PSI oběti tr. činů

Pomoc obětem trestných činů

© Foto: archiv ČvT

Základem tohoto druhu pomoci je poskytování právních informací obětem trestných činů. Služba je akreditovaná Ministerstvem spravedlnosti, což deklaruje dostatečnou odbornou úroveň. Je poskytována právníkem a je zdarma. Její součástí je kromě poskytování informací také asistence při sepisování dokumentů (trestní oznámení, odvolání, návrh na náhradu škody), doprovod na policii a k soudu.

Zaměřujeme se na oběti trestných činů jako je ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, rvačka, omezování osobní svobody, loupež, vydírání, porušování domovní svobody, pomluva, znásilnění, kuplířství, zanedbání povinné výživy, týrání, krádež, podvod, lichva apod. Službu může využít každý člověk, který se cítí být obětí spáchaného trestného činu, považuje se za oběť, nevyjde-li najevo opak, nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení oběti.

Posláním této pomoci je zvýšit informovanost oběti o jejích právech, možnostech jejich plného uplatnění, a minimalizovat tak ohrožení oběti druhotnou újmou. Součástí poslání je přispět k obnovení běžného způsobu života oběti před spáchaným trestným činem.

Základní cíle pomoci

  • získání informací o právech oběti podle zákona č. 45/2013 Sb., informace o právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu o průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka v něm;
  • získání podpory při uplatnění nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené oběti trestným činem;
  • získání podpory při uplatnění dalších práv vyplývajících z postavení oběti resp. poškozeného, a to zejména v rámci trestního řízení.
Celý text Méně textu

Kde pomáháme

Jak dále pomáháme

Novinky