rodinné poradenství

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

© Foto: archiv ČvT

Posláním služby je vyhledávání, motivace a poskytování sociální pomoci a poradenství rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, která je ohrožuje vyloučením z běžné společnosti (nebo je již ze společnosti vylučuje). Smyslem služby je pomoci rodině s problémy, které není schopna sama překonat a které mají nepříznivý vliv na prostředí rodiny a vývoj dítěte.

Cíle služby

Hlavním cílem je zachování nebo obnovení funkcí rodiny v jejím přirozeném prostředí. Minimálním cílovým stavem je zastavení zhoršování nepříznivé sociální situace rodiny. Optimálním cílovým stavem je zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti členů rodiny.

Jednotlivé cíle:

 • Nalézt a posílit vnitřní zdroje rodiny. Členy rodiny aktivně zapojit do řešení nepříznivé sociální situace a zvýšit jejich kompetence tak, aby v budoucnu zvládli své problémy řešit samostatně.
 • Informovat rodinu v oblasti, ve které potřebovala pomoc.
 • Rozvinout znalosti rodičů i dětí, díky kterým budou schopni předejít či řešit příčiny ohrožení dítěte (pojem ohrožené dítě je vysvětlen v Metodickém postupu Základní činnosti).
 • Podpořit rodiče při vytváření podmínek pro vstup dětí do hlavního proudu školského vzdělávacího systému a pro jejich pravidelnou školní docházku (s ohledem na jejich individuální potřeby). Podpořit rodiče při vytváření podmínek pro smysluplné trávení volného času. Předcházet předčasnému ukončování vzdělávání.
 • Zapojit rodinu do běžné sítě podpůrných aktivit, která je lokálně dostupná (MŠ, družina, kroužky, kluby aj.).

Komu je služba určena?

Služba se věnuje rodinám s jedním či více nezletilými a nezaopatřenými dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tato situace se vyznačuje nejméně jedním z těchto znaků:

 • obtíže při výchově a péči o děti
 • snaha o vytvoření podmínek pro návrat dětí do rodiny
 • potíže s hospodařením s rodinným rozpočtem a vedením domácnosti
 • problémy spojené se školní docházkou dětí, obtíže při vzdělávání dětí
 • sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, …)

a dále splňují minimálně jednu z následujících charakteristik:

 • nevyhovující nebo nestabilní bydlení
 • nepřítomnost osob (v rodině nebo okolí), které by uměly a mohly se situací pomoci
 • nedostatek vědomostí a dovedností k řešení obtížné situace (zejména vzhledem k nízkému vzdělání)
 • příjem domácnosti je nízký, je tvořen zejména sociálními dávkami a důchody
 • zadluženost
 • dlouhodobá nezaměstnanost a nízká uplatnitelnost na trhu práce

Principy

Mlčenlivost: sdělené osobní informace považujeme za důvěrné a důsledně zachováváme mlčenlivost, bez vědomí a souhlasu rodiny je dále nešíříme (výjimkou je ze zákona uložená oznamovací povinnost).

Dobrovolnost: službu poskytujeme na přání rodiny a v rozsahu, který si sama zvolí, spolupráci může rodina bez udání důvodu kdykoliv ukončit.

Individuální pomoc a podpora: hledáme řešení podle konkrétní situace rodiny, respektujeme jedinečnost rodiny a jejích členů.

Podpora samostatnosti rodiny: rodiny vedeme k tomu, aby se podle svých možností a schopností podílely na řešení své situace, nesou za ni odpovědnost.

Zájem dítěte: vždy ho nadřazujeme nad všemi ostatními zájmy, včetně zájmu rodičů, přičemž není zpochybněna primární zodpovědnost rodičů za své děti.

Rovný přístup: služba je poskytována bez předsudků, bez ohledu na pohlaví, zdravotní postižení, náboženství, sexuální orientaci atd.

Bezplatnost.

Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky