Projekt Dítě a rodina II.

Publikováno: 2. 5. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Projekt Dítě a rodina II.
© Foto: EU

Od května 2023 realizuje pražská kancelář Sociálních a vzdělávacích programů Člověka v tísni projekt Dítě a rodina II. z Operačního programu Zaměstnanost plus. 

Základní informace:

Název projektu: Dítě a rodina II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0000975

Skutečné datum zahájení: 01. 05. 2023

Předpokládané datum ukončení: 30. 4. 2026

Jaký problém projekt řeší?

Prostředí dětí ze sociálně vyloučených rodin se vyznačuje obvykle nízkým dosaženým vzděláním rodičů, ekonomickou neaktivitou členů domácnosti, chudobou a vyloučením z běžných společenských vztahů i způsobů života. Takové prostředí dětem často nedokáže poskytnout adekvátní podmínky ani dostatek podnětů pro všeobecný rozvoj a pro úspěch ve vzdělávání.

Dle Národní strategie ochrany práv dětí 2021–29 je jedním z dopadů sociálního vyloučení zvýšené riziko odebrání dětí z rodiny. Nejvíce jsou ohroženy děti z rodin „s nižším sociálním statusem žijící v soc. nepříznivých podmínkách (chudoba, soc. vyloučení, nezaměstnanost, zadlužení, ohrožení ztrátou bydlení), jejichž rodiče mají nízké vzdělání a malý význam přikládají i vzdělání svých dětí“ (Národní strategie ochrany práv dětí 2021-2029).

Situace těchto rodin se v letech 2020–22 zhoršila vlivem souběžných krizí. Pandemie covidu zasáhla mnoho rodin např. ztrátou zaměstnání a vysoká inflace spolu s růstem cen energií citelně zasáhla nejen rodinné rozpočty ale i psychickou kondici cílové skupiny. Tato situace silně dopadla na děti a mladistvé, coby jednu z nejvíce ohrožených skupin.

Projekt reaguje na potřebu prevence ohrožení dětí a jejich odebrání z rodin. Včasná identifikace potřeb dětí a jejich pečujících osob, individualizovaná cílená podpora, nebo zprostředkování vhodné pomoci v rámci sítě aktérů lokální podpory, pomůže mitigovat negativní jevy spojené se sociálním vyloučením vedoucím k odebrání dětí z rodin. Podle Zprávy o příčinách umisťování dětí mimo vlastní rodinu z roku 2016, je situace v Praze druhá nejhorší v ČR. Zpráva ukázala, že nejčastějším důvodem odebírání dětí z rodin je zanedbání péče o dítě, které je spjato právě s nízkými kompetencemi rodičů, a výchovné problémy, např. záškoláctví, toulání nebo užívání drog, tj. jevy spojené s nemožností kvalitně trávit volný čas.

Co je cílem projektu?

Smyslem projektu je identifikace konkrétních potřeb dětí a rodin v nepříznivé soc. situaci na území hl. m. Prahy a následná přímá individualizovaná podpora se záměrem snížit riziko ohrožení a zanedbávání u min.130 dětí se soc. znevýhodněním

Další cíle projektu:
  • Participativními přístupy posílit motivaci zapojených dětí k zvyšování vlastních dovedností v procesu vzdělávání a v oblasti osobnostního rozvoje
  • Zvýšit kompetence alespoň 70 pečujících osob při řešení nepříznivých život. situací
  • Udržet a dál rozvíjet multidisciplinární síť pomoci rodinám na základě zjištěných potřeb u dětí i pečujících osob (MŠ a ZŠ, NNO, OSPOD, poskytovatelé volnočasových aktivit, další aktéři pomoci v komunitě); udržet síť dobrovolníků

O průběhu spolupráce s cílovou skupinou jsou vedeny individuální záznamy v rámci jednotlivých zakázek v klientské databázi Arum. Součástí záznamů je individuální plán formulovaný za aktivní účasti cílové skupiny s využitím kritérií SMART, včetně stanoveného průběžného a konečného společného zhodnocení.

Autor: cvt

Související články