© Foto: Archiv Člověka v tísni

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

Usilujeme o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost, která není lhostejná k problémům doma ani za hranicemi naší země. Chceme se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.

Jsme součástí občanské společnosti. Naše činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity stovek našich zaměstnanců a dobrovolníků, jak v České republice, tak v desítkách dalších zemí, kde pracujeme, a z důvěry a podpory, kterou pro svoji práci získáváme od jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí.

Oblasti a priority činnosti si určujeme sami, podle naléhavosti situace a podle našich reálných možností něco změnit. Nemůžeme pracovat všude, za podstatný považujeme skutečný dopad.

V krizových oblastech po celém světě poskytujeme humanitární pomoc na základě reálných potřeb v duchu Kodexu Mezinárodního Červeného kříže. Pomáháme lidem vyrovnat se s tím, co je potkalo, a podporujeme je v období obnovy, aby se dokázali opět postavit na vlastní nohy.

Bojujeme s chudobou, jejíž příčiny spatřujeme v omezujících okolnostech, jako je nedostatečný přístup ke vzdělání, přírodním zdrojům a zdravotnictví, v nerovném zacházení, diskriminaci či ve špatné správě věcí veřejných. Pomáháme lidem, aby tato omezení překonali a podporujeme je, aby dokázali zlepšit své životy. Snažíme se nacházet příčiny těchto problémů a spolu s lidmi, kterých se týkají, je pomáháme odstraňovat.

V některých diktátorských, autoritářských a transformujících se státech pomáháme na základě nedávné zkušenosti naší země. Podobně jako demokratický svět podporoval úsilí o svobodu v komunistických zemích, podporujeme lidi, kteří se snaží o kritiku i dialog s mocí, domáhají se dodržování základních lidských práv a svobod a usilují o otevřenější společnost. Posilujeme občanskou společnost, aby dokázala být jedním z pilířů dobré správy věcí veřejných v nově se konstituujících společnostech a zemích.

Prostřednictvím konkrétní, na respektu a spoluzodpovědnosti postavené sociální práce pomáháme lidem žijícím v sociálním vyloučení u nás doma. Společně s nimi řešíme jejich problémy. Podporujeme zejména mladé lidi ve vzdělávání, aby měli lepší šance uplatnit se v životě. Zároveň se snažíme přispět k řešení závažných strukturálních problémů, zejména předlužení, diskriminačních praxí samospráv, situace na trhu práce či segregačních tendencí ve školství.

Součástí naší práce je přispívat k rozvoji svobodných a odpovědných lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím a názorům a chtějí ovlivňovat život společnosti. Přinášíme svědectví lidí, s nimiž spolupracujeme, i důležitá globální témata, jako je například změna klimatu, udržitelný rozvoj, boj za svobody a práva lidí v desítkách zemí, nerovnosti ve společnosti či postavení menšin.

Věříme, že po desetiletích nesvobody a informační izolace, ve kterých naše společnost žila, jsme se získáním svobody přijali i spoluzodpovědnost. Jsme přesvědčeni, že zavírat oči nad tím, co se ve zdánlivě dalekém světě děje, je stejně krátkozraké jako zapomínat na vlastní minulost. Proto přes třicet let budujeme Člověka v tísni, stavíme na konkrétní práci a motivujeme veřejnost, aby se podílela s námi.

Stojí za námi množství jednorázových i pravidelných dárců, ti nás podporují zejména prostřednictvím Klubu přátel Člověka v tísni a nákupů v e-shopu Skutečný dárek

Náš profil

Naše společnost vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů, kterým už nestačilo jen přivážet ze zahraničních cest informace o probíhajících válkách, a začali do oblastí konfliktů vyvážet pomoc. Organizace nejprve nesla název Nadace Lidových novin, od roku 1994 fungovala jako Nadace Člověk v tísni při České televizi a pod současným názvem Člověk v tísni pracuje od roku 2007. Postupně jsme se etablovali jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat respektování lidských práv ve světě.

Během třiceti let své existence jsme se stali jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě. Začali jsme se také věnovat oblasti vzdělávání a pomáhat lidem žijícím v sociálním vyloučení.

Jsme členem Alliance2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci a rozvojových projektů. Tato spolupráce zvyšuje efektivitu jak práce v cílových zemích, tak kampaní ovlivňujících postoje politické reprezentace i široké veřejnosti v Evropě.

Jsme také součástí NeoNu, skupiny více než 20 organizací a sítí, které zastupují přes 600 nevládních neziskových organizací. Společně vyjednáváme spolupráci se státní správou na úrovni Úřadu vlády, ministerstev i parlamentu.Celý text Méně textu
Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

 • Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc lidem v nouzi – při přírodních katastrofách, válkách či ozbrojených konfliktech.
 • Zároveň se zaměřujeme na dlouhodobou pomoc lidem žijícím v chudobě a špatných životních podmínkách. V zemích Afriky, Asie a Evropy realizujeme rozvojové programy, které se snaží zlepšit přístup obyvatel ke vzdělání či zdravotní péči, dostupnost pitné vody, dodržování hygieny, rozvoj místních zdrojů obživy i zapojení lidí do procesů ovlivňujících dění v jejich zemi.
 • Několikrát jsme zasahovali i v České republice při povodních a tornádu.
 • V našich humanitárních i rozvojových projektech zdůrazňujeme ekologickou stabilitu a odolnost vůči klimatickým změnám. V Česku podporujeme samosprávy a další vlastníky půdy v programech na zadržování vody v krajině a zemědělce v moderních, klimaticky citlivých zemědělských postupech.
 • Za více než 30 let činnosti jsme poskytovali humanitární a rozvojovou pomoc ve více než 40 zemích světa.
Více informací o naší humanitární a rozvojové pomoci…
Podpora lidských práv

Podpora lidských práv

 • Chráníme občanské aktivisty, kteří hájí lidská práva a základní svobody, a podporujeme občanskou společnost v nesvobodných zemích.
 • Pomáháme právníkům, novinářům, umělcům i blogerům, jimž hrozí od státní moci fyzická, psychická či jiná újma. Podporujeme nezávislé občanské iniciativy, aby se mohly profesně rozvíjet.
 • Nejohroženější osoby přemisťujeme do bezpečí a poskytujeme jim finanční a psychosociální pomoc.
 • Setkáváme se s klíčovými politiky a zákonodárci na národní i mezinárodní úrovni a informujeme je o problémech lidskoprávních aktivistů. Navrhujeme aktivity a změny, které by zlepšily jejich osud a vedly k systémovým změnám.
 • Každoročně pořádáme Mezinárodní festival filmů o lidských právech Jeden svět.
 • Každoročně udělujeme cenu Homo Homini lidem, kteří významně přispěli k obhajobě lidských práv a prosazování demokracie.
Více informací o naší podpoře lidských práv…
Programy sociální integrace

Sociální a vzdělávací programy v ČR

 • Podporujeme sociální vzestup chudých a znevýhodněných rodin prostřednictvím terénní sociální práce, poradenství a vzdělávacích služeb. Klienti se na řešení situace aktivně podílejí.
 • V sedmi krajích poskytujeme širší škálu sociálních a vzdělávacích služeb a v dalších šesti nabízíme dluhové poradenství. Celorepublikově pomáháme na help lince. Provozujeme resocializační a aktivizační služby, pomáháme obětem trestných činů.
 • S dětmi a jejich rodinami pracujeme již v rámci předškolních přípravy, doučování a aktivit nízkoprahových klubů. Starším dětem a mladým dospělým nabízíme pomoc s výběrem střední školy, přípravou na přijímací zkoušky a podporu během studia.
 • Provozujeme informační portál Jak přežít dluhy a pravidelně sestavujeme Index odpovědného úvěrování.
 • Pomáháme uprchlíkům se snadnější integrací.
 • Komunikujeme se dalšími neziskovými organizacemi, školami, místními samosprávami, Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Více informací o naší sociální práci...
Vzdělávání a osvěta

Vzdělávání a osvěta

Člověk v tísni v číslech

Naše pomoc v číslech

Hledáte podklady pro seminární práci nebo chcete zjistit, kolik pomoci jsme poslali do konkrétního regionu?

Grafy a statistiky
Člověk v tísni v číslech

Pomáhejte s námi

Díky lidem, kteří nás podporují pravidelně, dokážeme pomáhat efektivně. Staňte se členem Klubu přátel a pomáhejte s námi zachraňovat životy.

CHCI SE DOZVĚDĚT VÍCE

Tiskové zprávy