Zveme vás na 4. ročník konference S asistenty k lepší škole!

Publikováno: 12. 9. 2021 Doba čtení: 6 minut
Zveme vás na 4. ročník konference S asistenty k lepší škole!
© Foto: Tomáš Princ

Srdečně zveme asistenty a asistentky pedagoga, školní asistenty, ale i všechny vyučující a ředitele škol na 4. ročník konference S asistenty k lepší škole. Konference proběhne 19. října 2021 v Centru současného umění DOX v Praze a bude se věnovat tématům podpory žáků pro návratu do škol a roli asistentů pedagoga v tomto období i během distanční výuky.

Konference se koná díky podpoře ze sbírky Lepší škola pro všechny.

INFO: DOX jsme naplnili, přednášky budeme streamovat

Konference je již plně obsazena, na konferenci se můžete hlásit pouze jako náhradníci ZDE.

Dopolední část konference (9:00–12:00) můžete sledovat zdarma přes tento link: https://youtu.be/JamcZNgHESY

Program konference

Dopolední blok: 9:00–12:00

Šimon Pánek (ředitel Člověk v tísni): Úvodní slovo

Jana Straková (Pedagogická fakulta UK): Dopady uzávěry škol - poznatky z českých a zahraničních studií 

Jaká byla podpora žáků po návratu do škol?

  • Ondřej Andrys, náměstek Ústředního školního inspektora, Česká školní inspekce
  • Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Tomáš Habart, vedoucí vzdělávacího programu Varianty, Člověk v tísni

Rob Webster, University College of London: Role asistentů pedagoga během distanční výuky a podpora žáků po návratu do škol ve Velké Británii

Panelová diskuze: Návrat žáků do škol a role asistentů pedagoga - příklady dobré praxe

  • Martina Hanzalová, ředitelka ZŠ Mohylová
  • Eva Tobková, vedoucí asistentka pedagoga, ZŠ Černošice
  • Alexandra Petrů, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Člověk v tísni
  • Zbyněk Němec, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Moderuje: Veronika Sedláčková


Odpolední blok: 13:00–16:30

V odpolední části konference proběhnou dva bloky workshopů. V každém bloku se můžete zúčastnit jednoho workshopu.

INFO: WORKSHOPY JIŽ JSOU PLNĚ OBSAZENY.

1. blok: 13:00–14:30

A) Příběh Sama - a co bylo dál? (jak podporovat úspěšnost dítěte ve vzdělávání)

B) Role komunikace v práci asistenta pedagoga

C) Práce s žáky s ADHD 

D) Spolupráce s rodinami žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí - praktické tipy

E) Profese asistenta pedagoga a její organizační a legislativní souvislosti (v otázkách a odpovědích)


2. blok: 15:00–16:30

F) Bezpečné klima ve třídě 

G) Spolupráce školy a orgánu sociálně-právní ochrany dítěte

H) Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem

I) Spolupráce asistenta pedagoga a učitele 

J) Standard činností asistenta pedagoga v českém školství – čím a proč se budeme v budoucnu řídit? 


Anotace odpoledních workshopů:

Workshopy v prvním bloku: 13:00–14:30:

A) Příběh Sama – a co bylo dál? (jak podporovat úspěšnost dítěte ve vzdělávání)

Navážeme na kurzy Příběh Sama a Sam není Sám (online kurz S asistenty k lepší škole) a budeme se věnovat situaci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, které se vrací do školy po distanční výuce. Budeme pracovat s faktory, které mohou ovlivňovat naplňování potřeb dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí po návratu do školy. A také, jakým způsobem můžeme intervenovat v jejich prospěch a zvyšovat tak jejich školní úspěšnost. Účast na workshopu není podmíněna absolvováním online kurzů.

lektorky: Mgr. Alexandra Petrů, Mgr. Adéla Lábusová, Člověk v tísni 


B) Role komunikace v práci asistenta pedagoga

Pro spolupráci asistenta s pedagogem existuje jen málo závazných a návodných pokynů. Klíčovým prvkem jejich spolupráce je jejich vzájemná komunikace. Během workshopu se budeme věnovat tomu, jak komunikační prostředky co nejlépe využívat ve prospěch asistenta, pedagoga a zejména dětí ve třídě. Workshop je určen pro asistenty pedagoga a vyučující. 

lektorka: Mgr. Lucie Pivoňková, Člověk v tísni


C) Práce s žáky s ADHD

Během workshopu se budeme věnovat roli asistenta pedagoga při práci s žákem s ADHD. Budeme se věnovat i reflexi distanční výuky u žáků s ADHD a tomu, na co se u těchto žáků zaměřit po návratu do škol. Účastníci se seznámí s příčinami a projevy ADHD. Probereme některé možnosti práce z pohledu asistenta s těmito žáky v hodinách. Společně budeme hledat efektivní metody a formy práce.

lektorka: Mgr. Jaroslava Budíková


D) Spolupráce s rodinami žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí – praktické tipy

Během workshopu se budeme na základě konkrétních příkladů z praxe věnovat možnostem podpory žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí při spolupráci školy, sociálních služeb a neziskových organizací. Využijeme dlouholetých zkušeností získaných v rámci vzdělávacích služeb Programů sociální integrace. Představíme naši práci s dětmi, jejich rodinami a školami i v období koronavirové krize a distanční výuky. Soustředíme se na motivaci žáků i rodičů, kooperaci všech aktérů a využití case managementu. Workshop je určen pro asistenty pedagoga, vedení škol i vyučující.

lektorka: Mgr. Miroslava Haplová, Člověk v tísni


E) Profese asistenta pedagoga a její organizační a legislativní souvislosti (v otázkách a odpovědích)

Workshop je zaměřen na základní pojetí profese asistenta pedagoga a náplň práce asistentů, se specifickým důrazem na nejasnosti, které v pojetí profese asistentů a v nastavení jejich náplně práce ve školách vznikají. Kromě uplatnění asistentů při běžné (prezenční) výuce bude pozornost věnována také možnostem uplatnění asistentů při distančních formách výuky v podobě, která je v souladu s legislativními předpisy (školským zákonem, vyhláškou č. 27/2016 Sb.). Lektor vychází ze zkušenosti s dotazy asistentů a učitelů, které zodpovídá v internetové poradně na webu asistentpedagoga.cz.

lektor: PhDr. Zbyněk Němec, PhD., Pedagogická fakulta UK


Workshopy ve druhém bloku: 15:00–16:30:

F) Bezpečné klima ve třídě

Workshop je zaměřen na efektivní komunikaci a proces vytváření bezpečného prostředí ve třídě, které snižuje riziko šikany a jiných nežádoucích negativních jevů objevujících se ve školních kolektivech. Během workshopu se zaměříme na podporu bezpečí v procesu učení. Workshop doporučujeme i vzhledem k současné situaci návratu žáků do škol, která pro ně může být z hlediska sociálních vztahů a interakcí velmi obtížná a riziková.

lektorky: Mgr. Lucie Pivoňková, Mgr. Alexandra Petrů, Člověk v tísni


G) Spolupráce školy a orgánu sociálně-právní ochrany dítěte

Během workshopu se zaměříme na to, co rozumíme pod pojmem sociálně – právní ochrana, komu je poskytována a kdo ji zajišťuje. Prozkoumáme, co ještě je a co již není v kompetenci sociálního pracovníka. Probereme praktické příklady, s čím se může asistent pedagoga setkat ve své práci setkat, jak jednotlivé případy řešit a čeho se při řešení vyvarovat. V rámci workshopu bude poskytnutý dostatek času a prostoru pro praktické dotazy.

lektorka: Bc. Simona Zedník Hanker, Dis.


H) Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem (z pohledu školy)

Během workshopu představíme službu „Podpora vzdělávání“, kterou poskytuje společnost Člověk v tísni dětem, které mají ve škole potíže a v rodinách se jim nedostává adekvátní podpory. Představíme individuální doučování, jeho pozitiva a možné překážky. Budeme se věnovat tomu, jak vypadá organizace doučování z pohledu školy – jak zmapovat potřebnost doučování mezi žáky a rodinami, jak plánovat potřebné kapacity a zapojit dobrovolníky, jak komunikovat s rodinami – především s ohledem na sociální vyloučení a sociokulturní odlišnost. Představíme také specifika online doučování a jak ho zorganizovat.

lektorka: Hana Dostálová, Člověk v tísni


I) Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

Funkční a efektivní spolupráce asistenta pedagoga a učitele je základní podmínkou skutečného zapojení asistenta pedagoga do práce s žáky i do celkového života třídy a školy. Tato spolupráce patří rovněž mezi podmínky existence bezpečného a podnětného prostoru ve třídě pro jednotlivé žáky a celý kolektiv. Podmínkou funkční a efektivní spolupráce asistenta pedagoga a učitele je vzájemná důvěra a respekt. Učitel by měl být řídícím orgánem třídy a asistent pak jeho srdcem.

lektorka: BcA. Eva Tobková, vedoucí asistentka pedagoga na ZŠ Černošice


J) Standard činností asistenta pedagoga v českém školství – čím a proč se budeme v budoucnu řídit?

Cílem workshopu je představit v diskusi připravovaný standard činností asistenta pedagoga, který je výstupem práce širší pracovní skupiny zřízení pod MŠMT. Standard činností je základem pro budoucí usazení jak obsahů kvalifikačních studií pro asistenty a jejich průběžného vzdělávání, tak podkladem pro preciznější vymezení jejich role v konkrétní škole či třídě. Dílna má sloužit jako první veřejná konzultace návrhu identifikující také případná problematická a sporná místa, která bude dále možné řešit na úrovni MŠMT před finalizací standardu.

lektoři: Mgr. Tomáš Machalík, Ph.D., Národní pedagogický institut, Mgr. Tomáš Habart, Člověk v tísni, PhDr. Zbyněk Němec, PhD., Pedagogická fakulta UK

Autor: VAR

Související články