Zveme vás na online konferenci S asistenty k lepší škole

Publikováno: 13. 8. 2020 Doba čtení: 13 minut
Zveme vás na online konferenci S asistenty k lepší škole
© Foto: Tomáš Princ

Vzdělávací program Varianty vás zve na třetí ročník konference S asistenty k lepší škole. Konference se bude konat 20. října 2020 od 9:45 do 16:00 a je určena především asistentům a asistentkám pedagoga, školním asistentům a asistentkám, vyučujícím a vedení škol. Konference proběhne online, k dopolednímu bloku i workshopům se budete moci připojit z vašeho počítače.

Na konferenci se můžete přihlásit zde. Kapacita workshopů už je naplněná,na workshopy se můžete hlásit pouze jako náhradníci. Účast na konferenci je zdarma.

Závazně přihlášeným zašleme linky na připojení na workshopy a pro sledování dopolední části programu. Stream konference bude přístupný veřejně a link na sledování pošleme všem (i náhradníkům na workshopy).

Program konference

9:45 - 12:00 Dopolední blok:
 • Michaela Kučerová, Programy sociální integrace - Člověk v tísni, o.p.s.: Dopady distanční výuky na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, zkušenosti pro budoucnost 
 • Alexandra Petrů, Vzdělávací program Varianty - Člověk v tísni, o.p.s.: Představení výsledků šetření mezi asistenty pedagoga k jejich roli během uzavření škol a návratů žáků do škol 
 • Rob Webster, Institute of Education - University College of London: Asistenti pedagoga ve Velké Británii a jejich role během uzavření škol
 • Panelová diskuze: Asistenti pedagoga a jejich role při distanční výuce, reflexe současné situace
  • Lenka Kořínková, speciální pedagožka, ZŠ Velké Hamry

  • Jana Dědinová, asistentka pedagoga, ZŠ Velké Hamry

  • Dana Pražáková, vedoucí oddělení kanceláře ústředního školního inspektora

  • Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny

12:00 - 13:00 Přestávka 

Odpolední blok 13:00 - 16:00:

V odpoledním bloku proběhnou dva bloky workshopů v délce 80 minut. K připojení a akktivní účasti na workshopech potřebuje počítač se sluchátky a kamerou a stabilní internetové připojení. Workshopy proběhnou na platformách Teams a Zoom, které otevřete v běžném prohlížeči, není nutné nic stahovat do počítače. Údaje k připojení zašleme přihlášeným.

1. blok - 13:00 - 14:10
 • A) Alexandra Petrů, Adéla Lábusová: Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí – kazuistický workshop - kapacita workshopu už je naplněna
 • B) Tomáš Machalík: Kvalifikační předpoklady profese asistenta pedagoga - kapacita workshopu už je naplněna
 • C) Zbyněk Němec: Základní pojetí profese asistenta pedagoga a jeho legislativní souvislosti - v otázkách a odpovědích - kapacita workshopu už je naplněna
 • D) Lucie Pivoňková: Role komunikace v práci asistenta pedagoga - kapacita workshopu už je naplněna
 • E) Veronika Endrštová, Lucie Suchá: Uvolnění od stresu pomocí vědomé práce s tělem - kapacita workshopu už je naplněna
Přestávka
2. blok - 14:50 - 16:00
 • F) Jaroslava Budíková: Praktické tipy pro motivaci žáků se SVP - kapacita workshopu už je naplněna
 • G) Miroslava Haplová, Aneta Sklenářová: Spolupráce s rodinami žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí - praktické tipy - kapacita workshopu už je naplněna
 • H) Alexis Katakalidis: Jak hodnocením podporovat učení žáků? - kapacita workshopu už je naplněna
 • I) Alexandra Petrů, Adéla Lábusová: Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí – kazuistický workshop - kapacita workshopu už je naplněna
 • J) Veronika Endrštová, Lucie Pivoňková: Metoda Filozofie pro děti - jak u žáků hravě rozvíjet dialog a spolupráci  - kapacita workshopu už je naplněna

Pro připojení a aktivní účast na workshopech budete potřebovat počítač se sluchátky a mikrofonem, stabilní internetové připojení a nejlépe i kameru na počítači (u workshopů Uvolnění od stresu pomocí vědomé práce s tělem a Metoda Filozofie pro děti - jak u žáků hravě rozvíjet dialog a spolupráci  je kamera pro aktivní zapojení nezbytná, u workshopu Role komunikace v práci asistenta pedagoga  je také velmi doporučená, u dalších není nezbytná). Workshopy proběhnou na platformách Teams a Zoom, které otevřete v běžném prohlížeči, není nutné aplikace stahovat do počítače.


Medailonky řečníků:

Rob Webster

Jako docent působí v Centru pro inkluzivní vzdělávání na Institutu vzdělávání University College of London. Vede iniciativu Maximizing the Impact of Teaching Assistants (Maximalizace dopadu asistentů pedagoga) a v současné době řídí stejnojmenný projekt Maximizing the Impact of Teaching Assistants. Vede kurz zaměřený na maximalizaci dopadů asistentů pedagoga pro vedení škol.

Mgr. Alexandra Petrů

Je absolventkou oboru Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Pracovala v oblasti krizové intervence, později byla ředitelkou základní a mateřské školy. Od roku 2011 působí na Katedře sociální práce Univerzity J. E. Purkyně, kde se zabývá tématem etablování školské sociální práce. V programu Varianty působí jako metodička školních asistentů a vede podpůrné skupiny pro asistenty pedagoga. 


Anotace odpoledních workshopů:

Workshopy v prvním bloku:

A) Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí – kazuistický workshop

Přes vytvořenou modelovou kazuistiku žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí (1. stupeň) se pokusíme na základě teoretického ukotvení projít celým procesem práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí ve školním prostředí. To vše optikou „nejlepšího zájmu dítěte“. Během workshopu se budeme věnovat teoriím, díky kterým můžeme porozumět příčinám sociálního znevýhodnění a jeho důsledkům ve vzdělávání, práci s rodinou a návaznými aktéry v síti, prvkům nezraňující komunikace a z toho plynoucí možnostem, jak zvyšovat školní úspěšnost dětí ze SZP. Workshop je určen především pro asistenty pedagoga i vyučující.

Lektorky: Mgr. Alexandra Petrů, Mgr. Adéla Lábusová

Alexandra Petrů je absolventkou oboru Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Pracovala v oblasti krizové intervence, později byla ředitelkou základní a mateřské školy. Od roku 2011 působí na Katedře sociální práce Univerzity J. E. Purkyně, kde se zabývá tématem etablování školské sociální práce. V programu Varianty působí jako metodička školních asistentů a vede podpůrné skupiny pro asistenty pedagoga.

Adéla Lábusová vystudovala obory romistika a etnologie na FF UK. V letech 1999 - 2005 se podílela na výzkumech sociálně vyloučených lokalit na východním Slovensku a v českých městech. V letech 2006 – 2009 pracovala v Institutu pedagogicko - psychologického poradenství v projektu, jehož cílem bylo poskytovat v multioborovém týmu komplexní podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a podporu pedagogům těchto dětí. Od roku 2009 dodnes pracuje ve Variantách ve společnosti Člověk v tísni, kde se podílí na projektech zaměřených na společné vzdělávání, podporu dětí s potřebou podpůrných opatření v oblasti sociálního znevýhodnění a zapojení interkulturních témat do výuky. Od roku 2019 je na pozici metodičky v Agentuře pro sociální znevýhodnění. Připravuje a lektoruje kurzy, poskytuje metodickou podporu, podílí se na přípravě metodik a zpracovává výzkumy a analýzy.


B) Kvalifikační předpoklady profese asistenta pedagoga

Na workshopu se budeme zabývat tím, jak by měly vypadat kvalifikační předpoklady profese asistenta pedagoga. Budeme se zabývat otázkami: Kdo by měl nabízet vzdělávání pro asistenty pedagoga? Jak nastavit celoživotní vzdělávání pro AP? Z výstupů workshopu bychom rádi vytvořili doporučení ohledně obsahové náplně a časové dotace kvalifikačního vzdělávání AP, která budou dále využita při odborných diskuzích a připomínkování související legislativy. Workshop je určen pro vedení škol, asistenty pedagoga a vyučující.

Lektor: Mgr. Tomáš Machalík, Ph.D.

Tomáš Machalík je absolventem Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Působil jako náměstek ředitele Národního institutu dětí a mládeže, vedoucí oddělení koncepce a mezinárodní spolupráce v Národním institutu pro další vzdělávání a nyní pracuje jako projektový manažer v Národním pedagogickém institutu České republiky. Zabývá se problematikou rovného přístupu a rovných příležitostí ve školství.


C) Základní pojetí profese asistenta pedagoga a jeho  legislativní souvislosti - v otázkách a odpovědích

Workshop je zaměřen na základní pojetí profese asistenta pedagoga a očekávanou náplň práce asistentů - tato témata jsou ve workshopu pojednána s důrazem na prostor, který asistentům pro praxi vymezují zákony (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících) a další závazné normy (zejm. vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Lektor vychází ze zkušenosti s dotazy asistentů a učitelů, které zodpovídá v internetové poradně na webu asistentpedagoga.cz.  Workshop je určen především pro asistenty pedagoga a vedení škol.

Lektor: PhDr. Zbyněk Němec, PhD.

Zbyněk Němec je speciální pedagog, působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Univerzity. Problematice asistentů se věnuje dlouhodobě - před mnoha lety sám ve školství začínal na pozici asistenta pedagoga, asistenty vedl jako pracovník SPC, na práci asistentů se zaměřoval v rámci fakultního výzkumu. Je autorem a spoluautorem několika publikací o práci asistentů, jako lektor školí asistenty a jejich spolupracující učitele v kurzech organizace Nová škola, o.p.s.


D) Role komunikace ve spolupráci asistenta a pedagoga

Pro spolupráci asistenta s pedagogem existuje jen málo závazných a návodných pokynů. Klíčovým prvkem jejich spolupráce je jejich vzájemná komunikace. Během workshopu se budeme věnovat tomu, jak komunikační prostředky co nejlépe využívat ve prospěch pedagoga, asistenta a zejména dětí ve třídě. Workshop je určen pro asistenty pedagoga a vyučující.

Lektorka: Mgr. Lucie Pivoňková

Lucie Pivoňková je absolventkou andragogiky a personálního řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2002 pracuje v programu Varianty. Koordinovala několik projektů věnovaných multikulturní výchově, lektoruje kurzy zaměřené na spolupráci školy a rodiny a komunikaci ve škole.


E) Uvolnění od stresu pomocí vědomé práce s tělem

Tělo je s námi od rána do večera a pomáhá nám nést nejen fyzickou, ale i psychickou zátěž. Pokud je jedné či druhé zátěže příliš, často se tělo hlásí nějakou bolestí či únavou. To je zároveň moment, kdy si ho teprve začneme více všímat. Na workshopu si vyzkoušíme cviky, které můžete sami praktikovat a bolesti či únavě předcházet. Zkusíme se společně zastavit, věnovat pozornost vlastnímu tělu a s dechem a vědomým pohybem uvolnit od stresu a rozhýbat energii ve všech jeho částech. Naučíme se základy tzv. „uzemnění“ a dotkneme se tématu propojení těla, emocí a myšlení. Workshop je určen pro asistenty pedagoga a vyučující. Během workshopu budeme pracovat s emocemi, pro připojení je proto nutná funkční kamera na počítači.

Lektorky: Mgr. Veronika Endrštová, Mgr. Lucie Suchá

Veronika Endrštová vystudovala magisterský obor Sociální a kulturní ekologie a dlouhodobě se věnuje práci v neziskovém sektoru. Od roku 2014 pracuje jako lektorka a metodička ve Vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Věnuje se podpoře učitelů v oblasti globálního vzdělávání, aktivního občanství a Filozofie pro děti. Protože jí zajímá celistvý přístup nejen ke světu, ale i ke člověku, je třetím rokem studentkou pětiletého výcviku Integrativní psychoterapie zaměřené na tělo.

Lucie Suchá vystudovala magisterský obor Fyzioterapie a pracovní a tělesná výchova osob se zdravotním postižením. Věnuje se rehabilitaci u pacientů s roztrošenou sklerózou mozkomíšní, především ji pak zajímá psychosomatický přístup. I z toho důvodu začala studovat 5 letý výcvik Integrativní psychoterapie zaměřená na tělo. 


Workshopy v druhém bloku:

F) Praktické tipy pro motivaci žáků se SVP - KAPACITA WORKSHOPU JE JIŽ PLNĚ OBSAZENA

Na tomto workshopu se seznámíte s principy a technikami motivace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním prostředí. Ukážeme si dvě konkrétní pomůcky pro podporu motivace žáků se SVP - motivační plán a sebehodnotící kalendář. Workshop je určen pro asistenty pedagoga i vyučující.

Lektorka: Mgr. Jaroslava Budíková

Jaroslava Budíková je absolventkou Pedagogické Fakulty Univerzity Hradec Králové. Učila na základní škole a praktické škole, externě vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Působí v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 11 a 12. Působí jako lektorka kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro NIDV, Step by Step, Novou školu a program Varianty. Působila jako místopředsedkyně v organizaci DYS-centrum Praha.


G) Spolupráce s rodinami žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí - praktické tipy

Během workshopu se budeme na základě konkrétních příkladů z práce věnovat možnostem podpory žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí při spolupráci školy, sociálních služeb a neziskových organizací. Využijeme dlouholetých zkušeností získaných v rámci vzdělávacích služeb Programů sociální integrace. Představíme naši práci s dětmi, jejich rodinami a školami i v období koronavirové krize a distanční výuky. Soustředíme se na motivaci žáků i rodičů, kooperaci všech aktérů a využití case managementu. Workshop je určen pro asistenty pedagoga, vedení škol i vyučující.

Lektorky: Mgr. Miroslava Haplová, Mgr. Aneta Sklenářová

Miroslava Haplová vystudovala sociální a kulturní antropologii, od roku 2015 pracuje v Programech sociální integrace spol. Člověvk tísni - v Sociálně aktivizačních službách, terénním poradenství a předškolní vzdělávání, aktuálně na pozici koordinátorky vzdělávacích služeb. Dokončuje studium speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově.

Aneta Sklenářová vystudovala obor sociologie na katedře Sociologie v Plzni. V organizaci Člověk v tísni pracuje ve vzdělávacích službách od roku 2019. V rámci podpory vzdělávání spolupracuje s rodinami a jejich dětmi ohroženými školním neúspěchem z důvodu odlišných kulturních a sociálních podmínek. (Před nástupem do organizace pracovala jako výzkumný pracovník v marketingové agentuře a koordinátor projektu Příběhy našich sousedů.)


H) Jak hodnocením podporovat učení žáků?

Na tomto workshopu chceme asistentům pedagoga i pedagogům nabídnout možnost zamyslet se, jaké různé účely může hodnocení mít a jak ho lze používat k posílení motivace žáků. Nabídneme také vybrané metody, které jsou použitelné přímo ve třídě (zejména za předpokladu, že je pedagog přizpůsobí pro potřeby své a svých žáků). Workshop je určen pro asistenty pedagoga a vyučující.

Lektor: Alexis Katakalidis, Msc.

Alexis Katakalidis studoval učitelství v Praze a ve Velké Británii (PGCE), MSc v pedagogice vystudoval v Edinburghu. Vedle svého působení v Učiteli naživo učí angličtinu na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. V minulosti učil jazyky na několika školách v ČR a ve Velké Británii, rok vedl soukromé gymnázium v pozici ředitele.


I) Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí – kazuistický workshop

Přes vytvořenou modelovou kazuistiku žáka ze SZP (1. stupeň) se pokusíme na základě teoretického ukotvení projít celým procesem práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí ve školním prostředí. To vše optikou „nejlepšího zájmu dítěte“. Během workshopu se budeme věnovat teoriím, díky kterým můžeme porozumět příčinám sociálního znevýhodnění a jeho důsledkům ve vzdělávání, práci s rodinou a návaznými aktéry v síti, prvkům nezraňující komunikace a z toho plynoucí možnostem, jak zvyšovat školní úspěšnost dětí ze SZP. Workshop je určen pro asistenty pedagoga a vyučující.

Lektorky: Mgr. Alexandra Petrů, Mgr. Adéla Lábusová

Alexandra Petrů je absolventkou oboru Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Pracovala v oblasti krizové intervence, později byla ředitelkou základní a mateřské školy. Od roku 2011 působí na Katedře sociální práce Univerzity J. E. Purkyně, kde se zabývá tématem etablování školské sociální práce. V programu Varianty působí jako metodička školních asistentů a vede podpůrné skupiny pro asistenty pedagoga.

Adéla Lábusová vystudovala obory romistika a etnologie na FF UK. V letech 1999 - 2005 se podílela na výzkumech sociálně vyloučených lokalit na východním Slovensku a v českých městech. V letech 2006 – 2009 pracovala v Institutu pedagogicko - psychologického poradenství v projektu, jehož cílem bylo poskytovat v multioborovém týmu komplexní podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a podporu pedagogům těchto dětí. Od roku 2009 dodnes pracuje ve Variantách ve společnosti Člověk v tísni, kde se podílí na projektech zaměřených na společné vzdělávání, podporu dětí s potřebou podpůrných opatření v oblasti sociálního znevýhodnění a zapojení interkulturních témat do výuky. Od roku 2019 je na pozici metodičky v Agentuře pro sociální znevýhodnění. Připravuje a lektoruje kurzy, poskytuje metodickou podporu, podílí se na přípravě metodik a zpracovává výzkumy a analýzy.


J) Metoda filozofie pro děti – jak u žáků hravě rozvíjet dialog a spolupráci

Během tohoto interaktivního workshopu budou účastníkům představeny hlavní principy Filozofie pro děti: Jak začlenit do výuky fyzické aktivity, pomocí nichž zapojíme co největší počet dětí a které přimějí každé dítě, aby se vyjádřilo? Jak vytvořit otázky, které vzbudí co největší zvědavost, názorové pnutí a stanou se zásadní výzvou pro diskutující? Jak ustoupit z vedení diskuze tak, aby děti mohly rozvinout svou samostatnost při tvorbě názorů?

Představení proběhne prostřednictvím metod, které lze následně využít přímo ve výuce. Účastníci se dozvědí, jak je možné využívat Filozofii pro děti v různých předmětech nebo v samostatných hodinách, a porozumí tomu, proč je tato metoda účinná při rozvoji nadaných dětí i při podpoře dětí, které samy sebe nevidí jako úspěšné ve škole. Workshop je určen pro asistenty pedagoga a vyučující.

Lektorky: Mgr. Veronika Endrštová, Mgr. Lucie Pivoňková

Veronika Endrštová vystudovala Sociální a kulturní ekologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a dlouhodobě se věnuje práci v neziskovém sektoru. Od roku 2014 pracuje jako lektorka, metodička a koordinátorka ve Vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Věnuje se zejména globálnímu rozvojovému vzdělávání v propojení s aktivním občanstvím a metodickým přístupem Filozofie pro děti. Druhým rokem se účastní psychoterapeutického výcviku v Terapii zaměřené na tělo.

Lucie Pivoňková je absolventkou andragogiky a personálního řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2002 pracuje v programu Varianty. Koordinovala několik projektů věnovaných multikulturní výchově, lektoruje kurzy zaměřené na spolupráci školy a rodiny a komunikaci ve škole.

---

Konference se koná díky podpoře dárců sbírky
Lepší škola pro všechny


Autor: Varianty

Související články