Projekt: iKAP II – podpora základního a středního školství v Praze

Publikováno: 30. 7. 2021 Doba čtení: 2 minuty
Projekt: iKAP II – podpora základního a středního školství v Praze
© Foto: Veronika Endrštová

Projekt iKAP II navazuje na cíle a priority Krajského akčního plánu Prahy (KAP) a s pomocí 42 partnerů naplňuje konkrétní opatření KAP aktivitami přímo ve školách. Podporuje nadané žáky i žáky znevýhodněné nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem a jejich rodinám úspěšně projít školním vzděláváním. Podporuje rozvoj gramotností, kreativity a inovativnosti ve výuce, přispívá ke spolupráci středních škol s firmami. Prostřednictvím zavádění dlouhodobého plánování přispívá k systémovému zlepšení řízení škol, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení jeho dostupnosti pro každého žáka. 

Název projektu CZ: iKAP II – podpora základního a středního školství v Praze

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106

Skutečné datum zahájení: 1. 6. 2021

Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2023

Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s.


Člověk v tísni je v projektu zodpovědný za následující aktivity:

Supervize do škol - pro pedagogy i asistenty pedagoga

Formát supervizních setkání, kterých se mohou účastnit nejen pedagogové, ale rovněž asistenti pedagoga zúčastněných škol. Prostor k odbornému sdílení účastníků nabídne nejen příležitost k pojmenování náročných profesních situací, snaha facilitátora bude ale spočívat i v zájmu o hledání východisek z těchto problematických momentů. Prostřednictvím supervize realizátor pedagogickým pracovníkům zajistí kontinuální rozvoj jejich profesionálních kompetencí, a to za pomocí reflexe, podpory, supervizních metod a technik a zároveň se tak pokusí pedagogické pracovníky ochránit před profesním vyhořením. Uskutečnění těchto supervizí je opřeno o již vytvořený program, tedy není třeba jeho vznik finančně podpořit. Formát setkání je přímou implementací zavádění supervize do škol.


Blended learning (v oblasti sociálního vyloučení) pro pedagogické pracovníky s důrazem na podporu činnosti asistentů pedagoga

Tento vzdělávací modul "Asistent pedagoga pro děti ze soc. znevýhodněného prostředí" bude určen primárně pro asistenty pedagoga, ale i pro pedagogy a další pedagogické pracovníky. Tento modul se opírá o existující materiály, jádrem podpory (projekt iKAP II) je umožnit jeho přímou realizaci na školách.


Práce s rodinou ve prospěch dítěte včetně facilitace kontaktu škola - rodina

Aktivity 2.7.1. a 2.7.2. budou zaměřeny na práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Projektem podpoření pracovníci budou v této aktivitě mapovat potřeby dítěte a rodiny a společně zvolí vhodnou strategii vedoucí ke změně (k udržení dítěte ve vzdělávacím systému). Obě aktivity tohoto partnera mají již vytvořený postup. Podpora v rámci iKAP II se týká přímé práce s klienty.

Mentoring dětí a mládeže

Mladí lidé z cílové skupiny budou prostřednictvím dobrovolníků (svých mentorů) vedeni ke strukturovanému uvažování o osobních cílech a k realistickému plánování. 


Autor: ČVT

Související články