KOMUNITNÍ PRÁCE – PARTICIPACE, PODPORA A ROZVOJ V PŘEROVĚ

Publikováno: 13. 4. 2023 Doba čtení: 3 minuty
KOMUNITNÍ PRÁCE – PARTICIPACE, PODPORA A ROZVOJ V PŘEROVĚ
© Foto: archiv

Projekt se zaměřuje na aktivizaci a zplnomocnění obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Přerově. Skrze komunitní práci bude projekt podporovat participaci obyvatel do řešení komunitních témat, potřeb, problémů a podpoří tak mj. rozvoj komunity (zejm. organizační kapacitu a sociální sítě komunity) i jejích členů (zejm. kvalitu lídrů, schopnost komunitně pracovat na tématech a rozvoj lidských zdrojů), což povede k posílení odolnosti komunity a k redukci zátěže vyplývající z důsledků sociálního vyloučení.

Název projektu CZ: Komunitní práce – participace, podpora a rozvoj v Přerově

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000411

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

Jaký problém projekt řeší?

V sociálně vyloučených lokalitách (SVL) v Přerově žije okolo 450 obyvatel. V lokalitách je špatná občanská vybavenost a kumulují se zde problémy spjaté se SVL (více v P2_vstupní analýza). Hlavní problém, který lze řešit pomocí komunitní práce, vidíme v tom, že obyvatelé SVL nejsou se situací zde spokojeni, ale chybí jim kapacity a znalosti pro převzetí aktivní role a odpovědnosti za změny v lokalitách, mají negativní zkušenosti s jednáním s úředníky, popř. již část rezignovala na možnost řešení těchto problémů. Tento problém společně s celkovou situací v SVL vede obyvatele k hledání řešení, která jsou většinovou společností vnímána jako nebezpečná/na hraně zákona. Dochází k předávání těchto vzorců dalším generacím vyrůstajících odděleně od majoritní společnosti v nevyhovujících podmínkách, tím pádem i k prohlubování rozdílů mezi majoritní a minoritní společností.

V městě Přerov chybí strategický dokument, který by se koncepčně věnoval problematice soc. vyloučení. Registrované sociální služby působící v SVL nejsou schopny komplexně reagovat na problematiku sociálního vyloučení, resp. jeho dopadů (nevraživost mezi majoritní a minoritní společností, nízké kompetence obyvatel SVL při řešení otázek spojených s nevyhovujícím bydlením, naučená bezmocnost obyvatel SVL vyplývající z dlouhodobého přehlížení a neřešení problémů spjatých se životem v SVL, vyšší riziko viktimizace obyvatel SVL, chybějící občanská vybavenost lokalit) na úrovni celé lokality.

Metoda komunitní práce lidi motivuje pro řešení společných témat, a to za jejich aktivního zapojení do celého procesu. Náš projekt chce reagovat především na nízké kompetence obyvatel při jednání s úřady, dopomoci řešit problémy komunitního charakteru a reagovat na ad hoc problémy vzniklé v lokalitách. Chceme se též aktivně spolupracovat s municipalitou jako klíčovým aktérem při soc. Začleňování. Vše se záměrem snížit zátěž obyvatel vyplývající právě z dopadů sociálního vyloučení.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem je aktivizace a zplnomocnění obyvatel ke společnému řešení problémů spojených se soc. vyloučením a zvýšení participace na řešení témat kom. charakteru, které povedou ke společenské změně na úrovni místního společenství. Toho by mělo být v delší časové perspektivě dosaženo zlepšením celkových podmínek v SVL, rozvojem kompetencí obyvatel SVL a revitalizací vztahů mezi obyvateli SVL a dalšími aktéry a efektivnějším využitím místních zdrojů uvnitř i vně komunity.

Dílčí cíle projektu jsou:

1. Podpořit participaci obyvatel SVL na řešení komunitních témat, tak aby minimálně 50 % zakázek/témat komunitního typu (splňujících mj. kahnova kritéria) obyvatel SVL došlo k uzavření. Bez ohledu, jestli bude zakázka obyvatel vyřešena kladně či záporně. To vyplývá z podstaty komunitní práce, kdy jsou obyvatelé odpovědni za proces řešeného tématu. Kom. pracovník ani obyvatelé sdružení kolem tématu nejsou vždy schopni ovlivnit, zda další aktéři, jejichž součinnost je nutná pro vyřešení tématu, vyhoví jejím požadavkům.

2. Dlouhodobou spoluprací s kom. pracovníky, dalšími odborníky podpořit min. 7 obyvatel SVL při jejich seberozvoji a rozvoji jejich kompetencí pro řešení kom. témat souvisejících se sociálním vyloučením. Předpokládáme, že podpořenými osobami budou členové jádrové skupiny, kteří se pravidelně schází s kom. pracovníky, přinášejí témata, pracují na nich a poté informují zbytek obyvatel o procesu jejich řešení.

3. Rozvíjet metodu kom. práce jako nástroj sociálního začleňování, a to jak v její odborné i laické rovině, aby minimálně 50% obyvatel SVL mělo povědomí o této metodě.

Autor: ČvT

Související články