Nový online kurz Žijeme městem přiblíží žákům téma kvality života ve městě

Publikováno: 30. 9. 2023 Doba čtení: 5 minut
Nový online kurz Žijeme městem přiblíží žákům téma kvality života ve městě
© Foto: Člověk v tísni

Žáci se v tomto kurzu nejprve atraktivní formou seznámí se zásadami kvality života ve městě. Poté zmapují vybrané téma a potřeby místních obyvatel v této oblasti. Nakonec připraví vlastní žákovský projekt, který má zlepšit vybraný aspekt života v jejich okolí. Vyzkouší si tím, jak oni sami mohou ovlivnit kvalitu života ve městě, kde žijí. 

V České republice žije ve městech a obcích s více než 10 tisíci obyvatel více než 5 milionů lidí, tedy necelá polovina všech obyvatel celé republiky. V našem novém online kurzu jsme se proto zaměřili na téma, kterému se učitelé ve školách prozatím moc podrobně a systematicky nevěnují, přesto nám přijde velmi aktuální a důležité. Je jím kvalita života ve městě. Téma může zahrnout sociální i environmentální aspekty života ve městě i téma aktivního občanství.

Pokud byste se tedy těmto tématům s žáky rádi věnovali podrobněji, využijte k tomu náš nový online kurz nazvaný ŽIJEME MĚSTEM

Kurz je určený primárně pro žáky a žákyně 2. stupně základních škol a jejich vyučující a najdete jej na adrese kurz-zijememestem.clovekvtisni.cz.

Podívejte se na video o kurzu:


V kurzu najdete mimo jiné pět kapitol, které zkoumají, jakým způsobem ovlivňuje kvalitu života ve městě komunita a sousedství, životní prostředí města, městská doprava ale také jak kvalitu města ovlivňuje pospolitost, soudržnost a participace jeho obyvatel na chodu a podobě města. „Cílem kurzu je podpořit zájem dětí o místo, ve kterém žijí. Má je motivovat nejen k tomu, aby se o něj zajímaly, ale také k tomu, aby se o něj dokázaly starat,“ říká o našem novém online kurzu jeho průvodce Matyáš Valenta.

„Mnoho dětí dnes žije ve městech, takže pokud je má škola připravovat na život, tak poznávání života ve městě i jeho ovlivňování, je jedna ze zásadních dovedností, které se děti pro svůj další život mohou naučit,“ doplňuje jej Filip Pelant ze ZŠ a MŠ Resslova.

„Cílem kurzu je podpořit zájem dětí o místo, ve kterém žijí. Má je motivovat nejen k tomu, aby se o něj zajímaly, ale také k tomu, aby se o něj dokázaly starat.“

/Matyáš Valenta, průvodce online kurzem Žijeme městem/

Uč se – Zjišťuj - Jednej

Celý program je postavený na metodickém přístupu UČ SE – ZJIŠŤUJ – JEDNEJ, který můžete s žáky využít pro práci s tímto tématem i dalšími tématy oblasti aktivního občanství.

Část UČ SE obsahuje pět kapitol:

1) Město jako komunita – město společné a sdílené
2) Životní prostředí města
3) Bezpečí a doprava
4) Město pro všechny
5) Participace

Tato část kurzu obsahuje krátká videa, texty, úkoly a hrdinské výzvy, které mohou žáci plnit během i po vyučování a souvisí s jednotlivými kapitolami kurzu. Žáci se díky nim seznámí se zásadami kvality života ve městě.

Část ZJIŠŤUJ vede děti k bližšímu zkoumání některého z výše uvedených témat v jejich okolí. Žáci v ní budou realizovat vlastní průzkum nebo mapování a zjišťovat potřeby místní komunity ve vybrané oblasti.

Část JEDNEJ pak dětem pomáhá připravit a realizovat vlastní žákovský projekt, který by zlepšil některý aspekt života v jejich okolí. Vyzkouší si tím, jak oni sami mohou ovlivnit kvalitu života ve městě, kde žijí.

„Pro nás bylo nejdůležitějším cílem, vzbudit v dětech víru v to, že skrze participaci můžou reálně a pozitivně ovlivňovat své okolí a tím pádem i svůj život,“ říká Jana Indra Merjavá ze ZŠ U Boroviček, další z učitelek ze škol, které se zapojily do pilotního testování kurzu a jeho aktivit.

Že tyto cíle kurz dokáže naplnit, potvrzují výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi žáky dvou pilotujících škol. Žáci v odpovědích mimo jiné uváděli, že díky třídnímu projektu nyní chápou, že by se měli více o své okolí zajímat a že mohou sami něco změnit. Uvědomili si i důležitost zeleně ve městech, třídění odpadu nebo spolupráce s ostatními.

Konkrétně v odpovědích studentů stálo:

Uvědomil(a) jsem si,...:

"...že i já, jako student, mohu ovlivnit to, co se mi nelíbí a komunikovat s ostatními o daném problému. Uvědomil jsem si hlavně i to, že se vším se dá něco dělat.“

„…že se nemusíme bát toho, co se nám nelíbí a že se to dá řešit. A že když se chce, tak to jde.“

„…že jestli nebudeme chránit přírodu my sami, neudělá to nikdo.“

Další výsledky z odpovědí studentů:

  • 78 procent studentů uvedlo, že chápe, že mohou zkusit přispět ke zlepšení života ve svém okolí (46 procent silně souhlasilo, 32 procent spíše souhlasilo)
  • 75 procent studentů se začalo více zajímat o svoje okolí i život v obci (32 procent silně souhlasilo, 43 procent spíše souhlasilo)
  • 63 procent procent dětí uvedlo, že nyní umí lépe spolupracovat a komunikovat se svými spolužáky (14 procent silně souhlasilo, 49 procent spíše souhlasilo)


"Pro nás bylo nejdůležitějším cílem, vzbudit v dětech víru v to, že skrze participaci můžou reálně a pozitivně ovlivňovat své okolí a tím pádem i svůj život.“

/Jana Indra Merjavá, ZŠ U Boroviček/

Je tu pro vás i metodická příručka

Společně s online kurzem jsme připravili i metodickou příručku Žijeme městem určenou vyučujícím na druhém stupni základních škol. Naleznete v ní vypracované lekce do výuky ke všem kapitolám online kurzu.

V příručce naleznete i zajímavá zamyšlení od odborníků z oblasti architektury, městského plánování, environmentalistiky nebo sociologie. Texty můžete využít jako inspiraci do výuky, ale také jako zajímavé otvíráky k aktuálním společenským tématům a otázkám, na které neexistují jednoznačné odpovědi.

Metodická příručka ŽIJEME MĚSTEM - Příručka s lekcemi do výuky pro 2. stupeň základních škol je ke stažení zde.

Obsah kurzu Žijeme městem jsme pilotně ověřovali na 11 základních školách v Praze. Pedagogové z těchto škol se účastnili seminářů k tématům kurzu (naživo i online) a mentorských setkání s metodiky a koordinátory vzdělávacího programu Varianty. S materiály poté pracovali se svými žáky a průběžně nám o nich předávali zpětnou vazbu a my na základě ní vznikající kurz průběžně upravovali. Vývoj online kurzu technicky, graficky a konzultačně zajistila společnost Educasoft Solutions.

Kurz je přístupný i pro žáky se specifickými potřebami

Našim cílem je zpřístupnit kurzy co nejširší skupině žáků. Ve spolupráci s odborníky ze společnosti Deaf Friendly jsme proto do kurzu Žijeme městem zařadili videa v českém znakovém jazyce a metodiku pro učitele neslyšících dětí. Všechna videa jsme také opatřili českými titulky (ty mohou kromě neslyšících pomoci i dětem s odlišným mateřským jazykem). Kurz je vytvořen tak, aby jej mohli pomocí čteček používat děti s poruchami zraku.

Kurz najdete na adrese kurz-zijememestem.clovekvtisni.cz


Program je podpořen z Operačního programu Praha – pól růstu ČR registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002128. 

Autor: Václav Zeman

Související články