I poslech rádia může zachránit život. Systém včasného varování pomáhá chránit obyvatele Kambodži

Publikováno: 22. 3. 2022 Doba čtení: 11 minut
I poslech rádia může zachránit život. Systém včasného varování pomáhá chránit obyvatele Kambodži
© Foto: PIN

Kambodža patří podle zprávy World Risk Report z loňského roku mezi 15 zemí s největším rizikem přírodních katastrof na světě. Opakované povodně jsou nebezpečím, které postihuje více než 25 % kambodžské populace. V důsledku nedostatečné připravenosti na náhlé přírodní katastrofy a jejich zvládání jsou ohroženy životy i obživa obyvatel, stejně jako ekonomický rozvoj a přírodní zdroje celé země.   

V nadcházejících desetiletích lze očekávat, díky změnám klimatu, zvýšení počtu i intenzity extrémních povětrnostních jevů, stejně jako přibude mohutných záplav. Pokud nebudou přijata adekvátní opatření, bude do roku 2040 postiženo extrémními říčními záplavami přibližně o 180 tisíc lidí více než je tomu dnes.

Povodně mezi lety 2000 a 2010 ovlivnily životy lidí hned ve 20 provinciích Kambodže. Podle průzkumu Ministerstva životního prostředí po povodních v roce 2010, nedostalo 36 % obyvatel žádné informace o riziku a k 72 % z těch, kteří varování obdrželi, se dostalo příliš pozdě. Systém včasného varování EWS1294 obratem reaguje na problémy spojené s povodněmi a řadou dalších neštěstí a spolehlivě informuje ohrožené komunity.

Člověk v tísni již před téměř 10 lety zaznamenal, že díky nedostatku informací a pozdnímu varování před povodněmi se místní obyvatelé nemohou dobře připravit na možná rizika s nimi spojená. Iniciativa ČvT reagovala na absenci jakéhokoliv strukturovaného systému včasného varování občanů, a tak se v roce 2013 v Kambodži začal psát příběh Systému EWS1294. Ten je pojmenován podle mobilní předvolby +1294 a začínal jako systém hlasových zpráv ve třech vesnicích ohrožených záplavami v provincii Pursat.

Za uplynulých devět let se díky podpoře mezinárodních donorů a úzké spolupráci s Národní výbor pro řešení katastrof (NCDM) stal systém včasného varování EWS1294 z lokálního projektu celonárodně používanou aplikací zachraňující životy a umožňující státním i provinčním orgánům snadno a rychle šířit spolehlivé varovné zprávy ohroženým komunitám. Ať už se týkají společenských rizik nebo hrozbám spojeným s klimatem.

Celý systém je nyní oficiálně uznán a vlastněn kambodžskou královskou vládou jako celostátní systém včasného varování, který pokrývá všechny provincie v zemi.

Efektivní a snadno přizpůsobitelný, i to je EWS1294

Od svého vzniku rozeslal systém včasného varování EWS1294 již 774 000 výstrah jeho uživatelům v ohrožených oblastech. Jeho využití v rámci celé země svědčí o dobrém fungování projektu za posledních devět let, snadné aplikovatelnosti systému v jakýchkoliv podmínkách i jeho přenositelnosti.

Technologie systému je navržena podle čtyř nezbytných faktorů klíčových pro efektivní varování obyvatel: znalost možných rizik; monitorování nebezpečí; šíření varování; připravenost a reakce. Monitorování povodní nepřetržitě zajišťují čidla Tempechcha s GSM signálem, solárním napájením a sonarem. Ta se umisťují do výšky, která je orgány pro krizový management označená jako hraniční a při jejímž dosažení je nutné informovat o možném nebezpečí ohrožené oblasti. Výstražný systém funguje velmi jednoduše – stupně nebezpečí rozděluje podle barev na zelený, oranžový a červený v závislosti na míře výstrahy. Pro místní orgány je tak velmi jednoduché určit, kdy je potřeba systém včasného varování spustit.

Místní úřady mohou v současnosti o nebezpečí rizik informovat své občany odkudkoliv, díky neustálému zlepšování systému lze totiž rozesílat hromadná upozornění i z telefonu. Navíc mají místní samosprávy možnost využít předem nahrané zprávy o určitém typu hrozeb, jako jsou např. povodně, nebo vytvořit svou vlastní hlasovou zprávu šitou na míru konkrétním situacím.

Výstraha se šíří prostřednictvím kódu "1294" v rámci interaktivní hlasové odezvy (IVR), což je automatizovaný telefonní systém, který zasílá předem nahrané hovory účastníkům v ohrožených lokalitách. Zaregistrovat se může kdokoliv bezplatným zavoláním na číslo 1294.

Technologie snadno přenositelná i do těch nejodlehlejších oblastí

Systém EWS1294 byl pilotně spuštěn ve třech vesnicích v provincii Pursat, které byly v roce 2013 silně postiženy povodněmi. Tento vůbec první systém včasného varování pomocí hlasových zpráv šířený díky mobilním telefonům řešil primárně záchranu životů místních komunit, a to před, v průběhu, ale i po oněch povodních. Tato zkušenost dala záminku k celostátnímu zavedení systému včasného varování.

Díky jednoduchému ovládání a snadnému použití pro celostátní i provinční orgány pro řešení katastrof (NCDM, PCDM), i díky mezinárodní podpoře, byl Systém včasného varování EWS1294 rozšířen do všech regionů v Kambodži. Prvky, v jejichž důsledku šlo systém aplikovat na celostátní úrovni:

  • Čidla Tempechcha procházela pravidelným vylepšováním hardwaru, aby se zlepšila jejich výkonnost a dalo se předejít dříve vzniklým problémům. Díky snadné instalaci a obsluze těchto nových senzorů, je možné systém rozšířit do všech provincií země.
  • Sběr a sdílení dat v rámci platformy pro správu dat lze opět snadno rozšířit i do dalších provincií, protože vychází z kambodžské mobilních síť. V průběhu let byl software neustále zdokonalován a byly do něj začleněny všechny nové provincie i modely senzorů.
  • Šíření varování je možné v rámci celé země, protože kambodžská královská vláda přidělila mobilní předvolbu +1294 pro registraci a bezplatné odchozí hovory po celé Kambodži.
  • Celková jednoduchost přispěla k tomu, že systém byl uživatelsky přívětivý i pro celostátní a provinční orgány pro řešení katastrof (NCDM, PCDM) v celé Kambodži, což usnadnilo schopnost a ochotu systém používat a propagovat.

Snadný přístup i dostupnost pro každého

Systém včasného varování EWS1294 byl vyvinut kambodžskou vládou a organizací Člověk v tísni jako přístupný, inkluzivní a bezpečnostní systém, který se z lokálního stal celostátním projektem a nyní se dostává do všech komunit v Kambodži. Je přístupný pro všechny uživatele hlavních místních telekomunikačních společností Smart, Cellcard a Metfone. Předplatné je rychlé a bezplatné – pro přihlášení k odběru služby stačí jen vytočit číslo 1294 a podle pokynů uvést lokalitu, o které chcete být informováni.

Po vyhodnocení průzkumů, které ukázaly, že většina Kambodžanů vlastní telefon, byl systém vyvinut pro mobilní telefony, a to i ty nejstarší modely. V konečném důsledku – systém interaktivní hlasové odezvy (IVR) podporuje zapojení ohrožených osob, včetně osob s nízkou gramotností. I proto sehrál systém IVR klíčovou roli při snaze oslovit kambodžské obyvatelstvo, včetně té nejzranitelnější části populace.

Spolupráce na několika úrovních – od místních komunit po národní vládu

Budování kambodžského systému včasného varování vyžadovalo neustálou koordinaci a pevné pracovní mechanismy mezi všemi zúčastněnými stranami. Podpořilo spolupráci mezi různými zainteresovanými subjekty, jako jsou mezivládní agentury, Národní výbor pro řešení katastrof (NCDM) a Ministerstvo pošt a telekomunikací (MPTC), mezinárodní rozvojové agentury, mezinárodní vlády a dárci, občanská společnost, soukromé společnosti i místní komunity.

Po celou dobu svého vývoje je Systém včasného varování EWS1294 systémem, který podporuje víceúrovňovou koordinaci při rozhodování a zavádění do praxe. Na národní úrovni se NCDM a MPTC spolu se svými mezinárodními partnery snažili zajistit, aby byl systém přístupný a inkluzivní pro všechny komunity v Kambodži, aby byly zavedeny nezbytné předpisy usnadňující fungování systému, a aby byly mezi všemi zúčastněnými stranami sdělovány přesné informace. NCDM nyní zajišťuje celkový dohled nad systémem na národní úrovni. Na místní úrovni jsou za šíření varování a údržbu čidel, i řešení případných problémů v regionech, odpovědné provinční a subprovinční orgány pro zvládání katastrof. Na provozu softwaru i hardwaru, stejně jako na vylepšování celého systému, se významně podílely soukromé společnosti, což vyústilo ke vydařené spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

Tato včasná a úzká spolupráce všech zúčastněných stran je klíčem k jeho úspěšnému předání. Brzké zapojení národních a provinčních orgánů pro zvládání katastrof podpořilo pocit vlastnictví systému EWS1294 na národní i místní úrovni, jakož i velkou míru porozumění a aktivity, pokud jde o systém. Tato koordinace více zúčastněných stran je tak jednou z nejlepších zkušeností systému, v jejímž důsledku je podporovaná dlouhodobá udržitelnost.

Systém EWS1294 varuje před celou řadou hrozeb, ne jen povodněmi

EWS1294 byl původně vyvinut jako systém včasného varování před povodněmi a přerostl v projekt, který je schopný varovat před celou řadou rizik, ať už klimatických nebo společenských. Když na začátku roku 2020 vypukla pandemie COVID-19, využili provinční úředníci systém k informování veřejnosti o nutnosti dodržovat odstup k zajištění bezpečnosti obyvatelstva. Během prvních tří týdnů pandemie systém úspěšně rozšířil mezi veřejnost 129 843 jednotlivých zpráv týkajících se bezpečnosti v souvislosti s COVID-19. Sdělení byla zaměřena na informace o viru a také na preventivní opatření, která je třeba dodržovat, aby se zabránilo šíření viru mezi více lidí.

I poslech rádia může zachránit život

Zpočátku fungoval kambodžský systém včasného varování pouze prostřednictvím interaktivního hlasového záznamníku (IVR) na lince "1294". Provinční úřady mají na starost vytvářet varovné zprávy pro registrované uživatele v rizikových lokalitách vlastní provincie. Dodržování Společného výstražného protokolu (SVP), mezinárodního standardního formátu pro varování obyvatelstva před mimořádnými událostmi podporovaného Světovou meteorologickou organizací (WMO), bylo prvním krokem k jeho šíření na více kanálech. Od loňského roku byly pro EWS1294 zavedeny další prostředky pro sdílení.

V říjnu 2021 byl ve městě v provincii Battambang pilotně zaveden nový způsob šíření informací. Po úspěchu horké linky "1294" spustilo NCDM inovativní městský systém včasného varování jako komunikační kanál poslední míle. Tato novinka byla iniciována skrze participativními přístup s členy komunity, který vedl k doporučení využít veřejné reproduktory jako další účinný způsob šíření zpráv včasného varování, a to bez nutnosti přístupu k chytrým telefonům nebo internetu. Jakmile byl tento způsob vykomunikován s místními úřady, začaly se varovné zprávy zaslané prostřednictvím linky "1294" šířit i v reálném čase prostřednictvím veřejných reproduktorů.

Od ledna 2022 byla zahájena spolupráce Systému EWS1294 s rozhlasovou stanicí ABC, díky které se spustilo i rozhlasové vysílání varovných zpráv. V důsledku toho je v současnosti výstraha před riziky přenášena rozhlasovou stanicí ABC i v ohrožených oblastech. Kromě toho existuje s podporou NCDM a MPTC potenciál pro rozšíření i o zasílání SMS zpráv. Tato technologie umožní zasílání výstražných zpráv prostřednictvím mobilní telefonní sítě všem uživatelům partnerské telekomunikační společnosti v ohrožené zeměpisné oblasti. Zasílání SMS nevyžaduje, aby se lidé přihlásili k odebírání zpráv upozorňující na rizika, a zvýší tak dosah systému.

Šíření na více kanálech je klíčem k zajištění většího dosahu systému k ohroženým komunitám v Kambodži.

Rady, které si vzít z implementace systému včasného varování v Kambodži

V posledních několika letech bylo potřeba při vývoji celostátního systému včasného varování překonat několik výzev. Ze získaných zkušeností lze vyvodit něco jako návod, použitelný i pro případ, že by se podobný projekt v budoucnu opakovalo. Je důležité mít na paměti, že tato zkušenost v mnohém odráží místní kontext, ve kterém byl systém vyvíjen.

Zajištění provozu a údržby

Jedním z hlavních problémů bylo zajištění provozu a údržby čidel. Důvodů je celá řada. Celostátní rozšíření systému vedlo k prudkému nárůstu množství spravovaných čidel, což si vyžádalo další čas a pracovní síly na jejich údržbu. Navzdory jednoduchému ovládání a vylepšením, která byla v průběhu vývoje různých verzí senzorů provedena, je potřeba je každých několik let zkontrolovat, mimo jiné vyměnit baterie, odstranit pavučiny, které někdy sonar ucpávají, vyčistit solární panel. Jedním z hlavních poznatků, které z této zkušenosti vyplynuly, je nutnost školit národní i provinční orgány pro zvládání katastrof, ale také místní kontaktní místa, aby byly samy schopné snadno provádět základní údržbu senzorů. Je rovněž třeba pravidelně vylepšovat technologii čidel – v závislosti na problémech, které se vyskytnou během provozu, např. problémy s mobilním připojením, poškození senzoru atd. Proto je nutná úzká spolupráce se všemi zúčastněnými stranami a delegování odpovědností.

Kde jsou limity systému?

V posledních několika letech bylo jasnou výzvou pro EWS1294 navýšit vlastní dosah. Přestože se počet odběratelů v průběhu let pomalu ale trvale zvyšoval, systém stále zdaleka nepokrývá celou ohroženou populaci. Přesto je dosah pro systém včasného varování nejdůležitějším prvkem.

Například u přihlášení k odběru zpráv byla identifikována některá omezení. Při organizaci řady seminářů a osvětových akcí po celé zemi bylo zjištěno, že nejúčinnějším způsobem, jak zvýšit počet předplatitelů, je provádět velmi lokální propagační kampaně, které by obyvatelstvu vysvětlily fungování a výhody systému. Ty ovšem mnohdy vyžadují mnoho času a úsilí. Člověk v tísni proto začal v některých provinciích školit v propagaci systému pracovníky orgánů pro řešení katastrof na celonárodní, provinční i lokální úrovni, tedy i v konkrétních vesnicích (VDMG). Jako další problém se ukázala příliš častá výměna SIM karet uživateli, kdy systém EWS1294 ztratil možnost již jednou zaregistrované lidi kontaktovat v případě nebezpečí. Tyto překážky jen ukazují, jak je opravdu nutné mít i alternativní možnost obyvatele ohrožených provincií v Kambodži varovat.

Místní kampaně jsou nepochybně prospěšné a potřebné pro zvýšení povědomí, ale nejsou dostatečné pro zajištění širšího dosahu systému na národní úrovni.

Technologie přizpůsobená místním lidem

Na závěr lze říci, že hlavním poznatkem z vývoje systému EWS1294 byla potřeba, aby uživatelé – v tomto případě národní a provinční orgány pro řízení katastrof – stáli u samotného vývoje systému. Uživatelsky příjemné rozhraní a možnost snadného rozšíření systému umožnilo kambodžské vládě ve spolupráci s Člověkem v tísni vybudovat plně funkční národní systém včasného varování, který dokáže zachraňovat životy. Jako klíčové se pro vylepšování systému ukázalo také zohledňování potřeb místních komunit, shromažďování poznatků, evaluace a vyhodnocování dopadu systému. Technologická řešení musí být integrována v rámci pevné spolupráce zainteresovaných stran, spolu se zapojením komunit.

S podporou řady mezinárodních dárců, v úzké spolupráci s kambodžskou vládou prostřednictvím NCDM a Člověkem v tísni se EWS1294 stal národním systémem včasného varování, který pokrývá všechny provincie a zachraňuje životy i obživu lidí v Kambodži. Tento úspěšný příběh může být odrazovým můstkem pro rozvoj a zlepšení systémů včasného varování v dalších zemích a regionech.

Systém včasného varování (EWS) 1294 finančně podpořily Evropská operace civilní a humanitární pomoci (ECHO), Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC), Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (MZV), Rozvojový program OSN (UNDP), Světový potravinový program (WFP) a Úřad pro humanitární pomoc (BHA) Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID). Národní systém včasného varování byl implementován Národním výborem pro řešení katastrof (NCDM), podporován Ministerstvem pošt a telekomunikací (MPTC) a vyvinut společností Člověk v tísni (PIN).

Reference:

• Bündnis Entwicklung Hilft Ruhr University Bochum – Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (IFHV). World Risk Report 2021, 2021. Accessible here.

• Ministry of Environment, Kingdom of Cambodia. Understanding Public Perceptions of Climate Change in Cambodia, January 2011, p.13.

• Ministry of Environment, Kingdom of Cambodia. Cambodia’s Second National Communication – Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change, November 2015. Accessible here.

• World Bank and Asian Development Bank. Climate Risk Country Profile Cambodia, 2021. Accessible here. 

Autor: PIN Cambodia

Související články