Zpráva o předškolním klubu v Rokycanech

Publikováno: 22. 10. 2014 Doba čtení: 5 minut
Zpráva o předškolním klubu v Rokycanech
©

Smysl a fungování klubu

Předškolní klub v Rokycanech funguje od září 2013. Vznikl proto, aby zpřístupnil předškolní vzdělávání i dětem, které nemají možnost navštěvovat běžnou mateřskou školu a zároveň vyrůstají v nepodnětném prostředí. Hlavním cílem klubu je připravit děti na vstup na základní školu nebo na přestup na běžnou MŠ. Děti mají možnost poznat jiné než domácí prostředí, osvojit si režim dne a dovednosti důležité pro školní docházku, rozšířit své vědomosti, slovní zásobu, všeobecný přehled. Vstup do školy či školky pro ně poté není tak stresující, protože nepřichází zcela nepřipravené. Rodičům mohou být v rámci poradenství poskytnuty informace o školském systému, o zápisech na ZŠ či MŠ a jejich podmínkách. Dále je rodičům nabízena podpora při vzdělávání dítěte, motivace k práci s dětmi v domácím prostředí apod.

Předškolní klub není školské zařízení, ale kvazisociální služba poskytovaná zdarma. Provoz je čtyři dny v týdnu v dopoledních hodinách. Konkrétně pondělí až čtvrtek od 7:30 do 11:30. Pátek je věnován individuální práci s dětmi v rodinách nebo společným akcím pro rodiče a děti.
Rodiče jsou povinni přivádět a vyzvedávat děti včas, musí mít vlastní svačinu a nápoj. Dítě musí být zdravé. Nepřítomnost delší než jeden den je nutné omlouvat. Dlouhodobá neomluvená absence může být důvodem k ukončení spolupráce. Součástí docházky je i individuální práce v rodinách, jejímž cílem je předat rodičům informace a konkrétní praktické ukázky jak mohou s dětmi sami pracovat. Zároveň je věnována pozornost jednomu konkrétnímu dítěti a procvičuje se to, co mu dělá největší potíže.
Každé dítě má individuální vzdělávací plán, který se sestavuje po jeho příchodu do klubu, na základě vyplnění záznamového archu osvojených znalostí, dovedností a návyků. Stejný záznamový arch se vyplňuje při jeho odchodu a na základě rozdílů mezi vstupním a výstupním záznamovým archem se vyhodnocuje plnění individuálního vzdělávacího plánu. S rodiči se uzavírá smlouva o spolupráci, ve které svým podpisem dávají souhlas ke vzdělávání svého dítěte v předškolním klubu a zavazují se dodržovat pravidla klubu, účastnit se třídních schůzek a vzdělávacích akcí. Pokud dochází k intenzivnější práci v rodině a k pravidelným konzultacím s rodiči, sepisuje se zvláštní smlouva o spolupráci s rodičem.

Využití klubu v prvním roce

Od září 2013 do května 2014 prošlo klubem 27 dětí. Některé však do klubu docházely jen krátkodobě. Důvodem byla velká vzdálenost klubu od místa jejich bydliště nebo neschopnost rodičů zajistit pravidelnou docházku. Podpořeno bylo 5 rodičů ve věci vzdělávání i v jiných osobních problémech. V současné době se v klubu střídá 10 dětí, z nichž 8 v září nastoupí na ZŠ či MŠ.
U dětí, které docházely častěji, došlo ke zlepšení v chování i mnohých dovednostech. Do klubu přicházely nedotčené jakýmkoli režimem a mnohdy i základními pravidly slušného chování nebo hygienickými návyky. Velice rychle si zvykly, naučily se fungovat v kolektivu, účastnit se řízené činnosti a osvojily si dovednosti, které jim v budoucnu usnadní příchod do školských zařízení.

Dva příklady podpory

Dobrým příkladem může být M., které je 6 let. Do klubu chodí od září a jako jedna z mála vydržela s malými přestávkami docházet po celý školní rok. Před příchodem do klubu nikdy neopustila domácí prostředí, nevyhledávala ani dětský kolektiv. Neuměla pořádně komunikovat, neznala barvy, zvířata, názvy běžných věcí. Doma hovoří romsky, česky uměla špatně. Žije jen s matkou (otec zemřel) a starším bratrem ve zcela nepodnětném prostředí. Matka ji stále bere jako malé dítě, vozí ji v kočárku, dává jí dudlík. Na začátku spolupráce byla jasně daná pravidla, že do klubu se nejezdí v kočárku a nechodí s dudlíkem. Matka nejprve nechtěla příliš spolupracovat, ale nakonec se podařilo navázat docela dobrý vztah. Přijala pravidla klubu, zajišťovala pravidelnou docházku, zúčastňovala se všech akcí i třídních schůzek. M. byla nejprve vzdorovitá, nechtěla pracovat. Ukázalo se však, že ji velice baví zpěv, básničky a pohybové hry. Díky tomu se ji podařilo postupně zapojit do řízené činnosti a zažila první úspěch, když správně pojmenovala základní barvy. To ji motivovalo. Bylo třeba ji hodně chválit, protože doma ji nechválí nikdo. Pochvala a pozitivní motivace v ní vzbudily ochotu pracovat, učit se a vůbec zájem o okolní svět. Zlepšila se i její komunikace v češtině. Po intenzívní přípravě by byla schopná zvládnout zápis na ZŠ. Bohužel, matka trvala na odkladu školní docházky a dceru v úspěšnosti u zápisu nijak nepodporovala. Odklad dostala, ale úspěchem je, že se podařilo matku přesvědčit, aby dceru zapsala do předškolní třídy běžné mateřské školy. Od září se tedy zapojila do běžného vzdělávacího systému a není pochyb o tom, že to zvládne dobře.

L. je čtyřletý chlapec, vyrůstá jen s matkou a starším bratrem, s otcem se nestýká. Celková situace rodiny je špatná, prostředí je pro dítě zcela nepodnětné. Do klubu chodí od ledna. Když přišel, plakal, nemluvil, neuměl se sám obléct ani obsloužit na WC. S matkou je velmi dobrá spolupráce, syna do klubu vodí celkem pravidelně, zúčastňuje se společných akcí a nebojí se ptát, pokud potřebuje s něčím poradit. L. si rychle zvykl, během několika měsíců se naučil oblékat, sám chodí na záchod, komunikuje s dětmi i dospělými. Naučil se základní barvy, pozná zvířata, pojmenuje věci kolem sebe, dobře si pamatuje básničky a písničky a umí je reprodukovat. I když špatně artikuluje, mluví hodně, nestydí se, zapojuje se do kolektivu. Zajímají ho knihy, rád si je prohlíží a vyžaduje jejich čtení. To se podařilo přenést i do domácího prostředí, matka mu před spaním čte. Bohužel, matka zmeškala zápisy do MŠ a v současné době není v žádném zařízení místo. Podala si žádosti o přijetí dodatečně, a pokud se nějaké místo uvolní, měl by L. nastoupit do běžné MŠ.

Kontakt na předškolní klub: klara.chaloupkova@clovekvtisni.cz

 

Projekt CZ.1.07/1.2.00/43.0007 „Pojďte do školky!“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

 

 

Autor: ,