Zaostřeno na migraci: druhé kolo soutěže o stipendia pro novináře do 35 let

Publikováno: 24. 5. 2021 Doba čtení: 3 minuty
Zaostřeno na migraci: druhé kolo soutěže o stipendia pro novináře do 35 let
© ilustrační foto

Chtěli byste se zaměřit na zajímavé téma z oblasti migrace a integrace, ale schází Vám finance a čas na důkladnou rešerši, cestu do terénu, nebo kreativní zpracování dat? Varianty / Program migrace společnosti Člověka v tísni, o.p.s. chce prostřednictvím rešeršních stipendií umožnit jednotlivým začínajícím novinářům nebo týmům novinářů, aby se mohli do hloubky a po delší časový úsek věnovat vybranému migračnímu tématu. Rádi podpoříme i využití inovativních novinářských metod. O stipendia se můžete ucházet do 30. 6. 2021.

Podmínky účasti:

Uchazeč musí být ve věku do 35 let včetně. V případě týmu novinářů musí tuto podmínku splnit alespoň jeden člen týmu.

Kandidáti musí doložit, že mají zajištěné publikování vzniklých mediálních výstupů, a to buď v celostátní distribuci, nebo v lokálních médiích a uvést jejich předpokládaný dosah.

Uchazeči mají možnost zvolit vlastní téma - podmínkou je, že musí být spjato s fenoménem migrace, vítané je téma integrace. Nabízíme ke zvážení i některý z následujících námětů:

 • Dopady koronavirové krize na cizince zaměstnané v ČR (např. propouštění, pobytový status, pracovní podmínky apod.).
 • Agenturní zaměstnávání cizinců: praktiky některých agentur a zaměstnavatelů vůči cizincům (např. neproplácení mzdy, ubytování, porušování pracovního práva).
 • Migranti a komerční zdravotní pojištění: Řada cizinců v ČR nemá možnost se účastnit veřejného zdravotního pojištění. Proč tomu tak je a jaké to má pro ně následky?
 • Mladiství žadatelé o azyl bez doprovodu: Co by je čekalo po příchodu do ČR? Jak začleňování mladistvých uprchlíků u nás dosud probíhá a s jakým výsledkem? Jaká je situace mladistvých bez doprovodu v Řecku, Itálii nebo jiné evropské zemi?
 • “Integrace v …": Jak probíhá začleňování migrantů a uprchlíků do společnosti v konkrétní(ch) zemí(ch) Evropy nebo ČR? (integrační podpora, trh práce, úspěchy a neúspěchy, případné rozdíly oproti ČR, atd.)

Časový rámec stipendia:

Držitel stipendia se smluvně zaváže, že mediální výstupy vzniklé ze stipendia musí být publikovány nejpozději do 31. 1. 2022.

Pro účast ve výběrovém řízení je nutné předložit:

 • Stručný motivační dopis (maximální počet znaků 1000)
 • Dvě ukázky Vaší dosavadní novinářské práce
 • Popis tématu a jeho formy zpracování (maximální počet znaků 2000)
 • Časový harmonogram práce včetně předpokládaného místa publikování (v jakém médiu) a přibližného termínu publikování výstupu (nejzazší termín publikování viz. časový rámec stipendia)
 • Odhadované náklady na realizaci zpracování tématu rozepsané podle typu nákladů (například náklady na cestu, ubytování atd.)

Přihlásit se můžete do 30. června 2021 prostřednictvím tohoto online formuláře.

Hodnotící kritéria:

 • žádost odpovídá požadavkům na uchazeče a byla předložena veškerá požadovaná dokumentace (maximálně 10 bodů)
 • obsah motivačního dopisu a obsahové rozpracování tématu včetně přínosu pro zprostředkování daného tématu či problému veřejnosti (maximálně 15 bodů)
 • mediální prostor, kde budou výstupy publikovány - čtenost/sledovanost apod. (maximálně 5 bodů)

Zaslané nabídky bude posuzovat hodnotící komise složená z členů projektového týmu a vedení vzdělávacího programu Varianty. Nabídky budou bodově ohodnoceny, stipendium/a získají uchazeči/ky s nejvyšším bodovým ohodnocením.

Výherci a výhry v soutěži:

Vítězné stipendium bude honorované částkou v maximální výši 50 000 Kč dle náročnosti projektu (zohledníme nutnost cestovních nákladů do zahraničí, vícečlenný tým atd). Částka bude vyplacena ve dvou splátkách (druhá splátka až po publikování díla) na základě uzavřené smlouvy.

Datum vyhlášení výsledků výběrového řízení je nejpozději 31. 7. 2021 a o výsledcích budou uchazeči/ky o stipendia informováni na zaslané kontaktní údaje prostřednictvím emailu.

Odvolání a pravidla soutěže:

Vyhlašovatel výběrového řízení, tedy Člověk v tísni, o.p.s. si vyhrazuje právo na konečné posouzení toho, zda soutěžní nabídky splňují výše uvedené podmínky, jakož i právo na vyloučení kterékoliv nabídky ze soutěže, pokud podmínky soutěže splňovat nebude. Dále si vyhlašovatel vyhrazuje právo na změny či zrušení soutěže včetně práva nevybrat žádného držitele stipendia případně udělení stipendií více uchazečům. Odvolání soutěže bude zveřejněno stejným způsobem jako vyhlášení soutěže a již přihlášení soutěžící budou informováni elektronicky. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Své dotazy nebo vyjasnění otázek týkající se tohoto řízení můžete zaslat na katarina.kollarova@clovekvtisni.cz

Udělená stipendia jsou financována z fondů EU skrze projekt: I Am European: Migration Stories & Facts for the 21st Century 

Autor: Kristýna Brožová - Varianty, Program Migrace

Související články