Člověk v tísni: Školy by se letos měly pokusit uspořádat i prezenční část zápisů

Publikováno: 1. 4. 2021 Doba čtení: 4 minuty
Člověk v tísni: Školy by se letos měly pokusit uspořádat i prezenční část zápisů
© Foto: Martin Kovalčík

Od dnešního dne startují na základních školách zápisy do 1. tříd. Stejně jako loni budou i ty letošní ovlivněny nepříznivou epidemiologickou situací, která nutí školy pořádat zápisy především distanční formou. Kvůli absenci prezenční části však nedochází k tolik potřebnému posouzení školní zralosti dětí, což loni přivedlo do lavic 1. tříd i děti, kterým by byl za normálních okolností doporučen roční odklad. To hrozí i letos. Organizace Člověk v tísni, která dlouhodobě pracuje s dětmi z nepodnětného prostředí, proto nabízí několik podnětů a nápadů, které by tomu mohly pomoci zabránit.

„V loňském roce bylo nutné během velmi krátké doby převést zápisy do distanční formy. Školy musely v nelehké době zajistit, aby zápisy vůbec proběhly, nebyl logicky čas a prostor dopodrobna promýšlet, jaké důsledky to s sebou přinese. Nyní jsme však přeci jen v odlišné situaci,“ říká Alžběta Pospíšilová, metodička předškolních klubů organizace Člověk v tísni. Hlavní problém distanční formy zápisu je podle ní to, že děti neprojdou žádným testem školní zralosti. Učitelé se loni s dětmi vůbec neviděli a neměli tak možnost prověřit, zda dítě dokáže správně držet tužku, jestli umí odrecitovat jednoduchou básničku, či zda se dokáže pět minut soustředit na kreslení obrázku nebo navlékání korálků. To vše je běžnou součástí zápisů, avšak nic z toho loni z logických důvodů neproběhlo.

K nepřipravenosti dětí přispělo i utlumení provozu mateřských školek. „Například pro děti, se kterými pracujeme, bylo omezení předškolní přípravy pohromou. Veškerá příprava na vstup do ZŠ zůstala na jejich rodičích, kteří jim s ní ale nedokážou velmi často adekvátně pomoci,“ říká Pospíšilová. Omezení provozu školek se navíc podle ní promítlo i do výpovědní hodnoty zpráv, které mateřské školy posílají do škol. Ty u zápisů slouží jako podklad pro rozhodnutí, je-li dítě dostatečně připraveno na nástup do 1. třídy, nebo je třeba odklad. Jelikož děti do školek nechodily, nemohly být posudky zcela vypovídající.

Důsledkem výše popsaného jsou děti, které v 1. třídě od začátku výuky zaostávají. Taková situace většinou končí tím, že škola rodičům doporučí zažádat si o dodatečný odklad, nebo dítě 1. třídu dokončí a na jejím konci propadne. „V obou případech je to pro něj šok, jeho cesta školou začne velkým neúspěchem. Hrozí značná ztráta sebevědomí, což může mít dlouhodobý dopad,“ vysvětluje Zuzana Ramajzlová, vedoucí vzdělávacích služeb Člověka v tísni.

Doporučení ČvT:

Organizace Člověk v tísni přináší na základě nasbíraných zkušeností z terénu několik podnětů, které by mohly přispět k tomu, aby letos (alespoň v omezené míře) jistá forma prezenčních zápisů proběhla a zabránilo se tak nástupu zcela nepřipravených dětí do škol.

1) doplnit online zápisy o dodatečné prezenční aktivity

Rozumíme tomu, že administrativní část zápisu probíhá již nyní. Nicméně se zdá, že epidemiologická situace by měla dovolovat uspořádat v květnu či červnu dodatečný prezenční zápis. Bylo by skvělé, kdyby se o to školy pokusily a učitelé by se tak mohli opět s dětmi setkat i osobně.

2) využít Dny otevřených dveří pro prvňáčky či Informačních schůzek pro rodiče

K prezenční formě zápisů by se daly využít i Dny otevřených dveří pro prvňáčky či s Informační schůzky pro rodiče, které školy pro nastupující děti a jejich rodiče často pořádají. I během těchto akcí by mohlo dojít k alespoň částečnému posouzení školní zralosti dětí.

3) oslovit pedagogicko-psychologické poradny (PPP)

Školy by také mohly oslovit PPP s prosbou, zda by jim v této složité situaci nemohly pomoci. Z praxe víme, že některé PPP disponují „výjezdními týmy“, které do škol běžně jezdí. Pracovníci PPP by se tak mohli účastnit dodatečných zápisů, Dnů otevřených dveří či Informačních schůzek a v případě potřeby si s rodiči rovnou na místě domluvit např. vyšetření v poradně. Vše ale samozřejmě závisí na možnostech jednotlivých PPP a jejich domluvě se školami.

4) zapojit OSPOD a místní neziskové organizace

Škola také může zkusit oslovit místní neziskovky či OSPOD a pokusit se vytipovat děti, u kterých by bylo dobré zkusit zajistit některou z forem prezenčního zápisu. Během něho by se zjistilo, zda je dítě připraveno nastoupit do školy či by jim spíše pomohl odklad.

5) podpořte rodiče při žádostech o prezenční formu zápisu

Poslední bod je nejvíce apelem na neziskové organizace či pracovníky OSPOD, jejichž klienty jsou rodiny s dětmi, které letos nastupují do 1. třídy. Podpořte rodiče v tom, aby se s dětmi zúčastnili jakékoliv formy prezenčního zápisu, které škola nabízí. V případě, že škola žádnou formu prezenčního zápisu nenabízí, podpořte rodiče v tom, aby o něj v rámci správního řízení zažádali. Škola by jim to měla umožnit – může využít formu individuální konzultace.

Kontakt:


Přispějte na SOS Česko
Chci vstoupit do Klubu přátel


Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor ČvT

Související články