Persona Dolls

Persona Dolls

Panenky s osobností neboli Persona Dolls jsou výukovou metodou, která pomáhá učitelkám a učitelům mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují. Učí děti, jak reagovat na předsudky, podporují empatii a rozvíjejí kompetence vyjadřování. Metoda Persona Dolls podporuje naplňování průřezových témat a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu. 

Panenky přicházejí do kolektivu dětí, prostřednictvím učitelky s nimi sdílejí svůj životní příběh a vybízejí děti, aby s nimi sdílely ten svůj. Panenky nesou různé znaky, které mohou vést k diskriminaci ve společnosti (odlišný mateřský jazyk, zdravotní znevýhodnění, jiná formy rodiny nebo chudoba). Fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá kvůli vzhledu, původu nebo ekonomické situaci rodiny. 

Co se díky panence naučí děti:

Panenky Persona Dolls pomáhají u dětí rozvíjet vzájemnou empatii a solidaritu. Děti se díky nim učí pojmenovat své pocity a vyjádřit myšlenky, posilují si vlastní sebeúctu a pozitivní sebepojetí. Metoda práce s panenkami u děti posiluje také umění vést dialog, být zodpovědný a jednat v duchu fair play.
Práce s panenkou Persona Doll vychází z přístupu vědomé práce s předsudky. Cílem této výukové metody je:

  • posilovat sebevědomí dětí z hlediska jejich identity a vztahových skupin
  • umožnit dětem zažívat rozmanitost
  • podnítit kritické myšlení vůči předsudkům, jednostrannosti a diskriminaci
  • podpořit děti, aby se stavěly předsudkům a diskriminaci  Práce s panenkou Persona Dolls vychází z přístupu vědomé práce s předsudky a sleduje tyto cíle:

  • posilovat sebevědomí dětí z hlediska jejich identity a vztahových skupin
  • umožnit dětem zažívat rozmanitost
  • podnítit kritické myšlení vůči předsudkům, jednostrannosti a diskriminaci
  • podpořit děti, aby se stavěly předsudkům a diskriminaci


Chcete pracovat s panenkami Persona Dolls?

Vyučujícím mateřských škol, předškolních klubů, prvního stupně základních škol a mimoškolním pedagogům nabízíme 9-denní vzdělávací kurz Dialogem k respektu - školení pro práci s Persona Dolls (72 hodin). Během jednotlivých setkání se seznámíte s metodou a přístupem vědomé práce s předsudky. Vytvoříte si svoji panenku Persona Doll podle potřeb skupiny dětí, se kterou pracujete. Absolvujete povinnou praxi a získáte zpětnou vazbu. V rámci kurzu se střídají praktické, teoretické a sebezkušenostní aktivity, které se věnují představám normality a reflexi toho, jak s dětmi mluvíme. 

V roce 2015 jsme vydali publikaci Persona Dolls, panenky s osobností, jak rozvíjet prosociální postoje u dětí. Obsahuje východiska a cíle metody, principy práce s panenkou i aktivity k jednotlivým tématům.

Program Varianty se metodě Persona Dolls věnuje od roku 2012. V práci s touto metodou jsme vyškolili už 117 učitelek a učitelů z celé ČR.


Celý text Méně textu

Články