Za srozumitelnější půjčky

Publikováno: 21. 2. 2013 Doba čtení: 6 minut
Za srozumitelnější půjčky
©

Člověk v tísni a Sdružení obrany spotřebitelů chtějí  motivovat nebankovní instituce k etickému chování při poskytování svých produktů. Na základě provedené analýzy vytvořili  Index predátorského úvěrování a  Kodex etického úvěrování.

Zadlužení obyvatelstva představuje v době postupující globální finanční a hospodářské krize významné ohrožení celé společnosti. A jednu z hlavních příčin sociálního propadu. Tento propad ohrožuje stále více lidí, a to bez ohledu na jejich sociální status. Nečekaná ztráta zaměstnání způsobí značné životní nepříjemnosti, jednou z nich může být například neschopnost splácet již uzavřené úvěry. Mnoho lidí pak následné finanční problémy řeší další půjčkou. A vytloukají tak klín klínem.

Lidé svodu snadno získaných peněz stále podléhají, aniž by příliš hleděli na to, kdo a za jakých podmínek jim půjčku nabízí. A některé úvěrové instituce této poptávky využívají.  Klienty lákají do nepřehledné sítě smluvním podmínek, ze kterých téměř není úniku. Při řešení tohoto problému byly dosud veškeré debaty redukovány pouze na problematiku lichvy, výši úroků a případně sazby RPSN. To však nestačí.

„Kdo z nás si pozorně přečetl smluvní podmínky, když si kupoval např. televizi na splátky? V některých případech je to kvůli jejich neuvěřitelně složité konstrukci téměř nemožné. Pokud můžete vše řádně splácet, není problém. Ten však nastává ve chvíli, kdy z nějakého důvodu porušíte smlouvu. Co vše lze porušit a jaké mohou být důsledky, často přesahuje horizont lidské představivosti,“ vysvětluje důvody vzniku analýzy Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

Spolu s dalšími autory proto vypracoval analýzu úvěrových podmínek poskytovatelů půjček, jejímž cílem je zmapování praxe v oblasti smluvních vztahů mezi věřitelem a dlužníkem. Jejím výsledkem je vypracování Indexu predátorského úvěrování a Kodexu etického úvěrování. „Zaměřili jsme se na nebankovní subjekty. Tyto společnosti představují významného hráče v oblasti úvěrování, přičemž mezi nimi existují značné rozdíly. Index predátorského úvěrování tyto rozdíly popisuje a porovnává,“ doplňuje Daniel Hůle.

Index predátorského úvěrování

Index vychází z analýzy největších společností, které nabízejí klientům úvěrové produkty. Analýza se zabývala pouze firmami, které na svých webových stránkách zveřejňují smluvní podmínky. Mezi nejdůležitější zkoumané parametry patřily srozumitelnost smluvních podmínek a existence rozhodčí doložky. „Na trhu s úvěry ovšem působí desítky dalších menších společností, u nichž často podmínky půjček nejsou vůbec známy. Z tohoto pohledu analyzované společnosti nepředstavují největší riziko,“ uvádí Daniel Hůle.

Cílem proto není v žádném případě jakýmkoli způsobem skandalizovat postupy jednotlivých společností nabízejících spotřebitelské úvěry. Snahou autorů je naopak apelovat na tyto subjekty, aby jednotlivé parametry upravily takovým způsobem, který by splňoval podmínky Kodexu. Pokud tak učiní, vylepší si tím i své postavení v Indexu predátorského úvěrování.

Informace o indexu byly s předstihem doručeny všem zkoumaným subjektům. První úspěchy se dostavily ještě před její zveřejněním. Například společnost Cofidis změnila smluvní pokutu ze 100 na 20 procent a začala využívat úroky z prodlení dle občanského zákoníku, což představuje pětkrát nižší hodnotu oproti tomu, co nabízela do 31. 5. 2009. Tím se v indexu posunula na pozici nejméně rizikové společnosti.

Kodex etického úvěrování

Kodex etického úvěrování vyzývá poskytovatele úvěrů, aby nabízeli produkty za transparentních podmínek. „Někteří poskytovatelé úvěru neprofitují ani tak ze samotného poskytování spotřebitelských úvěrů, ale spíše z toho, když spotřebitel řádně svůj dluh nesplácí. Tomu jsou pak přizpůsobeny také úvěrové podmínky těchto podnikatelů. Takové podnikání lze považovat za neetické, proto jsme se rozhodli přispět ke kultivaci trhu vytvořením Kodexu etického úvěrování,“ doplňuje Tomáš Palla ze Sdružení obrany spotřebitelů.

Účelem tohoto kodexu je konsolidace situace na českém trhu spotřebitelských úvěrů. Jejich poskytovatelé si jsou vědomi specifik trhu spotřebitelských úvěrů a přihlášením se k tomuto kodexu chtějí ukázat svůj vstřícný postoj ke svým zákazníkům, kteří se na ně s důvěrou obracejí často ve složitých životních situacích. 

K dodržování tohoto kodexu chování se výše uvedený poskytovatel dobrovolně zavazuje. Fakt, že je poskytovatel vázán tímto Kodexem, je poskytovatel povinen uvádět při poskytování spotřebitelského úvěru, jenž je definován níže. 

I. Základní pojmy

Spotřebitelský úvěr - poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit, pokud je smluvní stranou spotřebitel.

Smlouva o spotřebitelském úvěru – smlouva, jíž se sjednává spotřebitelský úvěr, včetně smluvních úvěrových podmínek, popř. jiných dokumentů, které jsou součástí smlouvy.

Spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a v jejíž prospěch je spotřebitelský úvěr sjednáván.

Poskytovatel – osoba poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo sdružení takovýchto osob.

II. Poskytovatel úvěru se zavazuje:

1. Uvádět povinné informace o poskytovateli v záhlaví úvěrové smlouvy tak, aby spotřebitel vždy věděl, s kým smlouvu uzavírá. Poskytovatel se zavazuje, že doručování jakýchkoliv písemností spotřebitele nebude žádným způsobem mařit.

2. Uvádět parametry úvěru, zejména RPSN, maximální výši spotřebitelského úvěru, výši jednotlivých splátek, jejich počet a přesné časové rozvržení, další náklady spojené s úvěrem (například poplatky) a způsob placení na úvodní straně smlouvy. Uvádět na úvodní straně smlouvy výčet položek, které jsou zahrnuty do výpočtu RPSN, a uvedení položek, které zahrnuty nejsou.

3. Smlouva i úvěrové podmínky, jež jsou součástí smlouvy, musí být uvedeny čitelným písmem o minimální velikosti 3mm a způsobem zajišťujícím dostatečně velký kontrast mezi tiskem a pozadím.

4. Úvěrové podmínky, jež jsou součástí smlouvy, musí být přiměřeného rozsahu o maximální délce 20 normostran. Normostranou se rozumí standardizovaná strana textu o velikosti A4 o rozsahu 1 800 znaků, včetně mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

5. Celková poskytovatelem úvěru požadovaná částka (řádné plnění + sankční plnění) nepřevýší jistinu vynásobenou koeficientem dluhového stropu.

Koeficient dluhového stropu je vypočítán takto:

ds = 2,5 + r * 5 * rs

ds... koeficient dluhového stropu

r … počet let trvání úvěru

rs... reposazba ČNB ke dni uzavření smlouvy o úvěru

6. V případě předčasného splacení úvěru má poskytovatel nárok na spravedlivé a objektivně odůvodněné odškodnění za případné náklady přímo spojené s předčasným splacením úvěru. Výše odškodnění nesmí přesáhnout 1 % předčasně splacené výše úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěrové smlouvy jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše odškodnění přesáhnout 0,5 % předčasně splacené výše úvěru.

7. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje spotřebitele pouze v rozsahu nezbytném pro jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy. Pokud hodlá poskytovatel zpracovávat osobní údaje také pro jiné účely (zejména například pro předávání třetím subjektům), zavazuje se dodavatel informovat spotřebitele o zpracovávání (vč. shromažďování) osobních údajů tak, aby spotřebitel mohl s tímto zpracováváním osobních údajů vyslovit informovaný souhlas, popř. jej odmítnout.

8. Poskytovatel nebude do smlouvy o spotřebitelském úvěru umisťovat rozhodčí doložku ani jiné ujednání, které spotřebiteli znemožňuje uplatnit svá práva u soudu.

9. Poskytovatel se zavazuje nevyužívat smluvní úpravu úroků z prodlení. Výše případných smluvních pokut nebude vyšší než 15% z dlužné částky. Dlužnou částkou se rozumí ta splátka, se kterou je spotřebitel v prodlení.

10. Jakékoliv plnění spotřebitele se započítává nejdříve na jistinu.

Kontaktní osoby:

Člověk v tísni:
Daniel Hůle, daniel.hule@clovekvtisni.cz, telefon: 774/510398
Martin Kovalčík, koordinátor mediálních aktivit, martin.kovalcik@clovekvtisni.cz, telefon: 733/658749
SOS – Sdružení obrany spotřebitelů:
Jan Mišurec, tiskový mluvčí, misurec@spotrebitele.info, telefon: 608 454  107,
Tomáš Palla, telefon: 722/530390 palla@spotrebitele.info, telefon: 722/530390

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor PSI