Projekt Podpora integrace uprchlíků z Ukrajiny v Karlových Varech a okolí

Publikováno: 10. 6. 2024 Doba čtení: 3 minuty
Projekt Podpora integrace uprchlíků z Ukrajiny v Karlových Varech a okolí
© Foto: Člověk v tísni

Projekt, spolufinancovaný EU, cílí na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny v Karlových Varech a okolí, zasažených válkou na Ukrajině. Díky přímé podpoře zejména zranitelných osob prostřednictvím interkulturní práce, psychologického poradenství, workshopů a sdílení informací CS se zástupci majority dochází v oblasti integrace a adaptace ke zvyšování dovedností přizpůsobit se podmínkám v ČR. Podpora zranitelných osob cílí na rozvoj dovedností, zdravý psychický stav a orientaci v běžném životě v prostředí ČR. Místo realizace: Karlovarský kraj.

Název projektu CZ: Podpora integrace uprchlíků z Ukrajiny v Karlových Varech a okolí

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/23_054/0003932

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2024

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2024

Jaký problém projekt řeší?

Projekt se zaměřuje na snížení dopadu problémů, kterým je v Karlových Varech a okolí vysoký počet uprchlíků s dočasnou ochranou z Ukrajiny zasažených válečným konfliktem. Dle statistik osob s přiděleným nouzovým ubytováním je tato cílová skupina v Karlových Varech vzhledem k povaze svých problémů potřebná. Celkem se na území města a jeho okolí nachází přibližně 1000 osob, kterým bylo přiděleno nouzové ubytování a jsou registrovaní v systému HUMPO. Neuplatnění se na trhu práce bude znamenat, že komunita nebude soběstačná. Dle statistik Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Karlových Varech bylo k 31. 12. 2022 registrováno celkem 26 osob z UA s platným pracovním povolením. Vzhledem k tomu, že nemůžeme nijak predikovat konec válečného konfliktu, je třeba maximálně podpořit soběstačnost cílové skupiny. Individuálním poradenstvím v rozsahu interkulturní práce cílíme na oblast zaměstnanosti a překonávání jazykových bariér. Prostřednictvím doprovodů a individuálního poradenství pomůžeme klientům s lepší orientací na trhu práce. Na základě naší předchozí zkušenosti s poskytováním psychologické pomoci je v Karlových Varech po psychologickém poradenství poptávka. Neřešená traumata z války ztěžují adaptaci a integraci uprchlíků a jejich umístění na trh práce. Negativně se projevují i ve vztahu k výchově dětí, kdy těžko hledají duševní kapacitu, aby obstáli jako rodiče (https://www.paqresearch.cz/post/dusevni-zdravi-hlas-ukrajincu). Projektem řešíme nedostatečné povědomí a znalosti cílové skupiny v oblasti orientace ve veřejně dostupných službách a institucích vedoucích k úspěšnější adaptaci a integraci do české společnosti. Jsme si vědomi šíře problémů spojené s uprchlickou vlnou a integrací UA uprchlíků. Tam, kde je to relevantní, se věnujeme advokacii a podpoře systémových změn na centrální úrovni za celou organizaci.

Co je cílem projektu?

Projektem cílíme na snížení rizika sociálního vyloučení ukrajinských uprchlíků zasažených válečným konfliktem. V rámci dosavadní práce s CS jsme jako prioritu vyhodnotili zaměřit se zejména na zranitelné osoby poskytováním základního poradenství spojeným s překonáváním jazykové bariéry (orientace v relevantní legislativě a v právech a povinnostech migrantů v ČR, pomoc s vyhledáváním standardního bydlení a se zdravotní péčí, orientace ve vzdělávacím systému). Dalším cílem je zlepšení psychického stavu cílové skupiny, která vykazuje potřebnost podpory vzhledem k prožitým traumatům. Realizací cílíme také na větší informovanost CS o službách a institucích, které mohou uprchlíkům v běžném životě pomoci.

Dílčími cíli projektu je

- posílit kompetence a právní povědomí v oblasti pobytu uprchlíků z Ukrajiny, zaměstnanosti, standardního bydlení, překonávání jazykových bariér, poradenství v oblasti zajištění zdravotní péče a přechodu do českého vzdělávacího systému

- zlepšení psychického stavu zejména zranitelných osob, které vykazují psychické obtíže v souvislosti s traumatizujícími prožitky spojenými s válečným konfliktem

- získání kompetencí v oblasti integrace a adaptace na nové životní podmínky v ČR, výstupem aktivity bude realizace workshopů týkající se problematiky integrace a adaptace uprchlíků z UA

Autor: Člověk v tísni

Související články