Omezení doplatků na bydlení na Kladně

Publikováno: 2. 2. 2018 Doba čtení: 7 minut
Náš terénní pracovník při konzultaci s klientkou.
© Aneta Kozáková

Město Kladno se zařadilo mezi přibližně 40 dalších měst v ČR, které využily nebo se chystají využít možnost danou novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi a snaží se tímto způsobem dosáhnout „omezení tzv. byznysu s chudobou“. Tím je míněn způsob zisku, kdy ubytovatelé a pronajímatelé těží z přemrštěných cen ve svých pronajímaných objektech a využívají situace lidí v nouzi, kteří nemají na vybranou. Na vybranou nemají mimo jiné také kvůli trvalé a zvyšující se nedostupnosti bydlení, neexistenci sociálního bydlení ve městech a neochotě mezi pronajímateli z důvodu příjmů či příslušnosti ke stereotypizované skupině obyvatel.

Město Kladno vyvěsilo 20. 9. 2017 návrh opatření obecné povahy (dále jen OOP) a dne 7. 12. 2017 toto OOP vyhlásilo (vyvěsilo na elektronické vývěsce). Účinné je od 23. 12. 2017 (15 dnů po vyhlášení, jiný právní názor říká, že již k 7.12.).

Tato zákonná úprava je sporná

Upozorňujeme, že byť Kladno jednalo rámcově dle zákona, je celá tato nová zákonná úprava sporná, a skupina senátorů ji v prosinci napadla žalobou u Ústavního soudu s podezřením na protiústavnost

Mnozí mají také podezření, že opatření může sloužit k vytěsňování sociálně slabých a rodin v bytové nouzi z měst.

Město Kladno silně upoutalo pozornost médií, protože stanovilo oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů tak radikálně, že pokrývá úplně celé území města Kladna. Kladno tak učinilo, aniž by nabídlo svým obyvatelům jakékoli východisko Ze strany města bylo zmiňováno v médiích a diskusích pouze „26 slušných pobíratelů doplatku na bydlení – seniorů“, pro které město udělá (blíže neurčenou, a zcela jistě nesystémovou) výjimku.

Pan primátor oslovil Člověka v tísni v Kladně

Pan primátor nás jako organizaci poskytující sociální služby pro lidi ohrožené sociálním vyloučením písemně oslovil v září ve fázi před přípravou finálního znění OOP, abychom se vyjádřili k záměru a důvodům zavedení OOP. V dopise jsme navrhovali spolupráci, zapojení odborných institucí a důkladnou přípravu před rozhodnutím o podobných opatřeních a také jsme varovali před jednostranným represivním řešením. Výslednou podobu OOP jsme tím ale neovlivnili.

Opatření se týká všech osob na území města Kladna, které pobírají Doplatek na bydlení. Dle údajů Úřadu práce Kladno z konce roku 2017 jde o cca 3500 osob (tj. 5% obyvatel města), žijících celkem v cca 850 domácnostech, z toho 200 domácností je na dávce doplatek na bydlení plně závislých s úhradou svého bydlení.

Opatření nenabízí lidem žádné východisko

Náš postoj k opatření je negativní, jsme toho názoru, že jde o jednostranné omezení, které zároveň nenabízí lidem, na které dopadne, žádné východisko kromě využití služby Azylový dům či opuštění Kladna, a to pokud si finance na bydlení nebudou schopni zajistit sami, např. výdělkem. Pokud jste například matka samoživitelka v hmotné nouzi se dvěma, třemi dětmi, z toho jedno do 3 let, tuto podmínku pravděpodobně nesplníte. Také Vám opatření zamezí přestěhovat se do lepšího bydlení (např. z ubytovny do bytu), na které byste právě potřebovala čerpat dávku doplatek na bydlení v případě, že příspěvek na bydlení ze státní sociální podpory Vám nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (vzhledem k příjmům domácnosti pod hranicí životního minima ); nebo příspěvek na bydlení ani do Vašeho bytu nelze poskytnout, např. kvůli nedokončené kolaudaci, nebo třeba proto, že jde o podnájemní smlouvu (často u družstevních bytů).

Obraťte se na nás

Nabízíme Vám pomoc formou poskytnutí naší sociální služby (Terénní programy). Zastihnete nás bez objednání v poradně (tzv. volném příjmu), vždy v pondělí od 13.00 – 16.30 na adrese pobočky: Kročehlavská 1311, Kladno (U Baumaxu). Dále na telefonech a mailech terénních pracovnic a pracovníka. 

Pomůžeme formou poradenství, podpoříme Vaši orientaci ve správním řádu a dalších oblastech, poskytneme asistenci se sepsáním odvolání proti zamítnutí dávky Doplatek na bydlení. Pomoci při hledání řešení situace, jak si udržet bydlení, či při hrozící ztrátě bydlení.

PODROBNĚJŠÍ PŘEHLED K OOP Kladno pro Vaši informaci

Koho a jak přesně se opatření dotkne?

a) OOP se dotkne těch domácností v hmotné nouzi, u nichž nastane změna užívacího práva k obytnému, či jinému prostoru (byt, ubytovna) po účinnosti OOP (tedy po 22.12., respektive po 7.12.) . To znamená, že se třeba přestěhují do jiného bytu nebo na jinou ubytovnu. Pak budou muset mít novou smlouvu (nájemní, ubytovací) na jiný byt, pokoj než měli před 22.12. (resp. 7.12.), a doplatek jim ÚP neschválí. Proto z opatření plyne, že bylo lépe se po Kladně nestěhovat (to je citelné omezení, které bude bráno v potaz u Ústavního soudu). Naopak z Úřadu práce máme potvrzené, že nevadí, když osoba/rodina změní pokoj v rámci stejné ubytovny, ale je třeba mít starou ubytovací smlouvu prodlouženou dodatkem, ne novou smlouvu.

b) Opatření dopadne také na lidi, kteří bydlí jinde a pobírají doplatek na bydlení, např. ve Slaném, v Mostě, pokud se přistěhují do Kladna a budou si zde žádat o doplatek na bydlení. Doplatek na bydlení jim pak ÚP neschválí.

Koho se to opatření nedotkne:

a) Opatření se netýká se to Libušína ani jiných okolních obcí, jde jen o Kladno. (Jen kdyby se někdo z Libušína na Kladno přistěhoval a chtěl schválit doplatek na bydlení.)

b) Lidí, kteří budou stále bydlet ve stejném bytě/pokoji na Kladně a budou mít od majitele na stejný byt novou smlouvu nebo smlouvu prodlouženou dodatkem. Neměl by být problém, doplatek na bydlení jim ÚP nemůže nepřiznat kvůli OOP.

c) Lidí, kteří bydlí stále ve stejném bytě nebo pokoji na ubytovně a jen si nově požádají od doplatek na bydlení. Například, když jim doplatek na bydlení ÚP přeruší (např. protože měli jeden měsíc zvýšený příjem) a budou si další měsíc podávat novou žádost o doplatek. Ten jim nemůže ÚP zablokovat kvůli OOP.

d) Lidem, co se přestěhují na stejné ubytovně do jiného pokoje, doplatek na bydlení bude náležet nadále, ale za podmínky, že ubytovatel vystaví pouze dodatek k „běžící“ ubytovací smlouvě a nikoliv novou ubytovací smlouvu.

Do kdy to bude v Kladně platit?

Opatření bude platit, dokud ho na žádost obce příslušný pověřený úřad nezruší, viz. § 33d (5).

Více informací Vám podají pracovnice ÚP ČR Kladno, oddělení pomoci v hmotné nouzi, kontakt 950 127 111 (spojovatelka).

Opatření obecné povahy (OOP) v zákoně

Jde o opatření podle § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 98/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

§ 33

(9) Nárok na doplatek na bydlení nevznikne, pokud se byt, jiný než obytný prostor podle odstavce 6 věty první nebo ubytovací zařízení nachází v oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů vyhlášené opatřením obecné povahy podle § 33d.

Ustanovení věty první se nepoužije na případy, kdy vlastnické právo nebo právo na užívání bytu, jiného než obytného prostoru podle odstavce 6 věty první nebo ubytovacího zařízení vzniklo před vydáním opatření obecné povahy podle § 33d.

§ 33d

Oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů

(1) Obec, na jejímž území se nacházejí místa, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, může požádat pověřený obecní úřad, v jehož územním obvodu se tato místa nacházejí, o vydání opatření obecné povahy, jímž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů (dále jen „opatření obecné povahy“). Žádost musí obsahovat:

a) identifikaci míst, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy, a

b) odůvodnění, v čem je spatřován zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů; za sociálně nežádoucí jevy se považuje zejména porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti, výskyt osob pod vlivem návykových látek apod.

(2) Pověřený obecní úřad na základě žádosti podle odstavce 1 připraví návrh opatření obecné povahy. Pověřený obecní úřad projedná návrh opatření obecné povahy s Policií České republiky, má-li být opatření obecné povahy vydáno z důvodu zvýšeného výskytu narušování veřejného pořádku, s obecním úřadem obce s rozšířenou působností jako orgánem sociálně-právní ochrany dětí, má-li být opatření obecné povahy vydáno z důvodu zvýšeného výskytu nepříznivých vlivů působících na děti.

(3) Námitky proti návrhu opatření obecné povahy mohou podat pouze vlastníci nemovitostí, které se nacházejí v oblasti uvedené v návrhu opatření obecné povahy.

(4) Neshledá-li pověřený obecní úřad na základě vlastního posouzení, s přihlédnutím k výsledkům projednání s dotčenými orgány, doručeným připomínkám a námitkám, že se v místech uvedených v návrhu opatření obecné povahy ve zvýšené míře sociálně nežádoucí jevy nevyskytují, vydá opatření obecné povahy.

(5) Pověřený obecní úřad zruší opatření obecné povahy, požádá-li o to obec, jež podala žádost na jeho vydání.

(6) Žádosti podle odstavců 1 a 5 podává obec v samostatné působnosti.


Autor: Petra Hrubá, Koordinátorka služeb pro dospělé

Související články