MOPED

Publikováno: 21. 6. 2023 Doba čtení: 4 minuty
MOPED
© Foto: archiv

Projekt "MOPED", spolufinancovaný Evropskou unií, cílí na snížení rizika destabilizace rodin, jejich sociálního vyloučení, a tím rizika odebrání dětí z rodiny do institucionální péče. Pomocí přímé podpory dětem a pečujícím osobám a jejich zapojením v lokální síti podpory sociálních služeb a škol dojde k prevenci těchto negativních jevů. Budou rozvíjeny dovednosti dětí 3–15 let klíčové pro úspěch ve vzdělávání a rodičovské kompetence v oblasti vzdělávání a socializace. Projekt lokalizovaný do Ústí nad Labem podpoří 300 osob, z nich 150 obdrží podporu vyšší než 40 hodin.

Název projektu CZ: MOPED

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0001368

Skutečné datum zahájení: 1. 3. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2026

Jaký problém projekt řeší?

Cílem projektu je zmírnit dopady problému, jímž je v Ústí nad Labem vysoký podíl dětí a rodin ohrožených sociálním vyloučením (sledováno dimenzí chudoby, vyloučení z bydlení, oficiálního trhu práce a vzdělávání a dimenzí zadluženosti; Lang, Matoušek, 2020). ORP Ústí nad Labem je zatíženo nejvyšším stupněm sociálního vyloučení (index sociálního vyloučení 12–30, https://www.socialni-zaclenovani.cz/index_socialniho_vylouceni/). Dle Národní strategie ochrany práv dětí 2021–2029 je jedním z dopadů soc. vyloučení také zvýšené riziko odebrání dětí z rodiny, nejvíce jsou ohroženy děti z rodin „s nižším soc. statusem žijící v sociálně nepříznivých podmínkách (chudoba, soc. vyloučení, nezaměstnanost, zadlužení, ohrožení ztrátou bydlení), jejichž rodiče mají nízké vzdělání a malý význam přikládají i vzdělání svých dětí“. To potvrzují i data z Ústeckého kraje – v r. 2016 byl tento kraj druhý s nejvyšším podílem odebraných dětí z počtu dětí v kraji (zdroj Zpráva o příčinách umisťování dětí mimo vlastní rodinu z perspektivy orgánů sociálněprávní ochrany dětí, 2017, https://www.mpsv.cz/documents/20142/637531/Zprava.pdf/86ee24d6-04a5-3b0a-a6ec-d0e4be11336a, s. 14). Dalším z dopadů soc. vyloučení je vyšší riziko vzdělávacího neúspěchu – u dětí žijících v prostředí soc. znevýhodnění a bytové nouze hrozí 2,1–2,6krát vyšší riziko, že budou mít problémy ve škole (Prokop: Sociologický časopis, 2019, s. 55). V Ústí nad Labem je tento problém závažnější než v jiných oblastech ČR. V ORP Ústí nad Labem je podíl žáků, kteří ukončili ZŠ dřív než v 9. ročníku, 10 % (ČR 3,8 %), míra propadání v 1. třídě 6,9 % (ČR 3,9 %) (https://www.mapavzdelavani.cz/).

Projekt cílí na podporu dětí (3–15 let) se sociálním znevýhodněním, zaměřuje se na včasnou identifikaci ohrožení rodin, individualizovanou podporu pečujících osob a dětí a zvýšení jejich šancí na vzdělávací úspěch. Posílení rodičovských kompetencí a podpora vzdělávacího úspěchu dětí jsou klíčové pro prevenci sociálněpatologických jevů objevujících se v sociálně vyloučeném prostředí. Zároveň usiluje o ukotvení více nestabilních rodin v lokální síti pomoci a podporuje spolupráci mezi aktéry vzdělávání a sociálního začleňování, s nimiž přijdou děti a rodiny do kontaktu.

Co je cílem projektu?

Smyslem projektu je snížení rizika destabilizace rodin, jejich sociálního vyloučení a rizika odebrání dětí z rodin do institucionální péče. Podpora rodin cílí na rozvoj dovedností předškolních dětí a dětí 6–15 let klíčových pro úspěch ve vzdělávání a rovněž na rozvoj rodičovských kompetencí v oblasti vzdělávání a socializace.

Cíle projektu:

1. Posílit rodičovské kompetence u 100 pečujících osob v oblasti péče a podpory dětí 3–15 let

2. Rozvíjet vzdělávací dovednosti a připravenost 100 dětí 3–6 let ze soc. znevýhodněného prostředí na povinný rok předškolního vzdělávání

3. Podporovat participativní přístup a zapojení 100 dětí ve věku 6–15 při spolupráci na zvyšování vzdělávacích dovedností

4. Rozvíjet lokální síť podpory ohrožených rodin se zapojením MŠ, ZŠ, PPP, OSPOD a dalších lokálních aktérů podpory ohroženým dětem a rodinám

Předpokládáme, že:

1A) u 50 % rodičů/pečujících osob předškolních dětí dojde ke zlepšení v cílech spolupráce (např. pravidelná školní docházka dítěte, zvýšení účasti rodičů na třídních schůzkách PK)

1B) U 50 % pečujících osob dětí 6–15 let dojde ke zlepšení v cílech spolupráce (domácí příprava s dítětem, docházka na třídní schůzky apod.).

2) u 50 % předškolních dětí dojde ke zlepšení v cílech nastavených v individuálním plánu (motorické dovednosti, rozvoj slovní zásoby, socializace, hygienické návyky); 25 % z podpořených dětí nastoupí do běžné MŠ nebo přípravného ročníku ZŠ

3) u min. 60 % podpořených dětí ve věku 6–15 let dojde k udržení nebo zlepšení školních výsledků a postupu do dalšího ročníku (případně k úspěšnému složení opravné zkoušky)

4) během projektu bude probíhat intenzivní spolupráce s 4 ZŠ, 2 MŠ, se sociálně-aktivizační službou a dalšími místními aktéry, bude zapojeno 12 dobrovolníků, uskuteční se 70 konzultací s učiteli ZŠ, 30 konzultací s učiteli MŠ a 40 konzultací s dalšími lokálními aktéry pomoci ohroženým dětem

Autor: čvt

Související články