Active Citizens a Největší přání postupují do finále ceny EDUína 2019!

Publikováno: 10. 12. 2019 Doba čtení: 5 minut
Active Citizens a Největší přání postupují do finále ceny EDUína 2019!
© Foto: varianty

Do letošního finále ceny za inovace ve vzdělávání EDUína 2019 postoupily dva projekty Vzdělávacího programu Varianty, Active Citizens a Největší přání. Podpořit je můžete v online hlasování veřejnosti, vyhlášení výsledků proběhne 29. ledna 2020.

Ocenění EDUína představuje odborné i široké veřejnosti zajímavé projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání, které přinášejí inspirativní změny. Kromě Ceny odborné poroty je každoročně udílena Cena veřejnosti, kterou můžete ovlivnit v online hlasování. Vyberte ty nejinspirativnější z 10 finalistů, mezi kterými jsou i Největší přání a Active Citizens Vzdělávacího programu Varianty.

Největší přání

Kniha Největší přání vznikla ze spolupráce vzdělávacího programu Varianty, spisovatelky Ester Staré a ilustrátorky Daniely Olejníkové. Prostřednictvím putování plyšového koníka z Asie do Evropy se v ní děti seznamují s otázkami současnosti, jako je jinakost, výroba hraček, námořní doprava, konzum, migrace či přátelství. K tématům byly vytvořeny lekce pro výuku na 1. st základní školy, které lze využít v různých předmětech a zároveň pomáhají dětem rozvíjet čtenářskou a kritickou gramotnost.

„Zaměřujeme se na výchovu ke globálnímu občanství a nahlížíme na vzdělávání jako na činnost založenou na etických a společenských hodnotách. Podstatou nejsou jen znalosti, ale i jednání a činy. Snažíme se podporovat rozvoj měkkých dovedností a postojů u dětí a chápání, že jsou součástí složitého světa,“ popisuje cíle metodiky Veronika Endrštová.

Děti se pomocí příběhu seznamují s širšími souvislostmi světa, ve kterém žijí. Kniha i metodika vedou děti k sebereflexi, kladení otázek, rozvíjení empatie a porozumění. V evaluacích učitelé zejména oceňují nečekané úhly pohledu, které děti projevují při vnímání věcí a událostí, které se objevují v příběhu a oceňují také, že se děti uvědoměním si vnitřních pocitů učí pojmenovat pocity a věci, kterým ještě dobře nerozumí. Například proto, že jsou velmi ovlivněny okolím a především reklamou, která je na děti zacílena skutečně brutálně.

Z postřehů učitelů: „Pro mne osobně bylo zajímavé sledovat, jak se vyvíjí názor dítěte – od přání mít tablet po přání být hebkou hračkou, která chrání dítě v nebezpečí, ve tmě.“

Učitelé mohou prostřednictvím příběhu podnítit děti říct svůj názor, kdy žádný není špatný, a rozvíjet diskusi ve třídě. Příběh putujícího koníka světem pedagogům pomáhá zprostředkovat dětem složitá témata globálního vzdělávání velmi přívětivou formou. Z hodnocení pedagogů vyplývá, že děti jsou pro příběh zaujaté a díky empaticky zaměřeným lekcím dokáží porozumět tomu, proč je důležité vzájemné porozumění mezi odlišnými kulturami, které formují dnešní globalizovaný svět.

Aktivity uvedené v jednotlivých lekcích metodiky, která doprovází knihu Největší přání, jsou vhodné k širokému využití ve výuce. Z referencí učitelů víme, že je využívají v hodinách českého i anglického jazyka, v hodinách prvouky, etické výchovy, výchovy k občanství nebo při třídnických hodinách. Mezi tématy jednotlivých lekcí najdeme téma jinakosti, konzumu, migrace, výroby hraček, ale i oslavy a přátelství. Učitelé mají možnost si metodický postup jednotlivých lekcí upravit na míru školnímu kolektivu, ale v zásadě máme pozitivní ohlasy na jejich strukturu.

Prohlédněte si knihu Největší přání, která byla nominována na nejkrásnější knihu roku 2017 v soutěži vyhlášené Ministerstvem kultury a Památníkem národního písemnictví. Kniha byla na základě zájmu přeložena do čínštiny. 

Taktéž si můžete stáhnout metodiku Největší přání. Metodika je k dispozici i v anglickém jazyce.


Active Citizens

Díky metodice Active Citizens žáci během školního roku realizují společensky prospěšný projekt určený k rozvoji místní komunity. Škola se díky aktivitě žáků otevírá spolupráci s veřejností i samosprávou. Žáci se učí rozumět potřebám svého okolí i výzvám dnešního světa, získávají schopnosti i motivaci tyto výzvy řešit nebo se na jejich řešení podílet.

„Snažíme se podpořit demokratickou společnost tím, že podporujeme rozvoj angažovanosti mladých lidí a komunitní roli školy. Poskytujeme pedagogům metodickou podporu formou propracovaných aktivit, které na sebe volně navazují a učitelé si je mohou přizpůsobit potřebám konkrétního školního kolektivu,“ popisuje Kristýna Svatá cíle vzdělávacího programu Active Citizens.

Ukazuje se, že díky metodice Active Citizens mohou učitelé předat velkou část zodpovědnosti za identifikování tématu i samotnou realizaci aktivity žákům a studentům a naplňují tak roli průvodce vzděláváním. Žákům umožňují být aktivní a samostatní a podporují tak jejich motivaci zajímat se o to, co se děje kolem nich a vstupovat do veřejného prostoru s vlastním názorem. Učí je chápat, jaký mohou mít sami vliv na společenské změny a život komunity, což má dopad na klima školy a posiluje roli školy v místní komunitě.

Z praxe se metodika Active Citizens ukazuje jako vhodný nástroj k práci se žákovskými samosprávami či jinými studentskými skupinami. Poskytuje jim podporu v tom, jakým způsobem zjišťovat potřeby komunity, jak rozvrhnout dlouhodobé aktivity a role zapojených dětí a jak dotáhnout naplánované aktivity do konce. Ukazuje žákům a studentům širší kontext aktivního občanství a pomáhá jim formulovat cíle, kterými mohou způsobit reálné změny. Posiluje u nich důvěru ve fungování občanské společnosti a demokracie, ale i v sebe sama a vědomí toho, že jsou schopni měnit věci okolo sebe a spolupracovat na tom s ostatními. Učitelům projekt pomáhá získat jistotu při vedení komunitních projektů s globálním přesahem.

Metodika Active Citizens pracuje nejprve s dynamikou kolektivu, aby pak ukázala možnosti zapojení žáků na základě jejich vlastní intenzivní spolupráce do života komunity. Stejně tak je ale využitelná pro zájmové kroužky nebo projektové vyučování v hodinách občanské výchovy.

Metodiku pro 2. stupeň základních škol najdete ZDE.
Metodiku pro střední školy si můžete prohlédnout a stáhnout ZDE.

Přečtěte si o tom, jak využili metodiku Active Citizens v Základní škole Chrast u Chrudimi pro práci žákovského parlamentu nebo o skupině aktivních studentů z pražského Gymnázia Na Zatlance, kteří si Active Citizens dali přímo do svého názvu.


Autor: Kateřina Lánská

Související články