Kontinuum Světové školy vám pomůže sledovat, co se žáci naučili

Publikováno: 8. 2. 2021 Doba čtení: 4 minuty
Kontinuum Světové školy vám pomůže sledovat, co se žáci naučili
© Foto: varianty

Po více než 10 letech existence programu Světová škola jsme v týmu přistoupili k revizi kritérií a cílů projektu. Rozhodli jsme se vytvořit kontinuum - pomůcku, která by vašim školám pomáhala vidět, co se vaši žáci ve výuce konkrétně naučili a jak se rozvíjejí, jaké děláte pokroky jako pedagogové ve výuce GRV a kam můžete svou výuku ještě posunout. Současně by mělo nabízet promyšlenou práci s konceptem GRV v rámci celé školy. Poprvé jsme kontinuum představili na tradičním setkání škol na jaře 2020 na tzv. Světovém odpoledni a připravujeme pilotáž tohoto nástroje na školách, které projeví zájem o spolupráci.

Co je to kontinuum?

Kontinuum je moderní pedagogický nástroj, který pomáhá učitelům přemýšlet nad dlouhodobým rozvojem svých žáků. Vyobrazuje souhrn dílčích cílů, kterých by měl žák postupně dosahovat. Žebřík, po kterém žák při svém vzdělávání stoupá vzhůru vytyčeným směrem. Kontinuum slouží učiteli jako pomůcka, která představuje promyšlený přehled znalostních, dovednostních a postojových cílů, k nimž je vhodné směřovat výukové lekce. Učitel díky kontinuu získává spektrum cílů, které je důležité v dané oblasti rozvíjet, a to v několika úrovních.

Co je kontinuum Světové školy?

Kontinuum Světové školy je pomůcka, která Světovým školám ukazuje, jak systematicky rozvíjet principy globálního rozvojového vzdělávání (GRV) na své škole. Pomáhá nově zapojeným školám vydat se na cestu „Světovek”, dlouhodobě zapojeným školám ukazuje další cíle, na které je možné se zaměřit. Kvalitní výuka se bez cílů neobejde a kontinuum Světových škol vám jich nabízí širokou paletu. Kontinuum vám ukáže cestu, jak GRV dostat nejen do školních projektů, ale postupně do života celé školy.

Jak poznáme, co je třeba rozvíjet?

Kontinuum představuje pět základních oblastí, v kterých je třeba žáky rozvíjet, aby se učili jednat odpovědně k lidem i přírodě. Tyto oblasti vychází ze Strategie GRV. Jedná se o následující základní stavební kameny:


Oblasti, které jsme předestřely, jsou poměrně široké. Nastavili jsme proto kritéria pro jednotlivé oblasti, která pojmenovávají, čeho chceme v dané oblasti dosáhnout, kam směřujeme (můžeme je vnímat jako cíle dané oblasti).

Například:

  • oblast: Porozumění propojenému světu Žák vnímá současný svět jako propojený celek a prokazuje porozumění vzájemným závislostem ve světě. Jeho poznání mu pomáhá rozvíjet hodnoty a postoje podporující globální odpovědnost.
  • kritérium: U každého kritéria jsou nastaveny na sebe navazující vzdělávací cíle, které srozumitelně napovídají, čeho by měl žák postupně dosahovat (viz obrázek žebříku výše). Kontinuum Světové školy nabízí vždy tři úrovně možného rozvoje.

Existuje i kontinuum pro učitele nebo pro školu?

Ano, pracuje se stejnými oblastmi a je vystavěno obdobným způsobem jako kontinuum pro žáka.

  • Kontinuum pro učitele lze využít jako nástroj pro své sebehodnocení i jako nástroj pro plánování cesty dalšího možného rozvoje.
  • Kontinuum školy ukazuje vedení i zaměstnancům, jak se rozvíjet jako celek směrem ke světovosti, jak podporovat své zaměstnance i žáky, aby touto cestou šli.

Ne na všech školách je možný rozvoj v trojkombinaci žák-učitel-škola, přesto nám tento model ukazuje způsob, jak dostávat principy GRV do života celé školy.

Kombinací kontinua pro žáka, učitele i celou školu míříme k celoškolnímu přístupu.


K čemu je kontinuum dobré?

  • pomůže vám zvýšit motivaci žáků k učení tím, že žáci a studenti konkrétně uvidí, co se už naučili a co se ještě můžou naučit;
  • snadněji poznáte, co už žáci umí, a proto pro vás bude méně náročné naplánovat si výuku, abyste dané téma zvládli;
  • dává vám konkrétní důkazy (žákovské materiály a výstupy) pro rodiče i vedení školy, co se díky GRV vaši žáci naučili;
  • pomůže vám s rozvojem žákovských kompetencí (práce se zdroji, pochopení souvislostí ap.), které jsou důležité v současném světě;
  • ukáže vám i okolí, čím a jak jsou projekty ve výuce užitečné a proč nejsou plýtváním časem.

A příklad dobré praxe na konec!

Žáky 7. – 9. ročníku ze ZŠ J. V. Sládka Zbiroh zaujalo téma požárů v Austrálii.

Hodnotili informace k tématu - někteří žáci zjišťovali informace a fakta z různých zdrojů na internetu i z televize a srovnávali je navzájem. Stejně tak pomocí mapy srovnávali velikost území uvedenou v různých zdrojích.

Řešili souvislosti – rozsáhlost postiženého území přirovnávali k velikosti území, jaké by bylo u nás v ČR. Kladli si otázky na konkrétní fakta o šíření ohně. Dávali je do souvislostí se suchem v ČR, na které upozorňovali.

Přemýšleli nad smysluplnou pomocí – přemítali o tom, kolik bude stát obnova území, a jak a kolik mohou finančně přispět. Nakonec se rozhodli využít sbírky přes ZOO Praha, protože ji vyhodnotili jako důvěryhodnou organizaci.

„Kontinuum je skvělá pomůcka, která mě bude provázet programem Světová škola. Občas si potřebuji zrekapitulovat - co a proč dělám, co potřebuji já, co potřebují žáci, kam chceme postoupit apod. Odpovědi na tyhle všechny otázky mi kontinuum zjednoduší,“ říká Andrea Tláskalová, koordinátorka a metodička programu Světová škola. 

Přečtěte si aktuální číslo Zpravodaje Světových škol!

Autor: Varianty

Související články