Gheziez Studenti, Merhba f´Malta! - Dear Students, Welcome in Malta!

Publikováno: 17. 3. 2014 Doba čtení: 6 minut
Gheziez Studenti, Merhba f´Malta!   -    Dear Students, Welcome in Malta!
© Foto:

Milí čtenáři,

jmenuji se Marie´Claire, jsem z Malty a v Ústí nad Labem pracuji v rámci programu Evropské dobrovolné služby. Pro svoji roční dobrovolnickou činnost jsem si vybrala organizaci Člověk v tísni, neboť zde nacházím možnost skutečně něco dát společnosti a to ne ziskovému sektoru.

 

Krom mé každodenní práce v našich klubech pro děti a mládež je mým úkolem realizovat interkulturní workshopy. Nedávno jsem organizovala interkulturní workshop v Základní škole Neštěmická na Vyhlídce.

Cílem mého workshopu bylo zlepšit pomocí metod informálního učení zeměpisné znalosti dětí. Děti netušily, z jaké země pocházím. Jejich úkolem bylo skutečně pozorně sledovat moji prezentaci a nakonec se pokusit uhodnout moji rodnou zem. Děti si workshop velice užily, byl pro ně poutavým a příjemným zpestřením jejich každodenní školní rutiny. Hodně se zapojovaly, přestože byl workshop veden v angličtině. Překvapující pro mě bylo, že někteří studenti uhodli moji národnost, jiní se domnívali, že pocházím ze Sicílie a další tipovali Vatikán, jenž je mé zemi podobný svou malou rozlohou a velkou pobožností!

Po tomto úspěšném workshopu na základní škole následoval workshop v klubu Orion organizace YMCA v Ústí nad Labem. Tentokrát byl workshop zaměřen více na zábavu a kulturu mé země. Předcházející workshop na ZŠ kladl důraz spíše na historii a zeměpis, neboť byl součástí formálního vzdělávání. Věk dětí a mladých lidí v Orionu byl hodně odlišný, tím spíš jsem byla šťastná, že se prezentace líbila všem a někteří se aktivně zapojili a kladli různé otázky.

Některé děti zajímal jazyk Malty a naučily se pár slov, jako např. jednoduché pozdravy v maltštině (sahha – ahoj, bongu – dobré ráno, bonswa – dobrý večer, caw – nashle, merhba – vítejte). Maltština je jediným semitským (arabským) jazykem psaným latinkou.

Myslím, že workshopy byly velmi obohacující zkušeností. Mnoho lidí neví, že moje země existuje nebo o ní ví příliš málo (hlavně není známa skutečnost, že máme svůj vlastní jazyk – maltštinu). Z toho důvodu jsem vděčná, že jsem dostala příležitost mluvit o své zemi. Snažila jsem se ji prezentovat co nejlépe a to v jiném než známém kontextu pouhé turistické destinace. Doufám, že jsem dětem a mladým lidem předala něco z jedinečných kvalit naší země.

                                                                                             Vaše Marie´Claire

 

P.S. Níže máte možnost přečíst si můj článek v maltštině a v angličtině .)

 

Għeżież Qarrejja,

Jiena jisimni Marie’ Claire minn Malta, bħalissa qiegħda nagħmel Servizz Volontarju Ewropej ġewwa Ústí nad Labem fir-Republika Ċeka. Jiena għażilt li nagħmel din is-sena volontarjat naħdem mal-organizzazjoni Člověk v tísni( Nies fil-Bżonn),għaliex ħassejt li dan kien mod kif nista‘ nagħti xi ħaga lura lis-soċjeta‘. Għal din ir-raġuni iddeċidejt li ma nagħżilx setturi li huma ffukati partikolarment fuq profitti.

Apparti x-xogħol li nagħmel kuljum fil-klabbs differenti tal-organizzazjoni, ikolli opportunitajiet nagħmel xogħlijiet oħra fosthom, ‘workshops’ interkulturali. Riċentament għamilt dan it-tip ta’ ‘workshop’ fl-iskola sekondarja Základní f’Vyhlídce. L-għan ta‘ dan il-‘workshop’ kien li l-istudenti jitgħallmu iktar dwar Ġeografija b’mod informali. L-istudenti ma kinux jafu minn fejn jiena, għalhekk l-iskop kien li wara li nippreżentalhom l-informazzjoni li kont preparajt dwar Malta, ntihom iċ-ċans li jipprovaw jaqtgħu pajjiżi. L-istudenti dehru li ħadu gost b’dan il-‘workshop’, probabli għaliex kien preżentat f’għamla differenti. Provi ta‘ dan hu li l-istudenti pparteċipaw anke jekk il-‘workshop’ kien bl-Ingliż u mhux bil-lingwa tagħhom. Fl-aħħar staqsejnihom jipprovaw jaqtgħu minn fejn jien u xi wħud irnexxilhom jaslu għall-konklużjoni li jiena Maltija, ftit studenti ħasbu li jiena minn Sqallija filwaqt li xi oħrajn ħasbu li jiena mill-Belt tal-Vatikan dan għaliex bħal Malta l-Belt tal-Vatikan hi zgħira u Kattolika.

Wara li dan il-‘workshop’ kien suċċess, kelli ‘workshop’ ieħor ġewwa l-klabb tal-organizzazjoni YMCA f‘Ústí nad Labem. Dan il-‘workshop’ kien iktar ibbażat fuq id-divertiment u l-kultura ta’ Malta għal-kontra tal-‘workshop’ ta’ qablu minhabba l-fatt li l-‘workshop’ liehor kien parti minn proġett edukkativ formali.L-eta’ tat-tfal varjat ħafna u għalhekk kont sorpriża kemm finalment kienu interessati għaliex qagħdu hemm għal-‘workshop’ kollu u saħansitra staqsew bosta mistoqsijiet. Apparti minn hekk kienu wkoll interessati jitgħallmu xi ftit kliem u frażijiet bil-Malti.

Inħoss li dawn il-‘workshops’ huma ferm interessanti għaliex ħafna nies m’għandhomx l-iċken idea li Malta teżisti u dawk il-ftit nies li jafu b’Malta, ma jafu xejn dwarha, speċjalment li f’Malta għandna l-Malti bħala wieħed mill-ilsna nazzjonali. Finalment inħoss li la ġejt mgħotija din l-opportunita‘ nużaha b’mod tajjeb ħalli nagħti n-nies ta‘ madwari informazzjoni, li għal-kuntrarju tan-norma, ma jkunx bl-għan li niġbed it-turisti lejn Malta.

 

Dear Readers,

My name is Marie’ Claire, I am from Malta and I am doing a European Voluntary Service in Ústí nad Labem, Czech Republic. I chose to do my only year volunteering, with the organization Člověk v tísni, since this was a way of really giving something to the society and not to a profit concerned sector.

Apart from our day-to-day work in our clubs, we have other tasks to do such as intercultural workshops. Recently, I organised an intercultural workshop at Základní škole Neštěmická in Vyhlídka. My workshop’s aim was to improve children’s geographical knowledge in an informal manner. The children had no idea which country I was coming from, so their task was to really pay attention to the presentation I had prepared for them and eventually try and guess my native country. The children enjoyed the workshop a lot, as they found it very engaging and also a nice break from their daily routine. Most interestingly, the children participated highly, even though the workshop was held in English. Surprisingly enough, some of the students managed to guess my nationality, some thought that I come from Sicily and others said that I come from the Vatican City, as similar to my country, it is also very small and very religious!

Following the successful workshop at the secondary school, I then had another workshop in YMCA organization in Ústí nad Labem. This was targeted more towards fun and culture in my country as opposed to the previous workshop. The previous one had put more emphasis on history and geographical information since it was actually part of a formal education project. Age of the children/teens varied a lot, and therefore I was very happy to see that the presentation appealed to all of them, where most of them participated and asked several questions. Some of them were also interested in the Maltese language and managed to learn few words, such as simple greetings in Maltese (sahha – hello, bongu – good morning, bonswa – good evening, caw – bye, merhba – welcome). It´s the only semitic (arabic) language written in the latin alphabet.

I found the intercultural workshops to be very rewarding experiences so far. Given that a lot of people do not have the slightest idea that my country even exists, and those who do, have very little knowledge about it (particularly the fact that we have our own Maltese language), therefore I feel very grateful that I am being provided with the opportunity to talk about my country. With this in mind, I made the best out of this opportunity to present Malta in a different context to the one which we are most popular for, which is simply as a tourist attraction and I do hope I managed to let everyone know of our unique qualities as a country.

 

 

 

Autor: Marie´Claire Dimech Debono, dobrovolnice v rámci Evropské dobrovolné služby