O nás

O nás

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

Usilujeme o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost, která není lhostejná k problémům doma ani za hranicemi naší země. Chceme se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.

Jsme součástí občanské společnosti. Naše činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity stovek našich zaměstnanců a dobrovolníků, jak v České republice, tak v desítkách dalších zemí, kde pracujeme, a z důvěry a podpory, kterou pro svoji práci získáváme od jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí.

Oblasti a priority činnosti si určujeme sami, podle naléhavosti situace a podle našich reálných možností něco změnit. Nemůžeme pracovat všude, za podstatný považujeme skutečný dopad.

V krizových oblastech po celém světě poskytujeme humanitární pomoc na základě reálných potřeb v duchu Kodexu Mezinárodního Červeného kříže. Pomáháme lidem vyrovnat se s tím, co je potkalo, a podporujeme je v období obnovy, aby se dokázali opět postavit na vlastní nohy.

Bojujeme s chudobou, jejíž příčiny spatřujeme v omezujících okolnostech jako je nedostatečný přístup ke vzdělání, přírodním zdrojům a zdravotnictví, v nerovném zacházení, diskriminaci, či ve špatné správě věcí veřejných. Pomáháme lidem, aby tato omezení překonali a podporujeme je, aby dokázali zlepšit své životy. Snažíme se nacházet příčiny těchto problémů a spolu s lidmi, kterých se týkají, je pomáháme odstraňovat.

V některých diktátorských, autoritářských a transformujících se státech pomáháme na základě nedávné zkušenosti naší země. Podobně jako demokratický svět podporoval úsilí o svobodu v komunistických zemích, podporujeme lidi, kteří se snaží o kritiku i dialog s mocí, domáhají se dodržování základních lidských práv a svobod a usilují o otevřenější společnost. Posilujeme občanskou společnost, aby dokázala být jedním z pilířů dobré správy věcí veřejných v nově se konstituujících společnostech a zemích.

Prostřednictvím konkrétní, na respektu a spoluzodpovědnosti postavené sociální práce, pomáháme lidem žijícím v sociálním vyloučení u nás doma. Společně s nimi řešíme jejich problémy. Podporujeme zejména mladé lidi ve vzdělávání, aby měli lepší šance uplatnit se v životě. Zároveň se snažíme přispět k řešení závažných strukturálních problémů, zejména předlužení, diskriminačních praxí samospráv, situace na trhu práce či segregačních tendencí ve školství.

Součástí naší práce je přispívat k rozvoji svobodných a odpovědných lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím a názorům a chtějí ovlivňovat život společnosti. Přinášíme svědectví lidí, s nimiž spolupracujeme, i důležitá globální témata zabývající se například změnami klimatu, udržitelným rozvojem, bojem za svobody a práva lidí v desítkách zemí, nerovnostmi ve společnosti či postavením menšin.

Věříme, že po desetiletích nesvobody a informační izolace, ve kterých naše společnost žila, jsme se získáním svobody přijali i spoluzodpovědnost. Jsme přesvědčeni, že zavírat oči nad tím, co se ve zdánlivě dalekém světě děje, je stejně krátkozraké, jako zapomínat na vlastní minulost. Proto přes dvacet pět let budujeme Člověka v tísni, stavíme na konkrétní práci a motivujeme veřejnost, aby se podílela s námi.

Náš profil

Naše společnost vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů, kterým už nestačilo jen přivážet ze zahraničních cest informace o probíhajících válkách a začali do oblastí konfliktů vyvážet pomoc. Postupně jsme se etablovali jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat respektování lidských práv ve světě.

Během dvaceti pěti let své existence jsme se stali jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě. Začali jsme se také věnovat oblasti vzdělávání a pomáhat lidem žijícím v sociálním vyloučení.

Jsme členem Alliance 2015, strategické sítě sedmi evropských nevládních organizací aktivních v oblasti humanitární pomoci a rozvojových projektů. Tato spolupráce zvyšuje efektivitu jak práce v cílových zemích, tak kampaní ovlivňujících postoje politické reprezentace i široké veřejnosti v Evropě.


Celý text Méně textu
Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce

 • Člověk v tísni poskytuje okamžitou humanitární pomoc lidem v nouzi při přírodních katastrofách nebo ve válečných krizích.
 • Zároveň se zaměřuje na dlouhodobou pomoc lidem žijícím v chudobě a špatných životních podmínkách. V zemích Afriky, Asie a Evropy realizuje rozvojové programy, které se snaží zlepšit přístup obyvatel ke vzdělání, zdravotní péči, dostupnost pitné vody, dodržování hygieny, rozvoj místních zdrojů obživy i zapojení lidí do procesů ovlivňujících dění v jejich zemi.
 • Humanitární tým několikrát zasahoval i při povodních v České republice.
 • Za dvacet pět let činnosti realizovala společnost Člověk v tísni humanitární a rozvojovou pomoc ve více než 40 zemích.
Více informací
Podpora lidských práv

Podpora lidských práv

 • Pomoc disidentům a podpora občanské společnosti v nesvobodných zemích a státech, které procházejí demokratickou transformací, patří od počátku k základní filosofii společnosti Člověk v tísni.
 • Lidskoprávní tým se zaměřuje na práci v několika diktaturách, autoritativních režimech a zemích, kde je zkušenost s přechodem k demokracii podobná té české.
 • Programy podpory lidských práv jsou v současné době realizovány na Kubě, v Barmě, Bělorusku, Rusku, Moldávii a na Ukrajině.
 • Člověk v tísni každoročně pořádá Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
 • Lidem, kteří významně přispěli k obhajobě lidských práv a prosazování demokracie, Člověk v tísni každoročně uděluje cenu Homo Homini.
Více informací
Programy sociální integrace

Programy sociální integrace

 • Tým Programů sociální integrace podporuje sociální vzestup chudých či ohrožených rodin prostřednictvím poradenských a vzdělávacích služeb.
 • Ve více než 70 českých, moravských i slovenských obcích poskytuje podporu samosprávám, vedoucí k sociální soudržnosti a rozvoji obcí.
 • Podporuje děti ze sociálně slabých rodin při dosažení vzdělání, které jim zvýší pozdější šance na trhu práce.
 • Jejich rodiče motivuje k aktivnímu přístupu nejen ke vzdělání dětí, ale i k řešení celkové životní situace rodiny.
 • Řešení hledá ve spolupráci se školou, orgány místní samosprávy, policií a jinými neziskovými organizacemi.
 • Klienti/partneři se na všech činnostech aktivně podílejí.
Více informací
Vzdělávání a osvěta

Vzdělávání a osvěta

Člověk v tísni v číslech

Člověk v tísni v číslech

Hledáte podklady pro seminární práci nebo chcete zjistit, kolik pomoci jsme poslali do konkrétního regionu?

Grafy a statistiky
Člověk v tísni v číslech

Dárci a partneři

Jen s vaší podporou můžeme pomáhat potřebným. Děkujeme vám za to. Tyto firmy a jednotlivci podporují naši práci.

Seznam dárců a partnerů Člověka v tísni

Tiskové zprávy

Nekašlejme na druhé!

Nekašlejme na druhé!

1Planet4All: zapojte se do řešení změny klimatu

1Planet4All: zapojte se do řešení změny klimatu

Jakou roli hráli asistenti pedagoga během distanční výuky a po návratu žáků do škol? Na to se ptá aktuální průzkum

Jakou roli hráli asistenti pedagoga během distanční výuky a po návratu žáků do škol? Na to se ptá aktuální průzkum

Vzdělávací program Varianty

Vyhlašujeme sbírku na pomoc českým dětem. Pomůžeme jim dohnat učivo, které zameškaly kvůli covidu

Vyhlašujeme sbírku na pomoc českým dětem. Pomůžeme jim dohnat učivo, které zameškaly kvůli covidu

Připojujeme se ke stanovisku ČOSIV k návrhům na změny vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Připojujeme se ke stanovisku ČOSIV k návrhům na změny vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávací program Varianty

Studenti vysokých škol budou v rámci praxe doučovat děti, které koronakrize odpojila od vzdělávání

Studenti vysokých škol budou v rámci praxe doučovat děti, které koronakrize odpojila od vzdělávání

Sociální práce v ČR

Další