko hleď 2022 je financován Ministerstvem vnitra České republiky a Plzeňským krajem.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt Daleko hleď 2022 se zaměřuje na děti a mladistvé se sociálním znevýhodněním a jejich rodiče. Tyto děti jsou ohroženy sociálním vyloučením ve většině životních oblastí, popř. již v prostředí sociálního vyloučení žijí. Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit jsou ve zvýšené míře ohroženi kriminalitou, ať již jako její potenciální oběti nebo pachatelé. Mezi hlavní příčiny ohrožení dětí a mladistvých kriminalitou řadíme nedostatek pozitivních vzorů v prostředí sociálního vyloučení, příležitosti ke smysluplnému trávení volného času, zdravému osobnímu rozvoji a sociálním vztahům a především nedostatečné vzdělání (kompetence), které jim bude po zbytek jejich života omezovat možnosti osobního a společenského uplatnění. 

Děti a mladiství z cílové skupiny jsou velmi často ohroženi neúspěchem ve vzdělání a předčasným opuštěním škol tzv. hlavního vzdělávacího proudu, nedokončením základní školní docházky nebo ukončením vzdělávání hned po absolvování ZŠ. Hlavním důvodem je jejich sociální prostředí, které jim neposkytuje dostatek podnětů a odpovídajících podmínek pro formální i neformální vzdělávání, brání jejich poznávacímu a dalšímu rozvoji na úrovni běžné mezi dětmi stejného věku. Sociálně-kulturní prostředí těchto žáků se vyznačuje nízkým dosaženým vzděláním rodičů, kteří nemají dostatek kompetencí k optimální předškolní i školní přípravě svých dětí a rozvoji jejich komunikačních, sociálních a dalších dovedností, dlouhodobou nebo opakující se nezaměstnaností, chudobou a vyloučením z běžných společenských vztahů i způsobu života. Rodiny nezřídka řeší mnoho existenčních problémů (zejména v souvislosti s dluhy a bydlením) a rozvoj dětí tudíž často není tím nejdůležitějším zájmem.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou děti a mladiství ve věku 5 - 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožené společensky negativními jevy a neúspěchem nejprve ve vzdělávání, později na trhu práce a ve společnosti obecně, a jejich rodiče

Co je cílem a náplní projektu

Cílem projektu je předcházet kriminalitě dětí a mládeže tím, že se zaměřuje na smysluplné trávení jejich času, osobní rozvoj a rozvoj sociálních a vzdělávacích kompetencí vedoucích ke zvýšení možností uplatnění ve společnosti, vzdělávacím systému, pracovním i osobním životě.

Prostředkem k tomuto cíli je zajištění sociálně-preventivních aktivit, které navazují na existující síť sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách na Nýřansku, Rokycansku, Klatovsku, Domažlicku, Horšovskotýnsku, Stříbrsku a Tachovsku.

Mezi konkrétní aktivity projektu patří:

- pravidelné odpolední volnočasové kluby a další volnočasové aktivity pro děti

- vytváření a podpora místní dobrovolnické sítě (dobrovolníci se v rámci projektu podílejí na doučování či kariérním poradenství dětí a mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí, dále na realizaci klubů a volnočasových aktivit)

- podpora rodičů ze sociálně znevýhodněného prostředí, rodičů dětí s poruchami chování, výchovnými problémy apod.


Autor: ČvT

Související články