Projekt Člověk na cestě k oddlužení (Praha)

Publikováno: 20. 1. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Projekt Člověk na cestě k oddlužení (Praha)
© Foto: archiv

Hlavním cílem projektu je zlepšení socioekonomické situace předlužených lidí a zvýšení jejich participace na společenském životě. Toho by mělo být v delší časové perspektivě dosaženo buďto oddlužením, nebo snížením závazků o nezákonné pohledávky. Celkově by mělo dojít ke snížení počtu běžících nezákonných exekucí, i lidí v exekuci. Projekt by tak měl pomoci lidem se dostat z předlužení, snížit riziko budoucí recidivy a pomoci bránit práva těch, u kterých systém umožňuje vedení nezákonných exekucí. Vedlejším efektem by měl být i tlak na soudy a exekutory, aby sami tyto nezákonné exekuce zastavovali.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011261

Název projektu – v češtině: Člověk na cestě k oddlužení

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2020

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022

Jaký problém projekt řeší?

Projekt se zaměřuje na zamezení pokračujícího růstu předlužení osob žijících na území hlavního města Prahy. Nejčastější obětí dluhových pastí jsou přitom lidé s nižším vzděláním, kterým předlužení brání v plnohodnotné participaci na společenském životě.

V r. 2017 bylo v Praze vedeno exekuční řízení proti 90 062 osobám, což je sice v porovnání s ostatními regiony relativně nižší podíl exekucí z celkového množství exekucí v ČR, zároveň je zde ale nejvyšší medián celkové jistiny na osobu 94 290,- Kč. Z osob, proti nimž byla v Praze vedena v r. 2017 exekuce, mělo 48 479 z nich 3 a více exekucí. Přesto, že mezi roky 2014 a 2017 došlo k řadě významných pozitivních změn systému (např. razantní snížení odměn advokátů v roce 2014 a regulace spotřebitelských úvěrů k 1.12.2016), nemají tyto změny retroaktivní účinek. Většina všech exekucí je přitom vedena pro pohledávky vzniklé před těmito změnami a tyto exekuce v nespočtu případů díky nemravným sankcím často narůstají i přes prováděné srážky z mezd. Přitom pořád platí, že původní dluh je u více než poloviny exekucí nižší než 10 tisíc Kč. Nadto došlo od roku 2015 k dalšímu rozšíření okruhu nezákonných exekucí. Nově jsou zastavitelné i již ukončené exekuce, čímž se okruh nezákonných exekucí rozšířil na minimálně 300 tisíc. O nezákonnosti vedené exekuce přitom ví jak soud, exekutor, tak věřitel, ale žádný z těchto aktérů není motivován exekuci zastavit. Naopak dlužníci, v jejichž zájmu by takové zastavené exekuce bylo, těmto procesním náležitostem nerozumí. Kvalifikovaným poradenstvím je možné díky zastavení exekuce snížit dluh řádově o desítky procent, případně po důkladné analýze situace dlužníka podat návrh na povolení oddlužení.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je zlepšení socioekonomické situace předlužených lidí a zvýšení jejich participace na společenském životě. Toho by mělo být v delší časové perspektivě dosaženo buďto oddlužením, nebo snížením závazků o nezákonné pohledávky. Celkově by mělo dojít ke snížení počtu běžících nezákonných exekucí, i lidí v exekuci. Projekt by tak měl pomoci lidem se dostat z předlužení, snížit riziko budoucí recidivy a pomoci bránit práva těch, u kterých systém umožňuje vedení nezákonných exekucí. Vedlejším efektem by měl být i tlak na soudy a exekutory, aby sami tyto nezákonné exekuce zastavovali.

Dílčími cíli jsou:

Cíl 1: Zlepšení, popřípadě stabilizace finanční situace předlužených lidí

Stabilizace finanční situace lidí, kteří obdrží podporu formou dluhového poradenství.

Cíl 2: Posílení spravedlivého vymáhacího procesu snížením počtu nezákonně prováděných exekucí

Skutečnost, že česká justice umožňuje vedení statisíců nezákonných exekucí, podrývá důvěru lidí v

právní systém a obecně v demokratické instituty naší společnosti. Situaci nejvíce ovlivňují vyšší soudní instance, proto je nezbytné poskytovat klientům kvalifikované právní poradenství. Úspěch u odvolací instance může mít dopad na tisíce či desetitisíce dalších lidí, zvláště pokud jde o rozhodnutí Nejvyššího či Ústavního soudu.

Cíl 3: Snížení rizika dluhové recidivy díky kvalitní práci s podpořenými osobami a jejich zkompetentnění

Tento cíl považujeme za jeden z nejdůležitějších. Porozumění příčinám předlužení je klíčem k budoucí úspěšné stabilizaci klienta. Je to také jedna z hlavních přidaných hodnot projektu. Už proto, že případně oddlužení lidé budou mít pravděpodobně na dalších deset let zakázáno podstoupit opětovně oddlužení. Klíčem k úspěchu je pečlivá detailní práce na začátku spolupráce, kdy bude zmapována situace dlužníka a její příčiny.

Autor: ČvT