Srbsko: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

Srbsko: Občanská společnost a inkluzivní vládnutí

© Foto: PIN Serbia

Podporujeme občanskou společnost, aby hrála klíčovou roli v sociálním, hospodářském a demokratickém rozvoji v našich cílových zemích. Poskytujeme aktérům občanské společnosti příležitosti k rozvoji technických dovedností a mechanismů, které jim umožní stát se účinnějšími aktéry správy věcí veřejných a rozvoje.

Podporujeme občanskou společnost, aby spolupracovala s vládními aktéry na rozvoji participativních demokratických procesů a inkluzivních veřejných služeb. Konkrétně se naše práce zaměřuje na řadu aktérů občanské společnosti, včetně mládeže a zástupců marginalizovaných komunit, s cílem zajistit, aby vládní politiky a služby zohledňovaly jejich potřeby. Současně podporujeme aktivní občanství, které umožňuje jednotlivcům uplatňovat svá práva, zapojovat se do demokratických procesů a volat k odpovědnosti vládní úředníky.

Zaměřujeme se především na tyto oblasti:

Aktivity občanské společnosti: Místně řízené, adaptivní přístupy na podporu organizačního a technického rozvoje občanské společnosti, včetně organizací občanské společnosti, neformálních občanských skupin a občanských aktivistů. V rámci našich programů rozvoje občanské společnosti koordinujeme a - kde je to možné - sdílíme odborné znalosti s naším Centrem pro lidská práva a demokracii.

Inkluzivní správa veřejných služeb: Participativní rozvoj a monitorování veřejných služeb, včetně sociálních služeb, vzdělávání, vody, hygieny a veřejného zdraví.

Celý text Méně textu

Probíhající pomocNEBOUkončené projekty

Místní hlasy volající po rovném a spravedlivém rozvoji sílí

Místní hlasy volající po rovném a spravedlivém rozvoji sílí

Počátkem roku 2020 zahájil Člověk v tísni v partnerství s Peaceful Change initiative, Gradjanske Inicijative, Peer Educators Network a Aktiv nový projekt v Kosovu a Srbsku. Jeho cílem je zajistit, aby obyvatelé obou států byli schopni lépe vnímat pohled toho druhého, aktivně plnit občanskou roli ve společnosti a podporovat rozmanitost. ČvT a jeho partneři zahájí aktivity, které mají umožnit menšinovým komunitám v Srbsku a Kosovu účinněji prosazovat služby na místní úrovni, na které mají tyto komunity nárok a také posílit participační přístupy k místním dodávkám služeb, což bude mít pozitivní dopad na inkluzivitu a partnerství občanských společnosti a obcí. V rámci těchto aktivit se Člověk v tísni a jeho partneři budou věnovat budování kapacit místních organizací občanské společnosti, zapojí mladé lidi do aktivit napříč komunitami, povedou informační kampaně a poskytnou granty místním organizacím a institucím, aby mohly zlepšit dodávku služeb i spolupráci mezi jednotlivými komunitami.
Zesílení místních hlasů pro spravedlivý rozvoj - ALVED

Zesílení místních hlasů pro spravedlivý rozvoj - ALVED

"Zesílení místních hlasů pro spravedlivý rozvoj - ALVED" je projekt financovaný britskou vládou, který probíhá od září 2020 do března 2023. Projekt je realizován v pěti obcích v Kosovu a čtyřech v Srbsku konsorciem složeným z iniciativy Peaceful Change (PCi), charitativní organizace registrované ve Spojeném království, společnosti Člověk v tísni a nevládních organizací Aktiv a Peer Educators Network (PEN), dvou kosovských organizací občanské společnosti. Hlavním cílem projektu je zajistit, aby se občané v Kosovu dokázali lépe vcítit do perspektivy druhých, hrát aktivní občanskou roli ve společnosti a oslavovat rozmanitost. Díky zaměření na participativní plánování sociálních služeb projekt zapojuje odborné znalosti členů projektového konsorcia s představiteli občanské společnosti a obcí, aby zajistil dostupnost kvalitních sociálních služeb pro všechny. Aktérům občanské společnosti na nejnižší úrovni jsou nabízeny možnosti budování kapacit a také financování místních iniciativ, jejichž cílem je zlepšit spolupráci mezi místními orgány a obyvateli. Tento projekt rovněž věnuje zvláštní pozornost potřebám a zájmům mladých lidí a zaměřuje se na využití potenciálu této důležité demografické skupiny tím, že investuje do rozvoje znalostí a dovedností důležitých pro efektivní zapojení jejich komunit.
Podpora vzdělávání k lidským právům

Podpora vzdělávání k lidským právům

V Srbsku a Kosovu Člověk v tísni (ČvT) podporuje nové přístupy vedoucí k zvyšování informovanosti v oblasti lidských práv mezi učiteli a studenty. Jednou z používaných metodik je promítání dokumentárních filmů zaměřených na lidská práva. ČvT zde pracuje za podpory Národního fondu pro demokracii (NED) a společně s místními partnery vzdělává studenty pedagogiky a učí je, jak do výuky zakomponovat dokumentární filmy a následné diskuze. Tak se studenti učí, jak přistupovat ke kontroverzním tématům a zvyšovat informovanost v oblasti lidských práv.
 
ČvT a jeho místní partner, Fond B92, se v Srbsku společně s profesory z filozofické fakulty bělehradské univerzity snaží vytvořit praktický návod pro ostatní profesory a pedagogy, kteří projeví zájem tento přístup používat a předávat jej dál. V roce 2018 chceme tento pilotní kurz rozšířit nejméně do třech dalších fakult v Srbsku.

Tento přístup k lidským právům vychází z programu ČvT Jeden svět na školách (https://jsns.cz), který žáky základních škol i vysokoškolské studenty vzdělává v oblasti lidských práv a demokracie a využívá při tom dokumentární filmy a další audiovizuální materiály. Po úspěchu a zkušenostech nabytých z filmového festivalu Jeden svět (což je v současnosti největší festival dokumentárních filmů o lidských právech v Evropě) ČvT vytvořil vzdělávací moduly s dokumentárními filmy a dalšími souvisejícími materiály. Ty mají učitelům pomoci při výuce a přednáškách o toleranci a respektu práv druhých, tedy základních hodnotách a principech demokratické společnosti. V České republice se tento vzdělávací program realizoval už před více než deseti lety. V současné době materiály využívají pedagogové ve více než 3000 základních a středních škol po celé zemi. V roce 2009 byla tato průkopnická metoda vyzkoušena v Libanonu. Ten rok získal projekt Jeden svět na školách ocenění, které udělila Rada Evropy a ocenila tak vynikající spolupráci a koordinaci při snaze zvýšit a zlepšit globální vzdělávání. Od roku 2010 pořádá Jeden svět na školách podobné projekty v Kosovu, Bosně a Hercegovině, Makedonii, Gruzii, Arménii, a Mongolsku.

Transformace systému služeb pro lidi s postižením

Transformace systému služeb pro lidi s postižením

V rámci snahy o integraci osob s postižením do společnosti podpořil Člověk v tísni transformaci ústavu pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením ve Velikém Popovci.  Ve spolupráci s Centrem pro podporu transformace zorganizoval sérii vzdělávacích seminářů, v rámci kterých se pracovníci ústavu seznámili s metodami individuálního plánování a individualizované asistence a zkušenostmi z transformace v České republice. Jako výsledek poskytnutých vzdělávacích seminářů zmapovali pracovníci ústavu potřeby 190 klientů a nyní s nimi vytvářejí individuální plány. 

Díky Člověku v tísni se dvacet osob s mentálním postižením odstěhovalo z ústavu a využívají tří nově zřízených služeb v komunitě. Klienti se také zapojili do neformálního vzdělávání, měli možnost vybrat si z různých kurzů jako např. kurz gramotnosti, kurz pro uklízečky, kurz ručních prací, kurz pro pomocnice kadeřníka atd. Tyto nově nabyté znalosti jim pomáhají uplatnit se na trhu práce. 

Z dvaceti klientů, kteří se odstěhovali z ústavu, již sedm získalo práci a dva působí jako dobrovolníci v místní komunitě. Velký důraz kladl Člověk v tísni také na podporování klientů, kteří usilují o navrácení svéprávnosti. Té byli totiž všichni až na výjimky zbaveni při přijetí do ústavu, což v praxi znamená, že teď nesmějí sami rozhodovat o svých životech. V rámci spolupráce s ústavem ve Velikém Popovci vznikl také dokumentární film a metodická brožura, která slouží ostatním ústavům jako praktická příručka při zřizování chráněného bydlení.

Jak dále pomáháme

Novinky