Boj s COVID-19 a jeho dopady v zemích Východního partnerství

Publikováno: 23. 10. 2020 Doba čtení: 6 minut
Boj s COVID-19 a jeho dopady v zemích Východního partnerství
© Foto: Člověk v tísni

Podpora místních občanských iniciativ a nezávislých médií je klíčová pro zvládnutí dopadů pandemie COVID-19 a přispívá i k dlouhodobé socioekonomické odolnosti ohrožených skupin v zemích Východního partnerství. Člověk v tísni zde zahájil nový projekt financovaný Evropskou unií, který se na tuto problematiku zaměřuje.

Vnitřně vysídlení lidé a národnostní menšiny v Gruzii, které potřebují zlepšit přístup k právním i jiným službám; arménské ženy z odlehlé oblasti Shirak, které přišly o práci; děti s rakovinou a jejich rodiny v Moldavsku, kterým chybí osobní ochranné prostředky: to jsou jen někteří z těch, kterým pomáháme v rámci Programu solidarity EU v souvislosti s COVID-19 v zemích Východního partnerství. Tento projekt realizuje Člověk v tísni spolu s Nizozemsko-helsinským výborem (NHC) a AFEW International. S podporou Evropské unie spojily tyto tři organizace síly, aby pomáhaly v Arménii, Gruzii, Moldavsku, Ukrajině a dalších zemích. Cílem je zejména zmírnit dopady pandemie COVID-19.

„Podle nás mají místní organizace občanské společnosti, watchdogové iniciativy a nezávislí novináři stěžejní roli pro ochranu lidských práv a občanských svobod, zároveň pomáhají v klíčových oblastech během pandemie i poté, až pomine,” říká Dorota Šuráňová, programová manažerka z Člověka v tísni. 

Člověk v tísni usiluje o zvýšení kapacit organizací občanské společnosti, které poskytují služby širokému spektru ohrožených skupin obyvatel. NHC navíc poskytuje těmto organizacím finanční příspěvky na zmírnění dopadu COVID-19 v uzavřených ústavech, především pak ve vězeních a zařízeních pro osoby s mentálním postižením. AFEW International se v rámci boje s COVID-19 soustředí na pomoc organizacím, které pracují s LGBT, drogově závislými a osobami, které se živí prostitucí.

„Práce s tolika ohroženými skupinami nám umožní pochopit, jakou pomoc lidé v jednotlivých sektorech a zemích skutečně potřebují,“ říká Šuráňová. „Díky informacím od organizací, které od nás získaly grant, budeme schopni zjistit nedostatky v poskytování služeb, a pak díky těmto údajům můžeme pomoc poskytovat efektivněji.”

V červenci spustil Člověk v tísni první kolo výzvy k žádostem o granty, které byly určeny na hospodářskou obnovu, vzdělání, sociální služby a ochranu. Vybrali jsme devět organizací z Arménie, Gruzie a Moldavska a nyní se v těchto zemích rozbíhá druhé kolo grantů. Zároveň jsme první výzvu spustili i na Ukrajině. Aktivity, které Člověk v tísni podporuje, zahrnují například budování kapacit pro poskytovatele sociálních a právních služeb, poskytování ochranných pomůcek proti COVID-19, digitalizaci vzdělávání, poskytování psychosociální podpory a školení určená na podporu ekonomiky. 

Kontakty:

Dorota Šuráňová, dorota.suranova@peopleinneed.cz, +420 732 278 634

Finalisté prvního kola, které Člověk v tísni uskutečnil v Moldavsku, Gruzii a Arménii:

Arménie

Iniciativa „Women’s Rights House” zahájí projekt s názvem „Boj s COVID-19 a podpora podnikání žen v oblasti Shirak. ” Cílem tohoto projektu je zmírnit dopady pandemie COVID-19 a přispět k dlouhodobé socioekonomické odolnosti ohrožených skupin obyvatel v oblasti Shirak. Mezi tyto cílové skupiny patří ženy, které přišly o práci, nebo ženy, které si vydělávají ručními pracemi, ale chybí jim základní vybavení, aby mohly s podnikáním samy začít. Projekt těmto ženám umožní účastnit se školení, získat potřebné vybavení a založit si vlastní malý podnik. V rámci něj vznikne skupina 25 žen ve věku 18 až 45 let z oblasti Shirak zaměřená na budování kapacit. Deset z nich obdrží dílčí příspěvek, aby mohly začít podnikat. 

“Hai Mairer” (Arménské matky) z oblasti Lori zahájily projekt, jehož cílem je poskytnout socioekonomickou a psychosociální podporu 20 matkám, jejichž děti trpí dětskou mozkovou obrnou. Tyto ženy získají příležitost účastnit se odborných školení, na základě kterých se pak budou moci stát kadeřnicemi nebo manikérkami. Navíc získají potřebné technické zdroje a vybavení, aby po dokončení odborného kurzu mohly ihned začít podnikat. Tak získají finanční nezávislost a budou odolnější a soběstačnější.

“Mihr” (Creators’ Union) bude realizovat projekt s názvem Čas na péči (Time for Care), který poskytne okamžitou pomoc lidem, které jsou vůči dopadům pandemie COVID-19 nejohroženější. Cílovými skupinami jsou osamělí senioři, rodiny, v nichž žijí členové domácnosti s postižením, ohrožené ženy bez zaměstnání a mladí umělci. Projekt se zaměří na přípravu potravinových zásob na zimu pro ohrožené lidi, kteří žijí ve třech venkovských komunitách v oblasti Lori. Využije systém vzájemné podpory, kdy si lidé pomáhají navzájem. Nezaměstnané ženy získají dovednosti a zdarma také vybavení potřebné k sušení ovoce a k šití znovupoužitelných tašek. Toto vybavení i zdroje si budou moci ponechat i po skončení projektu, takže budou mít nadále možnost výdělku. Umělci budou dodávat seniorům a rodinám s postižením balíčky, ale také pro ně v rámci psychosociální podpory uskuteční divadelní představení. 

GRUZIE

Nadace Social Programs Foundation se ve spolupráci s nadací pro místní rozvoj (Kakheti Regional Development Foundation) zaměří na poskytování informací, poradenství a právní pomoc vnitřně vysídleným lidem a národnostním menšinám. Projekt bude mít dva hlavní cíle: 1) Zajistit bezplatný přístup k informacím, právnímu poradenství a pomoci; a 2) Propagovat budování kapacit pro zúčastněné subjekty. Projekt podpoří ochranu práv vnitřně vysídlených lidí a etnických minorit, usnadní přístup k potřebným službám a zvýší osvětu v oblasti hájení práv v regionech Mtskheta-Mtianeti a Kakheti. 

Nadace pro inovativní vzdělávání (The Innovative Education Foundation) vytvoří nové příležitosti pro mladé ženy na venkově a pomůže jim rozvíjet své kapacity v oblasti digitálního marketingu a tvorby webových stránek. Cílem je provést ženy odborným školícím procesem a stážemi přímo na míru, a tak zvýšit jejich šanci na získání práce na dálku a zajistit tak ekonomickou odolnost během této nelehké doby. Úspěšné absolventky školení dostanou nabídku placených stáží v komerčních organizacích a dvacet z nich obdrží i počítač.  

MOLDAVSKO

Státní středisko pro prevenci zneužívání dětí (The National Centre for Child Abuse Prevention) se zaměřuje na zajištění kontinuity služeb. Dále také zjišťuje a řeší, jaké jsou dopady pandemie COVID-19 na psychiku a duševní zdraví mezi dospívajícími. Zneužívání dětí, zanedbávání a domácí násilí během pandemie COVID-19 a s ní souvisejícím lockdownem prudce vzrostly. Projekt má v první řadě zajistit, aby měla riziková mládež přístup k psychosociální podpoře i první pomoci na dálku. Dalším cílem je nalézt způsob, jak sdílet informace o referovaných případech i službách, které by dospívající včetně potencionálních obětí zneužívání mohli potřebovat. Ve čtyřech okresech, které jsou do projektu zapojeny, se uskuteční celkem deset online diskuzních klubů s účastí kvalifikovaných psychologů. 

Mezinárodní moldavská asociace pro zajištění služeb lidem – Keystone (Keystone Human Services International Moldova Association) zlepší během pandemie přístup k zdravotním a sociálním službám pro dospělé s mentálním a psychosociálním postižením ve 12 okresech Moldavska. Komunikace a řízení sociálních služeb na dálku ve 14 zařízeních asistovaného a komunitního bydlení se zlepší pomocí dodání elektronických zařízení. Zaměstnancům poskytujícím psychosociální a další služby se dostane školení v oblasti užívání online komunikačních platforem. Dalším cílem je rozšířit asistenční služby po telefonu určené pro osoby s postižením, a to formou vytvoření softwaru pro uchovávání informací. Software bude sloužit jako elektronický rejstřík poskytovaných služeb. Díky tomuto vybavení budou navíc lidé s postižením moci komunikovat se svými blízkými na dálku.

Viata fara leucemie (Život bez leukémie) se soustředí na podporu dětí s rakovinou, které se léčí v Onkologickém ústavu Moldavské republiky nebo se jim dostává udržovací léčby v domácím prostředí během i po skončení pandemie COVID-19. Projekt cílí na ochranu dětí trpících rakovinou i jejich rodin v boji proti COVID-19 a chce usnadnit přístup hospitalizovaných dětí ke vzdělání na dálku. Projekt dětem věnuje 20 notebooků a zprostředkuje způsob komunikace mezi nevládními organizacemi a příjemci pomoci.

Raională de Educare a Adulților "Prutul de Sus" (Regionální asociace pro vzdělávání dospělých “Prutul de Sus”) poskytne v souvislosti s COVID-19 sociální služby zaměřené na boj s negativními dopady sociální izolace, chudoby, pocitů osamělosti a opuštění u seniorů a lidí s postižením v městě Edinet. 


Autor: Člověk v tísni

Související články