ZAPOJ SE ÚSTECKO

Publikováno: 17. 4. 2023 Doba čtení: 3 minuty
ZAPOJ SE ÚSTECKO
© Foto: archiv

Cílem projektu je zlepšit složitou životní situaci mladistvých ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených rizikovým chováním a nedokončeným vzděláním, a to prostřednictvím programu individuálního poradenství; zajištění příležitostí; posilování pozitivních vztahů. Záměrem je také podpořit jejich rodiny zejména ve vztahu k socializačním a vzdělávacím potřebám dětí. Zároveň dojde k posílení mezioborové spolupráce mezi NNO, školami a OSPOD. Místa realizace: Ústí nad Labem, Bílina, Chomutov. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora EU.

Název projektu CZ: Zapoj se Ústecko

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0001045

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

Jaký problém projekt řeší?

Nevyrovnané příležitosti dětí a dospívajících, kteří jsou ohroženi sociálním znevýhodněním: Jedním z hlavních faktorů ohrožení dětí a rodin je život v sociálně znevýhodněném prostředí, což se promítá do příležitostí ve všech oblastech života tím, že je zásadně snižuje – vzdělání, materiální zázemí, zájmové činnosti, péči o zdraví (i duševní), sociální kapitál. V současném stavu společnosti, která prochází krizemi, hrozí propad do chudoby a sociálního vyloučení širší části populace zvláště v lokalitách realizace projektu, kde se již nachází největší koncentrace socioekonomicky znevýhodněných obyvatel v ČR.

Rizikové chování mladých lidí: Prostředí, které je rizikové (SVL), velmi těžko dává možnost napravit nebo změnit svůj způsob jednání bez intenzivní pomoci. Mladiství s výchovnými problémy jsou častěji umístěni do institucionálního zařízení. Rodiče nemají prostředky a možnosti pro nápravu a předcházení náročné situace, která může vyústit zanedbáním výchovy a péče.

Nedostupnost a nedostatek individuální podpory pro znevýhodněné mladistvé v lokalitách Ústí nad Labem, Chomutov a Bílina: Nejsou k dispozici služby pro specifickou skupinu dospívajících (14+) a jejich pečujících osob, které by dokázaly reagovat na jejich potřebu včasné a komplexní podpory v jejich přirozeném prostředí. O potřebě těchto služeb se zmiňují Komunitní plány měst, krajské koncepce a další materiály viz příloha č.4 Situační analýza - IV. Potřebnost klíčových aktivit v lokalitách Ústí nad Labem, Bílina a Chomutov.

Projekt částečně řeší počet žáků s nedokončeným vzděláním. Situace je vážná zejména v sociálně vyloučených lokalitách, kde odchází ze vzdělávání předčasně téměř 2/3 žáků. Předčasné odchody přispívají k reprodukci chudoby a sociálního vyloučení; ve svém důsledku k socioekonomickému propadu celé komunity.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je celkově zlepšit složitou životní situaci dospívajících a jejich rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených rizikovým chováním a nedokončeným vzděláním na území Ústí nad Labem, Bíliny a Chomutova, a to skrze dílčí cíle:

1. Prostřednictvím programu individuální podpory pro dospívající a jejich rodiny zajistíme:

- Identifikaci ohrožených mladistvých, zmapování jejich situace a situace rodiny, jejich potřeb a následnou komplexní podporou pomůžeme 180 osobám z CS (135 dospívajícím a jejich 45 pečujícím osobám)

- Pomocí intervence spolu se zapojením aktérů podpůrné sítě snížíme riziko předčasného odchodu ze vzdělávání a zvýšíme počet osob ze sociálně znevýhodněného prostředí v sekundárním školství, a to u přibližně 67 dospívajících

2. Pomocí motivačních aktivit a podpůrných opatření:

- 58 ohroženým dospívajícím z CS zajistíme kvalitně trávený čas a rozvoj dovedností

- V rámci podpůrných opatření dojde k pomoci přibližně 27 dospívajícím osobám, kterým se tím zlepší podmínky pro funkční rodinné a vzdělávací prostředí.

3. Identifikace, udržení a posílení sítě aktérů mezioborové spolupráce a posílení frekvencí kontaktů s klíčovými aktéry podpůrné sítě v rámci lokalit Ústí nad Labem, Bílina a Chomutov.

4. Pomocí dobrovolnictví a mentoringu se prohloubí dostupná podpora v náročných situacích mladistvých a zvýší se jejich školní úspěšnost

Celkem bude v projektu podpořeno 180 osob, z čehož 81 osob z CS získá nadbagatelní podporu.

Autor: čvt

Související články