Mainstreaming integrace cizinců přispívá k pestré a soudržné společnosti

Publikováno: 13. 5. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Mainstreaming integrace cizinců přispívá k pestré a soudržné společnosti
© Foto: Nina Damová

Jak organizovat veřejné a kulturní akce tak, aby byly přístupné jak cizincům, tak majoritě a příspívali k jejich většímu propojení? To je otázka, kterou se snaží zodpovědět nová příručka, jež vznikla ve spolupráci magistrátu Hlavního města Prahy a Programu migrace Člověka v tísni. 

V souvislosti s migranty a jejich integrací stále častěji slyšíme o nutnosti mainstreamingu. Princip mainstreamingu vychází z vnímání procesu integrace jako procesu oboustranného. Integraci chápeme jako dynamický, obousměrný (či vícestranný) proces vzájemného přizpůsobování se všech obyvatel, tedy obyvatel s migrantským i nemigrantským původem. Princip mainstreamingu se vyhýbá pouhému „pomáhání cizincům“, ale soustředí se na vytváření prostředí, v němž jsou všichni obyvatelé dané lokality bez ohledu na svůj původ vnímáni jako přirození rezidenti obce. V takovém prostředí mají všichni stejnou příležitost pro aktivní zapojení a vzájemné sdílení. Vzniká tak unikátní prostor pro podporu vzájemného porozumění a seznámení mezi místními a nově příchozími či obyvateli původem z ciziny, kteří v dané lokalitě žijí již delší dobu.

Na úrovni obecního úřadu či městské části pak integraci cizinců vnímáme jako průřezovou agendu a tak ji komunikujeme i navenek. V rámci poskytování služeb, komunikace, pořádání akcí pro veřejnost i při tvorbě veřejných politik tak usilujeme o společné vnímání potřeb majority i cizinců a uzpůsobujeme tomu aktivity úřadu. Neprezentujeme cizince primárně prostřednictvím jejich odlišnosti.

Proč bychom měli usilovat o přirozený mainstreming tématu integrace cizinců? 

Díky tomuto přístupu se vyhneme prezentování cizinců primárně prostřednictvím jejich odlišnosti, jako je tomu u tzv. multikulturních akcí. Tyto akce cílící primárně na cizince či národnostní menšiny prezentují prioritně odlišnost kultury “toho druhého” byť prostřednictvím jejich pozitivních aspektů, jakými jsou svátky, tradice či gastronomie. Akce založené na mainstreamingu mohou naproti tomu cizince ukázat v roli sousedů, spoluobčanů i odborníků na nejrůznější témata, se kterými sdílíme stejné zájmy i potíže.

Jinak řečeno, multikulturní akce vedou k poznávání vzájemných odlišností a mají tak tendenci zdůraznit dichotomii MY a ONI, čímž mohou v lidech posilovat určité stereotypní vnímání, či v horším případě vyvolávat obavy nebo dokonce pocit ohrožení. Akce mainstreamové oproti tomu mnohem lépe vedou k hledání způsobu společného bezproblémového soužití, výchozí základní pozicí je koncept MY všichni jsme lidé, obyvatelé určité lokality/obce/ města a máme mnoho společného.

Příručka, která je primárně určena koordinátorům integrace cizinců v obci či městské části, je především souborem doporučení, jak mainstreaming implementovat při pořádání veřejných či kulturních akcí. Věnuje se problematice propagace akce směrem k cizincům žijícím na dané městské části i způsobům, jak cizince zapojit nejen jako návštěvníky, ale také jako pořadatele akce. 

Kromě toho pak v příručce najdeme inspiraci, jaké interkulturní prvky lze při přípravě veřejné či kulturní akce uplatnit tak, aby byla maximálně přístupná jak majoritě, tak cizincům. Vedle dílčích tipů uvádíme i konkrétní příklady již fungujících inovativních postupů, které vybrané městské části, neziskové organizace či migrantské spolky volí.


Příručka Mainstreaming integrace cizinců na úrovni městských částí - Jak prostřednictvím veřejných akcí přispívat k pestré a soudržné společnosti vychází z potřeb Akčního plánu Koncepce Hlavního města Prahy pro oblast integrace cizinců pro roky 2018-2019 jako součást priority Soužití mezi najoritní společností a cizinci.

Autor: Anna Pacovská, Koordinátorka Programu migrace

Související články