Metodika rekvalifikací

Romana Bartůňková a kolektiv

Metodika programu rekvalifikací navazuje na metodiku programu podpory vzdělávání a kariérního poradenství a zaměřuje se na dospělé klienty v produktivním věku. Program rekvalifikací je součástí služeb Programů sociální integrace (dále jen PSI) spol. Člověk v tísni tak, jak jej vyvinula pražská pobočka a realizovala ho v rámci dvouletého projektu „Máma chce práci“ v letech 2012 – 2014. Tento projekt, z něhož metodika rekvalifikací zejména vychází, pak byl primárně určen ženám – matkám ohroženým sociálním vyloučením, sekundárně měl mít dopad i na rodinné příslušníky podpořených osob. Projekt byl míněn jako komplexní podpora ženám pocházejícím ze znevýhodněného prostředí nebo těm, které se dlouhodobě potýkají s neúspěchem na trhu práce, v jejich úmyslu získat vzdělání a kvalifikaci a následně zaměstnání, pokud možno trvalého rázu.

Stáhnout