Projekt Má komunita, mí lidé II.

Publikováno: 16. 3. 2021 Doba čtení: 3 minuty
Projekt Má komunita, mí lidé II.
© Foto: archiv

Od ledna roku 2021 realizuje pražská pobočka Programů sociální integrace projekt Má komunita, mí lidé II. podpořený z Operačního programu Praha - pól růstu. Projekt navazuje na realizaci obdobného projektu ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením. Prostřednictvím práce Kulturně komunitního centra, předškolního klubu, realizace workshopů, doučování a dalších neformálních přístupů ke vzdělávání podporuje vztah dětí, mládeže a jejich rodin ke komunitě, kde žijí.Základní informace:

Název projektu: Má komunita, mí lidé II.

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001741

Skutečné datum zahájení: 01. 01. 2021

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022

Jaký problém projekt řeší?

Projekt reaguje na situaci nízké propojenosti cílové skupiny s místní komunitou, kde žije nebo studuje a zároveň na nedostatečné místní pokrytí poptávky po některých vzdělávacích a volnočasových aktivitách.

Děti, mládež a jejich rodiny z CS jsou často nedostatečně informovaní o možnostech, které jim jejich bydliště nabízí, z části existujících služeb jsou zároveň vyloučeni, kvůli jejich vysokoprahovosti. Komunita je přitom důležitým prvkem života obce a měla by být pojítkem lidí v okolí a jistotou, která přesahuje možnosti rodiny jednotlivce i jeho nejbližších sociálních vazeb. Člověk by měl v komunitě nalézat pozitivní vzory a zároveň v ní mít možnost nabízet a uplatnit své kvality a znalosti. Jejím prostřednictvím by měl být jednotlivec schopen aktivně a efektivně ovlivňovat své okolí a tím i život města.

Projekt Má komunita, mí lidé II. navazuje na služby, které žadatel dlouhodobě poskytuje osobám ohroženým sociálním vyloučením, specificky pak na aktivity již ukončeného projektu Má komunita, mí lidé (realizace do srpna 2020), v rámci kterého byl pilotně zahájen provoz Kulturně komunitního centra v MČ Praha 5. Nadále se zaměřuje na specifickou CS děti a mládež, rodiny v nepříznivé sociální situaci, na příslušníky etnických menšin z celé Prahy. Kromě podpory aktivitami Kulturně komunitního centra jim nabízí služby předškolního klubu a další možnosti neformálního vzdělávání, přičemž aktivity projektu spolu vzájemně souvisejí a doplňují se. Obsahují řadu různorodých motivačních prvků, které budou využity podle aktuálních potřeb osob z CS.

Co je cílem projektu?

1) Prevence a zmírnění vylučování osob ze society (např. kvůli odlišnému jazyku, odlišnému způsobu žití, chudobě, starosti o zajištění životních potřeb, nedostatečné motivace ke vzdělávání apod.)

2) Zvýšení /probuzení chuti CS pro aktivní zapojení do komunitního života (CS se bude více zajímat o dění v komunitě, lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech a bude také lépe umět pojmenovat své problémy i problémy komunity)

3) Podpora malých dětí ze soc. vyloučeného prostředí v přípravě do MŠ, resp. ZŠ a jejich úspěšné začlenění (předškolní děti se lépe zařadí do dětských kolektivů běžných MŠ, resp. ZŠ nežli děti nepodpořené)

4) Podpora žáků a studentů z CS při zvládání školních povinností (snížení zameškaných hodin, zlepšení výsledků nebo alespoň udržení výsledků, zvýšení sociálních, jazykových i dalších kompetencí potřebných pro úspěšné zvládnutí vzdělávací dráhy; žáci a studenti, kteří se zúčastní workshopů, budou lépe orientovaní v problematice práce s informací, bezpečnosti na internetu a dalších tématech, důležitých nejen pro školní úspěšnost)

5) Aktivizace dospělých osob z CS (rodiče si zvýší své kompetence potřebné pro podporu dětí, budou aktivněji podporovat děti ve studiu a přípravě na další uplatnění; zapojené dospělé osoby budou lépe informovány o problematice dluhů (exekucí apod.), o bezpečném používání sociálních sítí; dospívající budou lépe volit životní strategie nežli jejich nepodpoření vrstevníci; CS bude znát návody na řešení problémů (síťování, úřady, NNO apod.), bude iniciativnější při řešení problémů i v pozitivním přístupu k žití v komunitě)

Projekt Má komunita, mí lidé II. má za cíl pomoci dětem, mladým lidem a jejich rodinám poznat jednak jejich vlastní kvality, ale zároveň poznat možnosti, které nabízí komunita, kde žijí. Cíle projektu se vzájemně doplňují.

Autor: ČvT