UKRAJINA: PROHLÁŠENÍ HUMANITÁRNÍCH ORGANIZACÍ K ÚTOKŮM NA CIVILNÍ OBYVATELSTVO A CIVILNÍ INFRASTRUKTURU

Publikováno: 11. 4. 2022 Doba čtení: 5 minut
Support to the collective centers in Lviv region
© Foto: Alberto Lores

My, níže podepsaní zástupci humanitárních organizací, jsme znepokojeni rozsahem humanitárních potřeb, cílenými útoky a zabíjením civilistů a sexuálním násilím, jehož jsme svědky v různých oblastech Ukrajiny.

Cílení na hustě obydlené oblasti a kolektivní zbavování civilistů jejich práva na přístup k základním potřebám, nezbytným službám, humanitární pomoci, ochraně a bezpečné evakuaci - stejně jako cílení na civilní objekty, jako jsou nemocnice, vzdělávací instituce a obytné budovy, jsou hrubým porušením mezinárodního humanitárního práva.

Jako zástupci humanitárních organizací, které se řídí zásadami neutrality, nezávislosti a nestrannosti, jsme vážně znepokojeni pokračujícími bojovými akcemi a neúspěšným úsilím mezinárodního společenství o vyjednání a zajištění příměří. Zastavení nepřátelských akcí je nezbytně nutné proto, aby se zastavilo zabíjení civilistů a utrpení lidí na Ukrajině. Pozorně sledujeme probíhající jednání na vysoké úrovni pod vedením OSN a požadujeme, aby tato jednání měla pozitivní výsledek pro humanitární situaci přímo na místě.

Nic nemůže ospravedlnit pokračující utrpení civilistů, zejména dětí a žen, starších žen a mužů a lidí se zdravotním postižením v Buči, Irpini, Hostomelu, Borodjance, Mariupolu a v dalších ukrajinských regionech. Všechny strany konfliktu musí dodržovat své mezinárodní závazky, včetně toho, že nebudou útočit na civilisty a životně důležitou veřejnou infrastrukturu, jako jsou nemocnice, školy a dodávky vody a elektřiny. Ani jedna strana konfliktu nesmí ve svých řadách tolerovat sexuální násilí. Takové závažné porušování zákonů a zvyklostí platných v ozbrojených konfliktech by se mohlo rovnat válečným zločinům.

"Nikdy nezapomenu na den, kdy jsem se snažila dostat z Irpině. Byla jsem venku, když zasáhli auto mého souseda. Otec zemřel a matka s dítětem byli zraněni. Je těžké se s tím smířit a není možné to pochopit. Zoufale si přeji, aby tato válka skončila," - Olha, seniorka z Irpině, která je v současné době vysídlena na západní Ukrajině.

Vyzýváme k uzavření seriózní politické dohody o ochraně civilistů, včetně bezpečného a dobrovolného průchodu pro lidi, kteří chtějí opustit rizikové oblasti napříč Ukrajinou. Zároveň musí být respektováno jejich právo určit si cíl evakuace v souladu se čtvrtou Ženevskou konvencí.

Obě strany konfliktu musí urychleně umožnit neomezený přístup humanitární pomoci, což umožní humanitárním pracovníkům a dobrovolníkům urychleně poskytovat lidem v nouzi život zachraňující pomoc a lékařskou podporu. Podle čtvrté ženevské úmluvy a rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2286 musí být za všech okolností respektován a chráněn zdravotnický personál a zdravotnická zařízení, jako jsou nemocnice a další zařízení, která byla zřízena pro zdravotnické účely. Zdravotnická zařízení nesmí být napadána a přístup k nim nesmí být omezen.

Mezinárodní společenství, včetně Rady bezpečnosti OSN a Valného shromáždění OSN musí přijmout přísnější opatření k ukončení nepřátelských akcí a potvrdit víru v základní lidská práva a podmínky, za nichž lze zachovat dodržování závazků vyplývajících ze smluv a dalších zdrojů mezinárodního práva.

Doplňujeme a opakujeme své požadavky ze 4. března 2022:

● Okamžité zastavení nepřátelských akcí a útoků na civilisty, civilní objekty a infrastrukturu;

● Všechny strany konfliktu musí dodržovat Mezinárodní humanitární právo (MHP). Útoky zaměřené na civilní obyvatelstvo a veřejnou infrastrukturu, včetně zařízení, která jsou nezbytná pro přežití civilistů, jsou podle MHP zakázány. V žádném případě nesmí nepřátelské akce ohrozit práva, blahobyt a bezpečnost civilního obyvatelstva nebo civilních objektů, jako jsou mimo jiné školy, zdravotnická střediska, tržiště nebo zemědělská půda;

● Bezpečný a neomezený přístup humanitární pomoci, a to i skrz oblasti bojů, aby se humanitární pomoc dostala ke všem potřebným, zejména k obzvlášť zranitelným osobám, s ohledem na nezávislost a neutralitu humanitárních organizací a ochranu humanitárního personálu a dobrovolníků;

● všechny děti mají právo na dodržování Úmluvy o právech dítěte, která vyzývá všechny osoby, aby zohledňovaly nejlepší zájem dítěte. Během ozbrojeného konfliktu poskytuje MHP obecnou ochranu dětem jako osobám, které se neúčastní nepřátelských akcí a speciální ochranu jako zvláště zranitelným osobám. Protokol I, článek 77: "Děti jsou předmětem zvláštní úcty a jsou chráněny před všemi formami neslušných útoků. Obě strany konfliktu jim poskytnou takovou péči a pomoc, jakou mohou potřebovat, ať už z důvodu svého věku nebo z jakéhokoli jiného důvodu";

● všechny strany musí dodržovat své závazky vyplývající z rezolucí Rady bezpečnosti týkající se dětí a ozbrojených konfliktů a zabránit zabíjení a mrzačení, verbování, využívání, sexuálnímu vykořisťování a sexuálnímu násilí vůči dívkám, chlapcům a dospívajícím;

● všechny strany konfliktu si musí připomenout základní Deklaraci o bezpečných školách, aby zajistily ochranu všech dětí a zařízení včetně škol, školek a nemocnic, kde se děti nacházejí. Celá škála nositelů povinností a ozbrojených aktérů musí zajistit, aby děti a osoby, které se o ně starají zůstaly v bezpečí bez ohledu na převládající okolnosti;

● Rada bezpečnosti OSN, aby dodržovala svůj mandát, zajistila ochranu civilistů a udržovala mezinárodní mír a bezpečnost mimo politické spory;

● seriózní politickou dohodu o ochraně všech civilistů uvězněných v rizikových oblastech kdekoli na Ukrajině, včetně bezpečného a dobrovolného průchodu pro lidi, kteří chtějí odejít, humanitárního koridoru a jeho ochrany. Současně musí být respektováno jejich právo určit si cíl evakuace v souladu se čtvrtou Ženevskou úmluvou;

● zajistit plnou spolupráci s OSN a MVČK s cílem usnadnit provádění a monitorování bezpečných a systematických průchodů, které umožní rychlý průjezd humanitárních nákladů a konvojů, včetně bezpečného průchodu všech civilistů a humanitárních pracovníků;

● všechny země, aby rovným způsobem přijímaly všechny cizí státní příslušníky a osoby bez státní příslušnosti prchající z Ukrajiny bez ohledu na jejich národnost, sexuální orientaci, genderovou identitu, zemi původu, náboženské vyznání, rasu nebo etnický původ;

● všechny finanční prostředky na zmírnění utrpení lidí postižených konfliktem na Ukrajině musí být dostatečné a flexibilní, nebo je nutné najít nové finanční zdroje a přizpůsobit je místním aktérům. Nesmí být odváděny z jiných nedostatečně financovaných humanitárních krizí, které probíhají po celém světě.

RIGHT to PROTECTION

Action Against Hunger

Catholic Agency for Overseas Development

HelpAge

Humanity and inclusion

Plan International

Save the Children

People in Need

Norwedian Refugee Council

welt hunger hilfe

Danish Refugee Council

Médecins du monde

Alliance 2015 

Autor: NGOs

Související články