Systémové změny

Systémové změny

Během naší práce v sociální oblasti jsme zjistili, že v mnoha situacích jsme schopni nalézt řešení určitých problémů, avšak definitivní náprava není možná bez změn na úrovni lokálních systémů i celostátních politik. Aktivně spolupracujeme s veřejnou správou, stejně jako s lokální i centrální politickou reprezentací. Podílíme se na tvorbě lokálních vzdělávacích plánů stejně jako na přípravě nových zákonů či změnách již existujících. Naším cílem je změnit systém vzdělávání tak, aby z něj nevypadávaly děti z chudých rodin. Stejně tak usilujeme o spravedlivější právní řád.

Vzdělávací koncepce

Ukázkou našich snah o působení na lokální rozhodovatele může být i vznik publikace Pasivita, břemeno, nebo výzva? Role zřizovatele ZŠ při zajišťování rovného přístupu ke vzdělání, kterou jsme vydali v roce 2014. Hlavním cílem publikace bylo vytvořit soubor opatření zaměřených primárně na zřizovatele základních škol s maximálním důrazem na praktickou uplatnitelnost a s minimálními náklady, ať již po stránce finanční, či kapacitní.

Podobnou pomoc nabízíme také při plánování lokálních vzdělávacích politik určených pro mateřské školy. V rámci projektu Pojďte do školky! jsme tak v roce 2014 spolu s dalšími osmi neziskovými organizacemi v 16 městech připravovali místní katalogy doporučení pro předškolní vzdělávání. Ty mají za cíl, podobně jako u předešlé publikace, pomoci nacházet a zavádět účinné nástroje, které zřizovatelům mateřských škol umožní vytvořit systém, který bude schopen včas zachytit děti, které z něj v současnosti vypadávají. Přitom se jedná o děti, které potřebují předškolní přípravu ze všech nejvíce.

Témata, se kterými se během naší práce setkáváme, se snažíme medializovat. V září roku 2016 jsme například zveřejnili analýzy, které ukazují, kolik dětí v České republice nezvládá hladký přechod na základní školu, což je dáno nedostatečnou předškolní přípravou. Zabývali jsme se také tématem předčasného opouštění základní školy, které v některých regionech dosahuje alarmujících čísel. Po zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání se snažíme mapovat důsledky tohoto opatření.

Spravedlivější vymáhání dluhů

Aktivitám v oblasti formování zákonných a podzákonných norem předcházela řada analýz a mediálních kampaní zaměřených na kultivaci právního prostředí v oblasti vymáhání. V roce 2009 jsme začali zkoumat smluvní podmínky nebankovních společností. Vycházeli jsme ze zkušeností z terénu, kde naši klienti velmi často čelili agresivním kampaním nebankovních úvěrových společností. Porovnáváním devíti základních parametrů jsme vytvořili nejprve Index predátorského úvěrování, na který po zásadních změnách v chování těchto společností navázal Index etického úvěrování.

Ten jsme pravidelně zveřejňovali do roku 2013. Díky tomu se z indexu stal účinný nástroj, který pomohl působit na sledované společnosti tak, aby samy zjednodušily smluvní podmínky, zmírnily uplatňované sankce, upustily od používání rozhodčí doložky, či uplatňovaly etické principy daleko nad rámec toho, co jim ukládal zákon. V roce 2013 jsme přestali index vydávat, neboť se sledované společnosti začaly chovat podobně jako banky.

Dále jsme se aktivně věnovali transparentnosti půjčování peněz, nemravnému systému odměňování advokátů při vymáhání bagatelních dluhů, privatizaci spravedlnosti v podobě rozhodčích doložek a volné soutěži exekutorů, neregulovanému trhu nebankovních společností atd. Podíleli jsme se na změnách vedoucích k zásadní změně právního řádu jako je významné snížení odměn advokátů, zákaz rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách, zásadní regulace nebankovních společností a řadě dalších.

Kromě vzdělání a dluhů jsme se v rámci naší analytické činnosti věnovali i dalším tématům. Veškeré publikace, které Programy sociální integrace vydaly, naleznete v naší knihovně.


Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky

Video: Jaký vliv mají sociální nerovnosti a

Video: Jaký vliv mají sociální nerovnosti a "tiché lokální dohody" na výsledky žáků?

Vzdělávací program Varianty

Česká školní inspekce: Na povinný poslední rok do MŠ nenastoupila 3 % dětí

Česká školní inspekce: Na povinný poslední rok do MŠ nenastoupila 3 % dětí

Index odpovědného úvěrování: společnost Člověk v tísni znovu porovnává malé půjčky

Index odpovědného úvěrování: společnost Člověk v tísni znovu porovnává malé půjčky

Další