Práce pro Humanitární a rozvojovou sekci

Práce pro Humanitární a rozvojovou sekci

23. 5. 2017

Humanitární a rozvojová sekce společnosti Člověk v tísni v současné době působí v téměř 20 zemích v Evropě, Africe a Asii. Člověk v tísni se na těchto místech věnuje jak oblasti humanitární pomoci, tak rozvojové spolupráce. Do naší práce se můžete zapojit na řadě různých pozic.

Humanitární pomocí je myšlena rychlá intervence s cílem zachránit lidské životy, zmírnit útrapy a pomoci obětem katastrof. Rozvojová spolupráce je snaha pomoci lidem v jejich úsilí vyprostit se z chudoby, rozvíjet se a spoluvytvářet svůj život. 

Ve většině zemí, kde Člověk v tísni působí, fungují stálé zahraniční mise, na kterých vedle místních zaměstnanců působí pracovníci z ČR a zahraničí – ti se zpravidla věnují vedení mise a řízení programů. Tito pracovníci jsou vybíráni na ústředí v Praze. Podle toho, na jaké pozici pracovník působí, je zařazen do režimu zaměstnaneckého či dobrovolnického.

Vedení jednotlivých projektů a většina práce v terénu je svěřována především místním kolegům, kteří dále působí na středních – a stále častěji i na vyšších – manažerských pozicích. Podporujeme místní zaměstnance, a to zejména v oblastech, kde mohou práci odvést sami. Proto tvoří až 90% všech pracovníků na misích.

Všechny zahraniční mise jsou zastřešovány a podporovány z ústředí v Praze. Skrze ústředí se jim dostává podpory manažerské, informační, finanční a účetnické, personální, mediální, bezpečnostní, logistické, IT, právní apod.

Práce na zahraniční misi

Struktura misí

V čele jednotlivých misí stojí vedoucí (Country Director), který ji vede po strategické a manažerské stránce. Vedoucí mise je zodpovědný za:

 • supervizi a rozvoj programů
 • finanční řízení mise

 • reprezentaci mise ve vztahu k médiím, dárcům, partnerům a širší veřejnosti

 • často bezpečnost celé mise; kontroluje dodržování bezpečnostních pravidel a řeší případné krizové situace

V případě misí se zhoršenou bezpečnostní situací (např. Afghánistán, Sýrie) na misi působí bezpečnostní manažer (Security Manager).

Finanční řízení zaštiťuje finanční manažer (Financial Manager), který řídí misi po finanční stránce a poskytuje finanční servis svým kolegům. Finanční manažer je zodpovědný za:

 • hospodaření mise jako celku a za soulad finančních a administrativních procesů mise s interními pravidly a pravidly institucionálních dárců

 • připravuje rozpočty, sleduje jejich čerpání a připravuje finanční zprávy

 • zodpovídá také za kvalitu účetnictví a dohlíží na legislativní soulad našich aktivit

Logistik (Logistician) zodpovídá za provozní a administrativní záležitosti (např. nákup materiálu, zajištění dopravy), pečuje o technické zázemí mise, včetně kanceláří a IT. Procesy v oblasti logistiky, financí, řízení lidských zdrojů a IT pak na větších misích zastřešuje pozice manažera pro procesy (Head of Systems and Operation).

O jednotlivé programy se starají programoví manažeři (Programme Managers). Programový manažer vede jeden nebo více projektů v konkrétních sektorech. V případě více projektů bývají jednotlivé projekty řízené projektovými manažery (Project Managers), jimž je programový vedoucí nadřízen.

V případě větších misí s implementací projektů v několika sektorech zastřešuje práci programových manažerů pozice vedoucího programů (Head of Programs).

Náplň práce

Člověk v tísni pracuje v několika sektorech:

 • humanitární pomoc a obnova
 • podpora odolnosti lidí a výživa
 • sociální ochrana a inkluze
 • životní prostředí a místní rozvoj
 • dobré vládnutí
 • vzdělávání

Zajímá vás, jak vypadá každodenní život a práce na misi? Podívejte se na:

Práce na ústředí v Praze

Každá mise je na ústředí v Praze napojena prostřednictvím tzv. desku. Desk v Praze zastávají tzv. desk officerpodpůrný desk officer (Support Desk Officer)finanční desk officer (Finance Desk Officer) účetní (Accountant).

Desk officer je partnerem vedoucího mise (Country Director) a spolu s ním se podílí na řízení mise. K tomu účelu je mu k ruce podpůrný desk officer, který se věnuje zejména administrativní podpoře. Finanční desk officer je partnerem finančního manažera mise (Financial Manager) v oblasti finančního řízení mise a jejích projektů. Účetní mise je partnerem finančního manažera v oblasti účetnictví a kvality účetní dokumentace.

Vedle zmíněného desku jsou z ústředí v Praze všechny mise podporovány následujícími odděleními a konzultanty:

 • personální oddělení

 • oddělení logistiky a nákupu

 • mediální oddělení

 • finanční a účetní oddělení a oddělení interního auditu

 • fundraising

 • právní oddělení

 • IT oddělení

 • bezpečnostní konzultanti

 • expertní oddělení (Learning and Knowledge Department) se sektorovými a programovými konzultanty

Jsem student/ka VŠ a rád/a bych získal/a stáž v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce

Jste-li studentem/studentkou VŠ a uvažujete o tom, že byste rád(a) v budoucnu pracoval(a) na zahraniční misi, můžete začít například neplacenou stáží na ústředí v Praze.

Kromě studentů a studentek oborů, jako jsou rozvojová studia, se k nám mohou hlásit i studenti zemědělství, ekonomie a dalších. Práce stážisty není jen prací na projektech, ale i v jejich finančním řízení, logistice, PR, personalistice nebo v expertním oddělení. Stážista nejčastěji pomáhá s rešeršemi, editacemi textů a webových stránek, překlady, psaním závěrečných zpráv, zpracováním podkladů pro tyto zprávy atd. V případě stáží ve finančním oddělení vítáme základní znalost podvojného účetnictví, účetních programů nebo finančního řízení neziskových organizací.

Časově se stáž pohybuje obvykle mezi 7 a 10 hodinami týdně, minimálně po dobu šesti měsíců; preferujeme dlouhodobou a systematickou spolupráci. Stáž je pro nás jednou z klíčových cestou k získávání nových zaměstnanců.

Jsem absolvent/ka VŠ a rád/a bych se seznámil/a s prací humanitárního a rozvojového pracovníka

Jste-li absolventem/absolventkou VŠ, můžete začít na jedné z juniorských pozic na ústředí v Praze či jako dobrovolník na zahraniční misi.

Kromě absolventů oborů, jako jsou rozvojová studia, se k nám mohou hlásit i absolventi zemědělství, ekonomie a dalších. Práce v Humanitární a rozvojové sekci není jen prací na projektech, ale i v jejich finančním řízení, logistice, PR nebo personalistice.

Placená pracovní místa na ústředí v Praze určená především pro méně zkušené zájemce bývají pozice podpůrného typu, typicky například Support Desk Officer (podpora konkrétní mise z ústředí).

Pokud chcete vyjet na zahraniční misi, obecným pravidlem bývá, že pracovníkům, kteří na zahraniční misi vyjíždějí poprvé, je v Člověku v tísni zpočátku nabídnuta práce v dobrovolnickém režimu. V takovém případě je s vámi uzavřena smlouva o výkonu dobrovolnické služby a dobrovolníkovi jsou hrazeny náklady spojené s vycestováním na misi (víza, očkování, cestovní pojištění apod.) a je mu zajištěno ubytování. Jako dobrovolník dále dostáváte za svou práci kapesné. Zdravotní pojištění vám hradí stát, důchodové pojištění Člověk v tísni. Standardní doba, na kterou dobrovolníky na zahraniční mise vysíláme, je 6–12 měsíců.

Jsem humanitární/rozvojový pracovník a rád/a bych po již nasbíraných zkušenostech přešel/přešla ke společnosti Člověk v tísni

Jste-li již zkušený humanitární/rozvojový pracovník, tak právě na vás míří vyšší a odborné pracovní pozice, které nabízíme v zaměstnaneckém režimu. Zaměstnanci na misi náleží sjednaný plat, diety a 5 týdnů dovolené za rok. Samozřejmostí je úhrada nákladů spojených s vycestováním na misi (víza, očkování, cestovní pojištění apod.) a zajištěné ubytování. Zaměstnance vysíláme standardně na dobu 12–24 měsíců.

Jsem profesionál z jiného oboru a rád/a bych uplatnil/a své nabyté zkušenosti v práci pro Humanitární a rozvojovou sekce společnosti Člověk v tísni

Jste-li zkušený profesionál z jiného oboru, který hledá životní změnu, a rád/a byste své zkušenosti uplatnil/a v práci pro nás, pak může naše vzájemná spolupráce být oboustranně přínosná. Práce v humanitní a rozvojové sféře bývá pro lidi motivující, je to práce, která lidem dává smysl, umožňuje hlubokou profesní seberealizaci a pocit pracovního naplnění.

Do svých řad hledáme zejména kolegy a kolegyně s manažerskými zkušenostmi a se zkušenostmi se strategickým plánováním, dále pak oceňujeme zkušenosti s projektovým, finančním a bezpečnostním řízením, logistikou, personalistikou apod.

Vyšší a odborné pracovní pozice bývají vypisovány v klasickém zaměstnaneckém režimu. Zaměstnanci na misi náleží sjednaný plat, diety a 5 týdnů dovolené za rok. Samozřejmostí je úhrada nákladů spojených s vycestováním na misi (víza, očkování, cestovní pojištění apod.) a zajištěné ubytování. Zaměstnance vysíláme standardně na dobu 12–24 měsíců.

Jak se k nám můžete hlásit

Přihlaste se do výběrového řízení na momentálně vypsané pozice

Veškeré volné pozice naleznete zde v přehledu všech aktuálních nabídek pracovních míst. Jedná-li se o dobrovolnickou pozici na zahraniční misi, je zařazena do části „zahraničí“.

Běžné výběrové řízení probíhá v několika kolech:

 • selekce životopisů a motivačních dopisů
 • pohovory, případně praktická část výběrového řízení
 • psychodiagnostické testy a ověření referencí
 • závěrečný pohovor s vedením

Výběrové řízení na stáže probíhá ve dvou kolech:

 • selekce životopisů
 • pohovory, při kterých se zkoumá například motivace a předpoklady pro danou práci a které mohou též zahrnovat vypracování testů
Zúčastněte se skupinového výběrového řízení

Dvoudenní skupinové výběrové řízení, neboli Assessment centrum (AC), je výběrová metoda, při které účastníci jednotlivě nebo ve skupinkách řeší modelové situace a úkoly zaměřené na zkoumání předpokladů pro práci na zahraniční misi. 

Přihlašte se jako dobrovolník do EU Aid Volunteers

V současné době je možné vyjet v dobrovolnickém režimu s Člověkem v tísni na zahraniční misi v rámci evropského programu EU Aid Volunteers. Tento program je otevřený všem od studentů a absolventů po zkušené profesionály. Více informací najdete zde.

Často kladené dotazy

1. Jaké jsou obecné požadavky, které by měl kandidát splňovat, pokud má zájem o pracovní pozici na misi?

Veškeré informace o obecných požadavcích i tom jak vypadá práce na zahraniční misi, naleznete výše.

2. Nemám dostatek pracovních zkušeností, ale rád/a bych pro Rozvojovou a humanitární sekci pracoval/a jako stážista či dobrovolník. Jaké jsou možnosti?

Jste-li student/studentka VŠ a uvažujete o tom, že byste rád/a v budoucnu pracoval/a na zahraniční misi, můžete začít neplacenou stáží na ústředí v Praze.

Jste-li absolvent/absolventka VŠ a uvažujete o tom, že byste chtěl/a nastoupit na dráhu humanitárního/rozvojového pracovníka, můžete začít jako dobrovolník na zahraniční misi nebo na jedné z juniorských pozic na ústředí v Praze.

3. Rád bych si u Humanitární a rozvojové sekce splnil/a povinnou praxi související se studiem. Je to možné?

Stáže v Humanitární a rozvojové sekci jsou pro nás klíčovou cestou pro získávání nových zaměstnanců. Proto nás zajímá celková motivace s námi spolupracovat dlouhodobě. Veškeré nabídky stáží s bližšími informacemi se objevují v přehledu aktuálních nabídek pracovních míst.

4. Hledám krátkodobou brigádu. Jaké jsou v Humanitární a rozvojové sekci možnosti?

Veškeré nabídky brigád spolu s bližšími informacemi najdete v přehledu aktuálních nabídek pracovních míst.

5. Mám zájem o studium na VŠ zaměřené na rozvojovou pomoc. Existuje seznam těchto škol?

Informace o tom, kde se dají studovat rozvojová studia, najdete zde na stránkách Rozvojovky, naší informačně vzdělávací sekce.

6. Mám velkou chuť pomáhat, ale setkal/a jsem se se zamítnutím. Proč nestačí motivace a nadšení?

Velice si vážíme každého, komu není okolní svět lhostejný a chce přispět ke zlepšení situace jiných lidí. Projekty nicméně realizujeme z veřejných finančních prostředků a naším závazkem je odvádět kvalitní a profesionální práci, která přinese v konkrétní oblasti skutečné změny k lepšímu. Proto potřebujeme zkušené spolupracovníky, připravené na práci v kulturně odlišném prostředí a v ne zcela standardních podmínkách. Často působíme v regionech, jež mají své specifické nároky: velmi odlišná místní kultura, zhoršená bezpečnostní situace, nedostatek běžné infrastruktury apod. V tomto kontextu nemůžeme vysílat nezkušené spolupracovníky. Tyto podmínky si klade jak samotná povaha naší práce, tak naši dárci.

Dalším důvodem je skutečnost, že Člověk v tísni se snaží nenahrazovat místní zaměstnance, a to zejména v oblastech, kde místní zaměstnanci mohou práci odvést sami. Takoví kolegové jsou pro znalost místního kontextu nenahraditelnou součástí týmu, a proto tvoří až 90% všech pracovníků na misích.

Možnost získání zkušeností na centrále v Praze i na vybraných misích v zahraničí nicméně nabízíme skrze stážistické a dobrovolnické pozice.

Dobrovolnických příležitostí je také mnohem více než jen na misích Člověka v tísni. V naší organizaci můžete dobrovolně vypomáhat např. v rámci Programu sociální integrace nebo festivalu Jeden svět. Dále doporučujeme např. hledat přes internetové stránky www.dobrovolnik.czwww.neziskovky.cz atd., kde je nabídka mnohem rozmanitější.

8. Po přírodní katastrofě v zahraničí jsem chtěl/a vyjet pomáhat s čímkoliv; odklízení trosek, rozdávání jídla a pitné vody. Proč Člověk v tísni neposílá takové lidi do zasažených oblastí?

Situace např. po zemětřesení nebo po tajfunu je velmi chaotická, nepřehledná a často i nebezpečná. Člověk v tísni vysílá v první fázi pouze velmi zkušené humanitární profesionály, kteří se věnují průzkumu potřeb na místě, zahajují koordinaci konkrétní pomoci a zakládají nový tým, případně i kancelář. Do samotné činnosti jako je distribuce zásob nebo odklízení trosek však primárně zapojujeme místní obyvatele. Ti často po podobných událostech zůstanou bez prostředků a možností obživy. To, co opravdu potřebují, je co nejrychlejší návrat k normálnímu životu.


Autor: ČvT