Projekt dítě a rodina – pilot programu

Publikováno: 3. 10. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Projekt dítě a rodina – pilot programu
© Foto: archiv

Od září letošního roku (2019) realizuje pražská pobočka Programů sociální integrace projekt Dítě a rodina – pilot programu, podpořený z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je zaměřený na včasnou identifikaci ohrožení dítěte ve školním prostředí a na následnou prevenci prohlubování ohrožení skrze individualizovanou cílenou podporu, která čerpá ze silných stránek dítěte, rodiny a nejbližšího okolí. Projekt zavádí inovativní metody – nástroj pro mapování potřeb dětí Outcomes Star, case management rodiny a facilitaci spolupráce aktérů sítě. 

Základní informace:

Název projektu: Dítě a rodina – pilot programu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011263

Skutečné datum zahájení: 01.09.2019

Předpokládané datum ukončení: 28.2.2022

Jaký problém projekt řeší?

Rodiny žijící v prostředí chudoby a sociálního vyloučení se častěji potýkají s komplexními problémy jako je nezaměstnanost, ztráta bydlení, zadluženost, problémy v oblasti zdraví. To má často negativní dopad na každodenní fungování domácností a to včetně možnosti rodin identifikovat a naplňovat potřeby dětí. Výzkumy i zkušení pracovníci z oblasti SPOD upozorňují, že v takových případech dochází k „zanedbávání zanedbávání“, tedy k tomu, že fenomén zanedbávání potřeb dítěte je dlouhodobě podceňován, neboť se neprojevuje tak silně a viditelně jako např. fyzické týrání, jeho negativní dopady ale bývají obrovské. Projekt proto reaguje na potřebu podpory a rozvoje prvků primární prevence ohrožení dětí. Jeho smyslem je působit preventivně především v oblasti školního neúspěchu a výchovných problémů dětí, ale také identifikovat a popsat další možné negativní jevy v životě celé rodiny a nabídnout jí pomoc skrze spolupráci s dalšími aktéry sítě.

Co je cílem projektu?

  • úspěšné zavedení inovativních metod do každodenní praxe pracovníků s ohroženými dětmi za účelem zvýšení kvality a efektivity dopadů jejich práce
  • změněná metodika na základě výsledků evaluace inovativních metod
  • včasná identifikace ohrožení dítěte, resp. rodiny a snížení rizika zanedbávání základních potřeb dětí
  • zvýšení kompetencí rodičů k naplňování potřeb jejich dětí
  • posílení samostatnosti, odpovědnosti, autonomie, sebepojetí a sebevědomí dětí
  • zlepšení a zefektivění komunikace mezi rodinou a školou, případně mezi rodinou a dalšími aktéry sítě 
Autor: Martin Kovalčík