Arménie: Klimatická odolnost

Arménie: Klimatická odolnost

© Foto: Shushanik Nersesyan

Naší úlohou při řešení změny klimatu je zvýšit odolnost lidí zranitelných vůči měnícímu se klimatu a zhoršování životního prostředí skrze řešení, která jsou v souladu se zásadami zeleného růstu a cirkulárního hospodářství, snižováním emisí skleníkových plynů a zachycováním/ukládáním uhlíku. V místech, kde působíme, jsou emise skleníkových plynů na osobu výrazně nižší, než je celosvětový průměr. Přesto je mnoho z těchto lidí neúměrně postiženo nepříznivými dopady změny klimatu. Zaměřujeme se proto na kvalitní adaptační programy, do kterých začleňujeme i zmírňování dopadů.

Z geografického hlediska je zlepšování životních podmínek a životního prostředí jedním z našich strategických pilířů a programovou prioritou téměř všech projektů Člověka v tísni po celém světě. Naše aktivity se zaměřují na rozvoj dovedností zranitelných skupin obyvatel s cílem zlepšit jejich socioekonomickou situaci a posílit jejich nezávislost na pomoci nebo státní podpoře.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Snížení používání jednorázových plastů

Snížení používání jednorázových plastů

Cílem projektu je přispět k trvalému snížení spotřeby jednorázových plastů. Projekt, který realizuje Člověk v tísni, je financován britským velvyslanectvím v Jerevanu, cílí na obyvatele města Goris a Kapan a snaží se motivovat lidi k používání ekologicky šetrnějších tašek, které se dají užívat opakovaně. Podle průzkumu používalo před spuštěním projektu znovupouživatelné tašky pouhých 7% obyvatel v regionu Syunik.
EU4Tourism: Obnova turistických stezek v provincii Syunik

EU4Tourism: Obnova turistických stezek v provincii Syunik

Aby se podařilo posílit cestovní ruch, zvýšit zaměstnanost a nastartovat ekonomiku v arménské oblasti Syunik, zahájili jsme projekt, jehož cílem je vybudovat stezku pro turisty nazvanou Stezka zachráněných rukopisů. Tato trasa bude mít asi 250 km a turisté si během ní budou moci prohlédnout mnoho zajímavých přírodních a historických památek v okolí. Tato stezka podpoří alternativní ekoturismus se zaměřením na venkovské obce v této oblasti. Narůstající počet turistů se tak stane pro obce trvalým přínosem, a to hlavně díky stálému zaměstnání.

Nové turistické cesty také zvýší ekonomické příležitosti pro mnoho lidí, kteří bydlí v jejich bezprostřední blízkosti (okolo 10 000 lidí). Tyto lidi podpoříme v tom, aby využili vzrůstající cestovní ruch a začali podnikat. V rámci projektu budou vybrány podnikatelské iniciativy za účelem finanční podpory. Toto jsou některé příklady možného podnikání: domácí penzión či malá restaurace; provozování tradičních řemesel, nabídka domácích jídel a nápojů; průvodcovské služby; pronájem outdoorového vybavení pro turistiku, camping, rybaření, cyklistiku a horolezectví; jízda na koni a další aktivity! Příjemcům grantů, kteří se do tohoto projektu zapojí, se dostane nejvyšší možné podpory a pomoci, aby dokázali rozvinout své podnikání.

Kromě zvyšování ekonomických a pracovních příležitostí se projekt zaměřuje také na posílení občanské společnosti v Syuniku. Cílem je, aby společnost aktivně pracovala na snížení chudoby a dokázala se na místní úrovni věnovat plánování a udržitelnému rozvoji. Organizace občanské společnosti a orgány místní samosprávy v Syuniku budou spolupracovat při vytváření pobídek pro udržitelný rozvoj a nových pracovních míst v blízkosti stezky.
Obnova řemesel v provincii Širak

Obnova řemesel v provincii Širak

Složitá ekonomická situace v Arménii postihuje lidi ve městech i v zemědělských oblastech a má také dopad na vysokou míru nezaměstnanosti. Člověk v tísni se snaží s problémem nezaměstnanosti a ekonomické nerovnosti v Arménii bojovat tak, že dlouhodobě podporuje malé a střední podniky. Naše nedávné projekty se zde zaměřily na různé strategie vytváření nových pracovních míst v oblastech Širak a Syunik.

Amasia je venkovská obec v provincii Širak, která je známá svou letitou tradicí chovu ovcí a zpracováním ovčí vlny. Spolu s partnery the Women Resource Center Development Foundation, the Shirak Chamber of Commerce and Industry a se zástupci obce Amasia jsme zahájili iniciativu pro obnovu a modernizaci hodnotového řetězce vlny a řemesel zabývajících se zpracováním vlny v Širaku. Cílem je vytvoření nových pracovních míst a rozvoj malých a středních podniků.

Doufáme, že tato iniciativa nám pomůže k vytvoření 60 nových pracovních míst, a to díky nové továrně na zpracování vlny. Dále bychom chtěli zvýšit zaměstnatelnost o 148 žen a mužů, kteří si zvýší kvalifikaci v oblasti řemesel spojených se zpracováním vlny. V neposlední řadě bychom chtěli zvýšit konkurenceschopnost patnácti malých a středních podniků napříč celým hodnotovým řetězcem vlny (od chovu ovcí po výrobu různých vlněných výrobků, distribuci a obchodní značku).
Transkavkazská stezka – podpora přeshraničního cestovního ruchu

Transkavkazská stezka – podpora přeshraničního cestovního ruchu

Člověk v tísni (ČvT) inicioval projekt s názvem "Transkavkazská stezka – podpora přeshraničního cestovního ruchu", jehož cílem je vytvořit novou síť iniciátorů venkovské a zážitkové turistiky napříč Gruzií a Arménií a vybudovat nové turistické stezky, které by se napojily na rostoucí iniciativu Transkavkazské stezky (TCT). Celkem bude v obou zemích vyznačeno a zmapováno přibližně 300 km stezek.

Projekt je financován prostřednictvím grantu USAID z regionálního projektu Economic Development, Governance and Enterprise Growth – EDGE. Člověk v tísni v Gruzii zajišťuje vedení a realizaci projektu spolu s Člověkem v tísni v Arménii a nevládními organizacemi Transcaucasian Trail v Gruzii i Arménii. ČvT má již zkušenosti s obdobným projektem, a to EU4Tourism: Outdoorová dobrodružství na historických stezkách v Sjuniku, který se stal součástí Stezky legend a nyní tvoří úsek Zakavkazské stezky v obcích Goris, Tatev a Kapan.

V rámci tohoto projektu budou vytvořeny a vyznačeny nové stezky v regionech Aragvi, Achalkalaki (Gruzie) a Lori a Širak (Arménie), jako součást Zakavkazské stezky. Nově vybudované stezky budou na Kavkaze fungovat jako lákadlo, které přitáhne nové návštěvníky do gruzínských a arménských venkovských oblastí. Místním podnikům budou poskytnuty prostředky na budování kapacit a propagaci, aby mohly maximálně využít obchodních příležitostí, které investice přináší. Projekt bude usilovat o identifikaci malých a středních podniků (MSP), které byly nuceny snížit počet svých zaměstnanců v důsledku hospodářského poklesu během pandemie COVID-19, a poskytne jim podporu, aby opět navýšily lokální pracovní příležitosti.

Klíčovým zaměřením projektu je vytváření sítí kontaktů a také udržitelnost. Místní akční skupiny (LAG) v Gruzii a Střediska pro ženy (WRC) v Arménii budou hrát zásadní roli při sdružování klíčových aktérů z veřejného i soukromého sektoru a občanské společnosti ve svých regionech. Tyto skupiny usnadní počáteční zapojení do organizovaných aktivit a budou v budoucnu koordinovat údržbu stezek.

Podpora ohrožených skupin a jejich integrace do společnosti

Podpora ohrožených skupin a jejich integrace do společnosti

Sociální služby poskytované státem jsou v Arménii stále na nízké úrovni. Sociálním pracovníkům chybí potřebná kvalifikace i zkušenosti, nabízené služby tak často nezajistí potřebný servis klientům. V letech 2009 – 2012 proto Člověk v tísni v rámci projektů zaměřených na repatriaci navrátilců ze zahraničí poskytoval sociální i právní poradenství. Klienti se mohli obracet na pět regionálních center, a to v regionech trpících nejvyšší mírou migrace: Gegharkunik, Shirak, Kotayk, Lori a Yerevan. Současný projekt pokračuje v poskytování sociálního i právního poradenství prostřednictvím center pro podporu a informovanost migrantů, které se nacházejí v regionech Ararat, Armavir, Vayots Dzor a Syunik.

K dubnu 2015 využilo služeb Center pro podporu a informovanost migrantů přes 7 000 potenciálních a navrácených migrantů. Účinným nástrojem byla i horká linka, prostřednictvím které centra poskytla konzultace dalším 2 100 volajícím.

Jak dále pomáháme

Novinky