Realizované projekty

Realizované projekty

© Foto: NIEM

Historie Programu migrace se datuje od roku 2000, kdy pod hlavičkou organizace Člověk v tísni vznikl web infoservis.net, který přinášel aktuální články a informace z různých koutů světa k tématům jako humanitární a rozvojová pomoc, lidská práva, migrace nebo sociální vyloučení v Česku. Na tato témata jsme vydávali také novinové přílohy - zpočátku zejména v Respektu a Lidových novinách, později v mnoha dalších tištěných médiích. Z těchto aktivit a potřeby více se zaměřit na téma migrace a integrace vznikl samostatný Program migrace, který od té doby realizoval jak menší, ryze vlastní projekty, tak velké mezinárodní projekty ve spolupráci s českými a zahraničními partnery.

Aktuální projekty

2022

Navzdory zvýšené pozornosti věnované tématu migrace a integrace ze strany politiků, médií a společností v celé Evropě nám často stále chybí jejich hlubší pochopení. Podle speciálního průzkumu Eurobarometr o integraci přistěhovalců v EU si pouze menšina (37%) Evropanů myslí, že jsou dobře informováni o záležitostech souvisejících s imigrací a integrací. Právě na tuto skutečnost reaguje projekt I am European: Migration & Facts for the 21st century, který usiluje o zvýšení tohoto čísla a přispívá k lepšímu porozumění kontextu migrace. Projekt vytvořily o od roku 2019 realizovali nevládní organizace ze 6 evropských zemí (Estonsko, Česká republika, Finsko, Slovensko, Německo, Polsko), které jsou odborníky na integraci, vzdělávání, lidská práva a osvětu. Projekt chce podpořit inkluzivnější a konstruktivnější přístup k migrantům a uprchlíkům v Evropě. Hlavním nástrojem projektu je zvyšování povědomí mezi mládeží, včetně zapojení mladých novinářů, pedagogů a pracovníků s mládeží do vytváření prostoru pro vyváženou debatu o migračních tématech opřenou o fakta a přímé zkušenosti.

Projekt oslovuje mládež v zúčastněných zemích prostřednictvím kampaně na sociálních médiích doprovázené dalšími vizuálními příběhy jako například dokumentárními filmy od dvou z největších minorit žijících v ČR. Mladí novináři a influenceři mají možnost účastnit se školení a studijních cest doma i v zahraničí, a získat tak nové zkušenosti z první ruky a znalosti o migraci a integraci v různých částech světa. Mohou také požádat o mini-stipendia na rešerše.

Učitelé a pracovníci s mládeží mohou využít nové metodické materiály, hotové lekce a poutavé vzdělávací aktivity – ať už v rámci výuky nebo mimo vyučování. V našich online a offline kurzech mohou také zlepšit své znalosti v tématu migrace a získat tipy, jak o něm diskutovat se studenty.

2021

Jak se z "oni" stane "my"? Integrace pro mladou generaci srozumitelně je projekt financovaný ze zdrojů Ministerstva vnitra ČR a realizovaný v roce 2021. Klade si za cíl vytvářet prostor pro vyváženou debatu o integraci a migraci, opřenou o fakta a přímou zkušenost. V projektu usilujeme o zvýšení vstřícného nastavení zejména mladé generace vůči migrantům, omezení stereotypního vnímání cizinců a usnadnění jejich integrace do společnosti. A to pomocí kampaně na sociálních sítích a zprostředkovaně skrze vzdělávání a podporu specifické cílové skupiny tzv. multiplikátorů, kteří mají přímý vliv na šíření informací mezi mladé lidi. Těmi jsou v projektu jak budoucí novináři studující na FSV UK, tak vzdělavatelé mladých lidí (zejména učitelé). Všechny tři aktivity projektu směřují k tomu, aby měli mladí lidé dostatečné znalosti o tom, co znamená integrace, jakým výzvám čelí migranti ve snaze začlenit se do společnosti. Jde nám o zájem a aktivní přístup i větší toleranci mladých lidí vůči migrantům.

2017 - 2022

Pokud vás zajímá srovnání jednotlivých evropských integračních politik zaměřených na žadatele o azyl a držitele mezinárodní ochrany, podívejte se na výsledky výzkumného projektu The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM). Co jsme zjišťovali a porovnávali? Například zda jsou kritéria pro získání občanství pro držitele mezinárodní ochrany ve všech zemích EU stejná nebo jaká jsou pravidla v různých evropských zemích, pokud jde o přístup uprchlíků na trh práce. Cílem projektu NIEM, který probíhá ve dvou fázích až do roku 2021, je vytvoření nástroje hodnocení státních integračních politik zaměřených na žadatele a držitele mezinárodní ochrany ve vybraných státech EU a současně monitorování jejich aplikace v praxi. Zjištěná data průběžně publikujeme na www.forintegration.eu. Výzkumu se účastní Člověk v tísní spolu s dalšími 15 evropskými organizacemi a výzkumnými institucemi. Strategickým partnerem je MPG (The Migration Policy Group) - organizace, která vytváří index MIPEX hodnotící integrační politiky stáru EU a dalších devíti vybraných států. Lídrem projektu je Varšavská organizace IPA (the Institute of Public Affairs). Více se o výsledcích výzkumu dočtete ZDE, k dispozici jsou i výzkumné zprávy včetně studie Integrace z první ruky, která představuje unikátní shrnutí rozhovorů s žadateli a držiteli mezinárodní ochrany v ČR. Studie zachycuje dojmy uprchlíků z prvních dnů příchodu do ČR, mapuje jejich zapojení do Státního integračního programu a zachycuje nejdůležitější výzvy, kterým zde čelí v dalších fázích začlenění do zdejší společnosti. 

Paralelně s projektem NIEM běží i projekt V4NIEM (Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism), který se specificky zaměřuje na dlouhodobé vyhodnocování efektivity státních integračních politik zaměřených na uprchlíky zemí Visegrádu. Jeho cílem je zefektivnění a zlepšení integrace uprchlíků a dalších držitelů mezinárodní ochrany v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku za účelem předcházení nesouladu a neshod mezi nově příchozími a starousedlíky a snižování rizika vzniku potenciální vzájemné nesnášenlivosti. První výzkumná zpráva o žadatelích o azyl a držitelích mezinárodní ochrany v Česku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku je dostupná v pěti jazykových mutacích a je volně ke stažení zde. V4NIEM projekt je spolu-financován ze zdrojů Visegrad Fund v rámci Visegrad Strategic Grant. 

2018

Aktuálně běžící projekt People between the lines: Building skills for quality migration coverage financovaný Evropskou komisí cílí zejména na budoucí novináře a novinářky. Jsme přesvědčeni, že podmínky pro úspěšnou integraci migrantů do společnosti tvoří především kombinace dobré integrační politiky a vstřícně naladěné přijímající společnosti. Přestože v České republice žije přes půl milionu cizinců, značná část společnosti se na denní bázi s dlouhodobě usazenými cizinci osobně nesetkává. Tam kde chybí osobní zkušenost, nastupuje zkušenost zprostředkovaná – nejčastěji prostřednictvím médií. Je proto velice důležité, aby mediální obraz migrantů a diskuze vedené v médiích byly založeny na jasně definovaných pojmech a na kvalitně zpracovaných datech, což se bohužel ne vždy děje. Program migrace realizuje již od roku 2017 na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK akreditovaný kurz “Novinář a menšinová témata - Média a migrace”. Kurz určený studentům a studentkám žurnalistiky má kromě teoretické i praktickou část, během níž se studenti podívají do terénu spojeného s migračními tématy a mají možnost zpracovat a případně i publikovat vlastní mediální výstupy. V rámci projektu vznikají také skripta ke kurzu a výzkum zaměřený na mediální rámování tématu migrace.

Na rozvoj kompetencí k rozpoznávání a odmítání předsudků a negativních stereotypů u studentů SŠ a žáků druhého stupně ZŠ se zaměřil projekt Být v obraze, který Program migrace realizovat ve spolupráci s Jedním světem na školách. Naší snahou je, aby si žáci osvojili postupy, které jim pomohou kriticky hodnotit a přijímat sdělení a informace z médií a sociálních sítí. Lépe si pak dokáží tvořit názory a postoje na základě faktů a ověřených informací. V rámci projektu vznikla metodika mediální výchovy Být v obraze 2, jejíž součástí jsou i materiály do výuky o mediálním obrazu migrace.   

2017

V době vrcholící tzv. uprchlické krize v Evropě jsme realizovali projekt Uprchlíci, sousedé a my: migrace, média a společnost na obou stranách hranice financovaný Česko-německým fondem budoucnosti. Přestože počty přicházejících žadatelů o azyl v Německu a Česku jsou ve své výši nesrovnatelné, téma uprchlické krize a migrace se stalo v obou zemích zásadním celospolečenským tématem, které ovlivnilo vzájemné vztahy obou zemí. V této situaci jsme považovali za užitečné, aby si zástupci občanské společnosti, politiky i samospráv na obou stranách hranice vzájemně předávali zkušenosti a hledali společná řešení. Díky projektu se nám podařilo propojit české a saské aktéry, ať už se jednalo o novináře, spolupracovníky nevládních organizací nebo zástupce samospráv a úředníky. Prostřednictvím veřejných debat a zprostředkovaně také pomocí mediálních výstupů zúčastněných novinářů projekt přispěl k lepší informovanosti české veřejnosti o tom, jak konkrétně vypadá proces integrace nově příchozích v sousedním Sasku, jaké výzvy s sebou přináší i jakou roli v něm hraje státní a politická sféra. 

V druhém projektu financovaném Česko-německým fondem budoucnosti s názvem Fakt(or) migrace: dialog expertů s odbornou a širokou veřejností, jsme se zaměřili na ukotvení debaty o migraci ve faktech, odborných poznatcích a zkušenostech z praxe a to především díky tomu, že se těžiště debaty o migraci, integraci a uprchlících v českém veřejném prostoru v průběhu roku 2016 posunulo od otázky možného příchodu uprchlíků do České republiky k upozorňování na dílčí neúspěchy integrace, kriminální činy a islamistický terorismus v zemích západní Evropy, především v Německu. V průběhu roku 2017 jsme proto do České republiky pozvali jak uznávané akademiky, kteří se zabývají migrací, tak i odborníky z praxe, tedy státních či nevládních organizací z Německa. Během naších tří veřejných přednášek s následnou debatou se podařilo propojit aktéry z české a německé akademické obce, naši hosté poskytli také několik mediálních rozhovorů a videorozhovorů. 


Vzájemně spolu – aneb víme co je integrace? byl projekt financovaný ze zdrojů Ministerstva vnitra ČR a realizovaný v roce 2017. Kladl si za cíl zvýšit informovanost české veřejnosti o migraci a otázkách spojených s integrací migrantů ze třetích zemí, kteří do ČR přicházejí pomocí intenzivní spolupráce s médii a zveřejňováním relevantních dat o migraci a integraci. 11.9. 2017 jsme vydali novinovou přílohu v časopisu Týden, zaměřili jsme se na vzdělávání novinářů i studentů žurnalistiky, pořádali veřejné akce. Z dotace MVČR byl v roce 2016 s podobným cílem realizován i projekt Média, migrace a trh práce – informování veřejnosti o integraci cizinců, v němž jsme se zaměřili na ekonomickou stránku migrace.  

2016

Projekt  Jak rozumět mediálním sdělením o migraci a uprchlících seznamoval studenty středních škol s rámování tématu migrace v médiích. Studenti si díky projektu mohli osvojit kritický přístup k mediálním sdělením a pochopit mechanismy mediální práce a to í díky návštěvám aktivně píšících novinářů ve školách. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

V roce 2016 skončil projekt Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru, kterým jsme upozorňovali na rizika spojená s šířením rasismu, xenofobie a vyvoláváním nenávisti na sociálních sítích. Zaměřili jsme se na analýzu projevů nesnášenlivosti vůči cizincům na sociálních sítích. S výsledky se můžete seznámit v publikaci „Projevy nenávisti v online prostoru“.

2015

Projekt Média a migrace na středních školách pomáhal studentům středních škol osvojit si kritický přístup k médiím a jejich obsahu, pochopit mechanismy mediální práce a zároveň získat schopnost využívat média ke své potřebě a tvůrčím způsobem je zpracovávat. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Jedním z našich velkých mezinárodních projektů byl 18-měsíční Face2face: facilitating dialogue between migrants and European citizens. Projekt si kladl za cíl přispět k integraci migrantů prostřednictvím podpory jejich komunikačních a mediálních dovedností. Kvalitnější prezentace migrantů v médiích pomáhá omezovat stereotypy a negativní vnímání ze strany majoritní společnosti. Realizován byl nejen v Česku, ale zároveň ve Velké Británii, Španělsku a Itálii. Součástí projektu byly mj. mediální tréninky pro migranty, výukový program pro učitele/studenty o psaní o migraci, dokumentární film, veřejné akce. 

2014

Na předchozí projekt navazoval ryze český projekt Face2Face II - podpora dialogu mezi migranty z třetích zemí a občany České republiky na lokální úrovni. Za tímto účelem jsme pomáhali posilovat mediální dovednosti migrantů a přispívat k jejich aktivnímu zapojení do medializace témat, která se dotýkají jejich života a soužití na místní úrovni. V rámci projektu proběhly veřejné akce, letní filmová škola a mediální tréninky pro migranty.

V roce 2014 jsme realizovali projekt Migration to the Centre, kde jsme se ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha a dalšími nevládními organizacemi ze zemí střední Evropy zaměřili na migraci do střední Evropy a také na to, aby diskuse o migračních a integračních politikách stály ve středu zájmu a pozornosti širší veřejnosti i tvůrců politik. V rámci projektu jsme zkoumali a diskutovali způsoby, jakými jsou implementovány a do praxe uváděny politiky EU týkající se migrantů v zemích střední Evropy. Klíčovými tématy byly politika na pracovním trhu, slučování rodin, vzdělávání a vysokoškolské studium. 

2013

Na migranty žijící ve městech se v roce 2013 zaměřil projekt MIStra – Migrant Inclusion Strategies in European Cities, který si kladl za cíl, blíže se seznámit s vytvářením integračních politik Evropských metropolí a kromě Prahy se do něj zapojilo celkem 7 dalších evropských měst. V rámci projektu jsme vypracovali výzkumnou analýzu situace migrantů a minorit v Praze. Na základě této analýzy nám bylo přiděleno partnerské město, které nejlépe odpovídá našim lokálním potřebám a jehož zástupci se na rok stali našimi „mentory“ v oblasti integrace – tímto městem byla irská metropole Dublin a partnerská organizace Ballymun Job Centre. V rámci projektu jsme mimo jiné pořádali workshopy pro městské zastupitele, zástupce migrantských organizací a všechny, kdo se podílejí na tvorbě integrační politiky hlavního města. Vytvořili jsme také příručku, tzv. kompendium dobrých integračních praktik, která má nadále sloužit komunálním politikům. 

2012

Dalším partnerským projektem, který jsme od července 2012 po dobu dvou let rozvíjeli spolu se Sdružením pro integraci a migraci a reklamní agenturou Ogilvy&Mather, byl projekt Rovné šance na prahu českých domácností se zaměřením na specifickou a velmi zranitelnou skupinu migrantek - pracovnic v domácnosti. Cílem projektu bylo zmenšit zranitelnost žen cizinek, které pracují v českých domácnostech. Reflexí tohoto zatím nepříliš diskutovaného tématu jsme se snažili posílit empatii vůči této zranitelné skupině a umožnit veřejnosti, aby pochopila specifické podmínky, ve kterých se domácí pracovnice nacházejí. Nejvýraznější částí projektu byla veřejná kampaň, která měla podobu fiktivní agentury Cizinky na úklid a jejíž tváří se stala modelka Kateřina Kristelová. Propagace agentury byla postavena na reálných zkušenostech žen pracujících v domácnostech a její nabídka odrážela to, co se ve skutečných domácnostech odehrává. Základem kampaně se staly inzeráty s popisky u jednotlivých žen, které byly nabízeny de facto jako neživé, bezejmenné zboží. Cílem bylo ukázat, že práce v domácnosti je práce jako každá jiná. Řídí se stejnými pravidly, vztahuje se na ni zákoník práce. V rámci kampaně také vzniklo tzv. desatero férového zaměstnavatele.

Starší projekty

Díky tříletému projektu Vytvořme různorodá média!, financovanému Evropským programem pro integraci a migraci (EPIM), usiloval Program migrace od roku 2008 o vyvažování mediálního obrazu migrantů a přispívání k lepšímu soužití v rámci české společnosti. V rámci projektu proběhlo mediální školení jak pro migranty, tak pro novináře, zrodilo se Fórum migrantů a jeho blog, publikovali jsme tematické přílohy v celostátních denících a vytvořili on-line publikaci „Nečekejte, až si vás média všimnou! Malá mediální příručka o nových médiích (nejen) pro migrantské organizace“, která mapuje hlavní komunikační možnosti a nástroje, které internet nabízí.

V rámci projektu Barevná realita – cizinci v Česku se nám v roce 2008 podařilo dostat téma migrace na rozhlasové vlny. Ve spolupráci s redaktorkou Radia Wave jsme spolupracovali s migranty a migrantkami se zajímavými životními příběhy. Šestnáct hodinových rozhovorů se pak vysílalo ve večerním programu Rentgen Radia Wave.

Na rozhlasovou práci jsme navázali později s novým projektem Křižovatky – jak může osobní příběh přispět k integraci cizinců do české společnosti, jehož součástí byl i rozhlasový pořad Crossings, který se vysílal v průběhu roku 2011. Pořad nejen představil příběhy migrantů a migrantek v ČR, ale jejich přímým zapojením do přípravy celého vysílání jim pomohl zlepšovat jejich komunikační dovednosti, povědomí o českém mediálním prostředí a podporovat je v aktivní komunikaci s médii a veřejností.

V projektu Informacemi proti neregulérní migraci jsme se v roce 2008 - 2009 zaměřili na práci s ukrajinskými novináři s cílem poskytnout jim informace o situaci pracovních migrantů z Ukrajiny, kteří se v České republice často nacházejí v neregulérním postavení a bez potřebných informací a stávají se rukojmím zprostředkovatelů. V rámci projektu jsme vytvořili informační portál Migration4Media pro média v ukrajinštině a češtině a uspořádali seminář pro ukrajinské novináře ve Lvově.

Tři na sebe navazující projekty s názvem Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci uskutečnilo společně pět českých nevládních organizací: Člověk v tísni, o.p.s. (Program Migrace), Poradna pro uprchlíky (nyní Sdružení pro integraci a migraci), Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Multikulturní centrum Praha. Člověk v tísni měl na starosti mediální a informační stránku projektů, především medializaci tématu migrace se zaměřením na nelegální migraci a regularizaci. Jedním z výstupů projektu byla publikace “Neregulérní pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení”, věnovaná konkrétním problémům souvisejících s nelegální migrací v České republice (červen 2008).

Celý text Méně textu