Seznamte se s finalisty 10. ročníku Ceny Gratias Tibi

Publikováno: 29. 5. 2023 Doba čtení: 8 minut
Předávání Ceny Gratias Tibi 2022
© Foto: Eva Kořínková

Do letošního jubilejního ročníku Ceny Gratias Tibi, která oceňuje aktivní mladé lidi do 30 let, zaslalo prihlášku 83 projektů. Z nich porota vybrala 9 finalistů. Vítěze jednotlivých kategorií se dozvíme v rámci slavnostního předávání 26. září v pražském divadle Vzlet, kde bude udělena i cena veřejnosti. 

Finalisté 2023:

Kategorie ZŠ

Nápadník receptů I Prostějov (Olomoucký kraj)

Skupina malých dětí ze ZŠ Prostějov se pravidelně setkává se seniory u příležitosti nejrůznějších akcí. Pořádají pro ně besídky a vystoupení, hrají spolu společenské hry, čtou jim anebo je jen navštěvují na pokojích a povídají si. V neposlední řadě s nimi vytvořili sborník, ve kterém sesbíraly domácí recepty babiček. Někteří senioři si děti natolik oblíbili, že díky pravidelným návštěvám si vybudovali hlubší vztah. Děti se rozhodly, že chtějí být nablízku lidem, kteří už mnohdy nemají žádné příbuzné a jsou odkázáni na pomoc jiných. Jejich přítomnost pokaždé vykouzlí úsměvy na tvářích. Společné setkávání tak obohacuje obě strany. Děti získávají životní zkušenosti od seniorů, senioři mají radost, že můžou své zkušenosti předávat.

Porotě se líbilo, že se děti snaží zaměřovat na psychickou pohodu nejstarší generace. Nejedná se o jednorázovou akci, ale pravidelné potkávání a navazovaní bližších vztahů. Aktivity, které pro seniory připravují, jsou originální a promyšlené, tak aby měly co nejhlubší dopad na cílovou skupinu. Zároveň vyzdvihla jejich vzájemnou propojenost, spolupráci a velice důležitý mezigenerační dialog, který seniorům pomáhá překonávat pocit samoty.

Obnovení zaniklé sudetské osady Kamenná I Skorošice (Olomoucký kraj)

Holky a kluci ze Základní školy Vápenná se aktivně začali zajímat o památné místo ve svém okolí. V průběhu tří let postupně obnovovali místa, která bývala součástí jejich obce v sudetské osadě Kamenná v Rychlebských horách. Nejprve postavili zvoničku a kovaný kříž, vyčistili pramen pitné vody a pod vedením architekta také vybudovali „útulnu“ pro kolemjdoucí turisty. K jejímu slavnostnímu otevření uspořádali vlastními silami festival s bohatým hudebním programem, kde vystoupili zejména místní umělci, ale i žáci samotní. Vytvořili tak ojedinělé místo, kde se mohou společně setkávat a předávat ostatním kus historie místa, kde žijí.

Porota vyzdvihla neuvěřitelnou samostatnost a akčnost žáků a žákyň, ale také zájem o jejich okolí a nedávnou historii. Na projektu také ocenila, že je dlouhodobý a že si žáci důkladně promysleli postup obnovy. Dohledali si informace k zaniklé osadě a zajímali se o původní obyvatele obce. Projekt má hmatatelný výsledek, přesah i mimo jejich komunitu a může být inspirací nejen pro jejich vrstevníky.

Žákovský parlament mění školu I Fulnek (Moravskoslezský kraj)

Členové a členky Žákovského parlamentu Základní školy T. G. Masaryka Fulnek se pravidelně schází a aktivně podílí na životě v jejich škole. Navrhují a organizují nejrůznější dobročinné i společenské aktivity, vylepšují prostředí ve škole, znovu založili schránku důvěry, informují a hledají prostředky k realizaci svých nápadů a v neposlední řadě dávají prostor mluvit o problémech a úspěších tříd.

Porota tento projekt vybrala především kvůli vlastní iniciativě zapojených žáků, kteří se dlouhodobě snaží vylepšovat klima ve škole. Motivují a zapojují do dění i své spolužáky. Žákovský parlament řeší spoustu témat a jejich aktivity mají přesah i mimo budovu školy. Porota také vyzdvihla, že model školních parlamentů skvěle funguje a je dobrým nástrojem, jak děti správně učit a vést k demokracii a aktivnímu zapojování do občanského života.

Kategorie SŠ

Názory politiků I Brno, Praha (Jihomoravský kraj)

NázoryPolitiků.cz založili v roce 2020 dva středoškoláci Vojtěch Hlavenka a Max Onderka se snahou přiblížit politiku široké veřejnosti. Formou předvolebních analýz přináší čtenářům srozumitelně názory kandidátů na různé otázky, které právě hýbou společností. Za celou dobu fungování projektu pokryli 4 volby a pomohli více než 300 000 lidí zvolit sobě nejbližší kandidáty do veřejných funkcí. Tým se za tři roky rozrostl ze dvou aktérů na 15členný tým a nyní chystá edukační hru pro školy.

Porota si velmi váží iniciativy studentů, kteří inovativní a srozumitelnou formou zpřístupňují informace o aktuální politické situaci. Zaujalo je, že s projektem začali v době, kdy ještě neměli volební právo, a přesto považovali za nezbytné porozumět politické situaci. Přispívají tak dlouhodobě k posílení politického vzdělávání nejen pro sebe, ale i pro další studenty. Porota také velmi oceňuje velký dosah do regionů. Přestože byl projekt vybrán do finále už v roce 2020, aktéři v něm pokračují a rozšiřují ho o další vzdělávací aktivity.

Od Anežky pro… / Olomouc (Olomoucký kraj)

Partu deváťáků ze Základní školy sv. Voršily v Olomouci opustila po těžké nemoci, rakovině mozku, spolužačka Anežka. Tato událost je zasáhla natolik, že si uvědomili, co všechno tato nemoc znamená nejen pro pacienta, ale i jeho okolí a také, že může potkat každého z nás. Rozhodli se proto, že budou šířit osvětu a pomáhat dalším dětem s podobným onemocněním. Od roku 2021 zakládají sbírky a pomáhají tak pacientům a jejich rodinám v průběhu celé nemoci až po návrat do běžného života. Spolužáci tak prostřednictvím osobního příběhu Anežky vrací do života světlo a naději těm, kteří si touto zákeřnou nemocí prochází.

Porota na tomto projektu považuje za obdivuhodné, že studenti mají sílu a odvahu opakovaně otevírat citlivé téma, jakým je ztráta spolužačky. Usilovně tak pomáhají navracet zdraví dalším nemocným dětem, šíří osvětu a inspirují své okolí. Skupina studentů pokračuje v projektu i poté, co přešli na různé střední školy, tím ukazují svou dlouhodobou angažovanost a odhodlání pokračovat v odkazu své milované spolužačky. Oceňuje jejich snahu spojit charitu s edukací, což ještě zvyšuje význam jejich projektu. Díky jejich iniciativě se například rozšířil registr dárců kostní dřeně.

Směřování mysli k udržitelným cílům I Prachatice, České Budějovice (Jihočeský kraj)

Ludmila Kozlová byla velmi aktivní už jako žákyně základní školy v Prachaticích. Založila zde nezávislý Ekotým a s mladšími spolužáky a spolužačkami řešila místní environmentální problémy. Učila je samostatnosti a díky aktivní formě se děti dozvěděly mnohé o ochraně životního prostředí, naučily, co obnáší připravit vlastní projekt, procvičovaly komunikační schopnosti a objevovaly mediální a kritické myšlení. Budovala v nich důvěru, že i přes nízký věk může každý přispět k udržitelnosti. V současné době, jako studentka gymnázia, pokračuje ve svých aktivitách a využívá svého vlastního příběhu k inspiraci vrstevníků.

Porota u Ludmily velmi oceňuje, jak aktivně a dlouhodobě se věnuje problematice životního prostředí. Sama v této oblasti realizuje projekty a zároveň motivuje a pomáhá spolužákům s realizací jejich vlastních počinů zaměřených na ochranu životního prostředí. Je inspirativní a jako jednotlivec může mít pozitivní vliv na své okolí, pokud se věnuje projektu s takovým nasazením. Porota dále vyzdvihla, jak Ludmila využívá nejen přímého kontaktu se spolužáky, ale také se účastní různých debat, konferencí a šíří osvětu na mnoha platformách.

Kategorie do 30 let

Aignos I Chomutov (Ústecký kraj)

Spolek Aignos se věnuje vzdělávacím aktivitám na podporu znalostí a práci s umělou inteligencí, nejčastěji formou workshopů pro školy, firmy i veřejnost, ale tvoří i digitální vzdělávací materiály a obsah, prezentují a přednáší nebo poskytují doprovodný interaktivní program na nejrůznějších akcích. Pomáhají tak především mladým lidem, studentům základních a středních škol, prozkoumat tuto novou technologii a zvyšovat jejich gramotnost v oblasti umělé inteligence, která čím dál častěji prostupuje do našich životů.

Porota na spolku ocenila, že se zabývá velice aktuálním a inovativním tématem. Aktéři jsou aktivní po celé České republice, informace předávají interaktivní formou a šíři osvětu. Porota považuje za velice důležité, že se snaží poukazovat nejen na výhody tohoto nového nástroje, ale i rizika, která s jeho využíváním můžou nastat.

Káva od srdce I Velké Meziříčí (Vysočina kraj)

Dvě skautky Marie a Ilona z Velkého Meziříčí se před šesti lety rozhodly, že budou konat dobro. A tak se zrodil projekt Káva od srdce, který zaštítilo skautské středisko Velké Meziříčí, jehož nadšení členové a členky věnují dny ze svého volna, aby pomohli někomu, kdo pomoc potřebuje a ocení. Každoročně se také přidávají další lidé z Meziříčí, kteří třeba napečou nebo přispějí materiálem.

Víkendová kavárna má vždy jasný cíl, pomoci vybrané místní rodině, která se potýká se zdravotními obtížemi a té pak putuje celý výtěžek. Snem dívek je vykouzlit úsměvy na tvářích návštěvníků a především lidí, kterým chtějí pomoci.

Porotě se líbila vlastní iniciativa dívek, které celý projekt víkendové kavárny rozjely úplně samy. Mohou být tak příkladem ostatním vrstevníkům a vrstevnicím, ale i inspirovat své okolí. Navíc tím, že do projektu zapojují ostatní, stmelují místní komunitu, podporují udržování dobrých mezilidských vztahů a podněcují v nich zájem o lidi, kteří žijí v jejich okolí. Jejich pomoc je dlouhodobá a dobře cílená.

Medici na ulici I Praha, Brno, Plzeň, Olomouc

Studenti a studentky pražských lékařských fakult se už v roce 2015 rozhodli pomáhat přímo na ulici. Následně po pěti letech založili oficiální spolek a v roli mediků vchází do reality sociálního prostředí lidí bez domova. Nebojí se vyjít ze společenských stereotypů, a naopak chodí tam, kam jiní nechtějí. Ve spolupráci se sociálními pracovníky z dalších organizací zajišťují kontinuální chod nízkoprahových ošetřoven nebo sami vyráží pravidelně do terénu, a to všechno dobrovolně, z vlastní iniciativy. Poskytovaná péče je zaměřena na základní ošetření, konzultace zdravotního stavu nebo snahu o organizaci potřebné péče. Jejich práce se zakládá především na nesoudícím přijetí a empatii.

Porota vybrala Mediky na ulici do finále za jejich nasazení a ochotu pomáhat lidem na okraji společnosti, na které se často zapomíná. Nebojí se vyjít ze své komfortní zóny, do terénu, kde je práce mnohdy obtížná až nebezpečná. Ke svým pacientům přistupují rovnocenně a zprostředkovávají jim často nedostupnou základní péči. Jejich projekt je dlouhodobý, kontinuální a aktéři u něj zůstávají i po studiu. Navíc se nezaměřují nejen na Prahu, ale své aktivity rozšířili i do dalších měst v České republice.

Autor: JSNS

Související články