Rada Evropy kritizuje segregaci romských dětí v České republice

Publikováno: 13. 10. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Rada Evropy kritizuje segregaci romských dětí v České republice
© Foto:

Vw své nejnovější zprávě o České republice Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI) uznává, že v řadě oblastí sice bylo dosaženo pokroku, vyjadřuje však vážné znepokojení nad tím, že se stále nedaří vymýtit segregaci romských dětí ve školách a v politických proslovech se nadále objevují protiromské výroky.

ECRI vítá, že v roce 2009 vstoupil v platnost zákon proti diskriminaci a byla přijata nová opatření pro individuální podporu dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami v mainstreamových školách. Jako pozitivní vývoj uvádí rovněž přijetí Strategie pro potírání extremismu a skutečnost, že v současné době jsou extremisté méně závažným problémem než v uplynulých letech.

Dalším pozitivním trendem je, že jsou vytvářena regionální Centra pro podporu integrace ve všech krajích země a na rok 2016 je plánovaná kampaň proti rasismu a násilným projevům nenávisti vůči zranitelným skupinám obyvatel, včetně Romů a lidí s odlišnou sexuální orientací (LGBT), cílená na mládež.

Na druhé straně ovšem ECRI dospěla k závěru, že strategie pro integraci Romů a potírání sociálního vyloučení měly jen nepatrný efekt. ECRI vyjadřuje obavy, že stále existuje řada škol “pouze pro Romy”, kde je vzdělání poskytováno podle redukovaných osnov a na nižší kvalitativní úrovni. Navíc nebyly stanoveny žádné konkrétní a měřitelné cíle pro převádění romských dětí z praktických na běžné školy a nic takového se v praxi ani neděje.

ECRI vyjadřuje obzvláštní znepokojení nad tím, že v průběhu roku 2013 zorganizovaly extremistické pravicové skupiny 26 násilných protiromských demonstrací.

“Existují sice pozitivní vývojové trendy, například přijetí antidiskriminačních zákonů a strategií, obavy však přetrvávají, mimo jiné kvůli nedostatku pravomocí Veřejného ochránce práv pro účinné potírání rasové diskriminace a řešení přetrvávajícího problému segregace romských dětí ve vzdělávání a přístupu k bydlení”, prohlásil předseda ECRI Christian Ahlund.

Ve své zprávě předkládá ECRI českým úřadům několik doporučení, mezi nimiž by mělo mít prioritu zavedení přinejmenším jednoho povinného roku bezplatné předškolní výchovy pro všechny děti před nástupem do mainstreamového základního školství. Přezkum těchto doporučení ECRI učiní za dva roky.

Podle průzkumu Agentury Evropské unie pro základní práva z roku 2014 navštěvuje v České republice předškolní zařízení méně než 30% romských dětí (ve srovnání s 80% neromské populace).

Zpráva ECRI, která byla vypracována následně návštěvy České republiky v listopadu 2014, bere v úvahu vývoj do 19. března 2015.

ECRI je orgán Rady Evropy zaměřený na lidská práva, složený z nezávislých odborníků, monitorující problémy rasismu, xenofobie, antisemitismu, netolerance a diskriminace na základě například “rasy”, národnostního/etnického původu, barvy, státní příslušnosti, náboženství a jazyka (rasová diskriminace); vypracovává zprávy a vydává doporučení pro členské státy.

Autor: