individuální poradenství

Terénní sociální práce

© Foto: archiv ČvT

Posláním terénní sociální práce je vyhledávání, motivace, pomoc a podpora jednotlivcům v obtížné životní (sociální) situaci, která je vylučuje z běžné společnosti. Služba poskytujeme osobám, které nemají dovednosti a prostředky si pomoci samy. Směřuje k tomu, aby dokázaly obtížnou životní situaci identifikovat, nalezly její řešení, dokázaly ji řešit vlastními silami a lépe se orientovaly ve svých právech a povinnostech. 

Činnosti a kroky, které směřují k řešení klientova problému, vykonáváme vždy s jeho vědomím, na řešení své situace se vždy podílí v maximální možné míře. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji v přirozeném prostředí klienta, zejména v jeho domácnosti.

Základní cíle služby

 • Poskytovat informace o možnostech řešení tíživé situace. Klient je informován o možnostech řešení, současně jsou mu vysvětlena případná rizika spojená s jeho způsobem života.
 • Pomoci při řešení této situace. Jedná se o poradenství v některé z uvedených oblastí: bydlení, dluhy, nezaměstnanost, sociální dávky, rodinné problémy, trestní řízení. Je mu poskytnuta pomoc a podpora při jednání na úřadech, pomoc s listinami, doporučení a zprostředkování dalších služeb.
 • Aktivně zapojit klienta do nalezení řešení. Pracovník podněcuje klienta k aktivitě, identifikují a rozdělí si úkoly, které vedou k naplnění obsahu spolupráce.
 • Naučit ho podobnou situaci zvládnout v budoucnu samostatně. Cílem je nevytvářet závislost klienta na službě, ale naučit ho v průběhu spolupráce postupům a dovednostem, které i po jejím skončení může samostatně použít.
 • Zprostředkovat další odbornou pomoc. Na řešení se často podílí další instituce nebo organizace.
Zpočátku se snažíme především zamezit zhoršování sociální situace jednotlivce. Optimálním cílovým stavem je pak zlepšení klientových sociálních dovedností, jeho životní úrovně a spokojenosti.

Komu je služba určena?

Terénní sociální práce je určena jednotlivcům starším 15 let, kteří naplňují alespoň tři uvedené charakteristiky:

 • Nevyhovující nebo nestabilní bydlení.
 • Dlouhodobá nezaměstnanost, nízká uplatnitelnost na trhu práce.
 • Zadluženost
 • Potíže s výchovou a péčí o děti.
 • Potíže se zvládáním rodinného rozpočtu.
 • Sociální znevýhodnění z důvodu předsudků.
 • Nepřítomnost osob v rodině nebo okolí, které by uměly/mohly se situací pomoci.
 • Příjem domácnosti tvořen zejména sociálními dávkami a důchody.
 • Sociálně patologické jevy v rodině (trestná činnost, závislosti, …).
 • Nedostatek vědomostí a dovedností k řešení obtížné situace (zejména vzhledem k nízkému, nebo předčasně ukončenému vzdělání).

Základní principy poskytování služby

 • Mlčenlivost: Sdělené osobní informace považujeme za důvěrné. Bez vědomí a souhlasu klienta je dále nešíříme - výjimkou je ze zákona uložená oznamovací povinnost.
 • Dobrovolnost: Službu poskytujeme na přání klienta a v rozsahu, který si sám zvolí. Spolupráci může bez udání důvodu kdykoliv ukončit.
 • Individuální přístup: Hledáme řešení podle konkrétní situace, respektujeme jedinečnosti každého člověka.
 • Zplnomocňování: Klienty vedeme k tomu, aby se podle svých možností a schopností podíleli na řešení své situace a nesli za ni odpovědnost.
Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky