Partnerství a spolupráce

Partnerství a spolupráce

8. 6. 2017

Při naší činnosti úzce spolupracujeme s řadou dalších neziskových organizací a platforem, abychom tak mohli naši pomoc poskytovat ještě rychleji a efektivněji.

Člověk v tísni je v současné době členem: 

Alliance2015 je platforma evropských neziskových organizací zabývajících se humanitárními a rozvojovými projekty. Našimi partnery v této platformě jsou ACTED, Cesvi, Concern Worldwide, HELVETAS Swiss Intercooperation, Hivos a Welthungerhilfe. Španělská organizace Ayuda en Acción se k Allianci2015 připojila v září roku 2018. Naše společná práce je založena na evropských hodnotách lidských práv, solidaritě a toleranci.

Společně usilujeme o dosažení Cílů udržitelného rozvoje (SDG’s) – přispět ke snižování chudoby, zvýšení efektivity pomoci, přispět k odolnosti komunit a poskytovat účinnou humanitární pomoc v místech, kde je potřeba. Snažíme se také pozitivně ovlivňovat rozvojovou a humaniátní politiku v Evropě.

Členové Alliance2015 působí v 89 zemích. Usilujeme o neustále zlepšování naší práce, efektivní využívání finančních prostředků a transparentnost. V současné době máme 39 společných programů, které pokrývají 20 zemí. Spolupráce nám umožňuje nejen sdílení znalostí, ale také lepší výsledky, než jakých by byl každý jednotlivý člen schopen dosáhnout sám.

Od roku 2017 má Alliance2015 kancelář v Bruselu.

www.alliance2015.org

FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci je platforma českých nevládních neziskových organizací a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


www.fors.cz

CONCORD je Evropská konfederace neziskových organizací aktivních v rozvojové pomoci třetím zemím. Členskou základnu tvoří národní platformy (27) a mezinárodní sítě (18), které spolu se 2 přidruženými členy reprezentují více než 1800 neziskových organizací z Evropy. CONCORD má sídlo v Bruselu a funguje jako zástupce neziskového sektoru při jednáních s EU institucemi. V rámci ČR je členem CONCORDu FoRS jehož prostřednictvím Člověk v tísni vysílá své zástupce na jednání vybraných pracovních skupin.


www.concordeurope.org

VOICE je síť sdružující 82 evropských nevládních organizací aktivních v humanitární pomoci kdekoliv na světě. VOICE na rozdíl od svých členů nemá žádné vlastní operace, jeho posláním je zapojovat svoje členy do advocacy kampaní, harmonizovat postoje svých členů v otázkách humanitární politiky a napomáhat při výměně informací. VOICE, podobně jako CONCORD, funguje jako hlavní prostředník pro diskusi mezi neziskovým sektorem a EU v otázkách humanitární pomoci, a „Disaster Risk Reduction“ a podporuje hodnoty svých členů.


www.ngovoice.org


Charta za začlenění lidí s postižením do humanitární pomoci (Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action) byla formulována více než 70 aktéry, včetně agentur OSN, mezinárodních organizací občanské společnosti a globálních, regionálních a národních organizací osob se zdravotním postižením. Přijetím Charty se organizace zavazují, že budou pracovat na odstranění překážek, jimž čelí osoby se zdravotním postižením v přístupu k pomoci, a podpoří jejich účast na rozvojových a humanitárních programech.

http://www.humanitariandisabilitycharter.org

Mezinárodní společnost pro vzdělávání v krizových oblastech (INEE) sdružuje pracovníky národních a mezinárodních nevládních organizací a agentur OSN, ministerstev školství, dárců, studentů, učitelů a výzkumných pracovníků, kteří se dobrovolně zapojují do podpory vzdělávání v krizových oblastech. Usilují o to, aby byl v případě krize zajištěn přístup ke kvalitnímu vzdělání. INEE se podílela na facilitaci procesu vytváření Minimálních standardů pro vzdělávání podle následujících principů – připravenost, reakce, návrat k běžnému fungování. Navíc vyvinula řadu dalších nástrojů, které jsou k dispozici zde www.ineesite.org

V srpnu 2017 se Člověk v tísni stal členem Partnerství v oblasti finančního vzdělávání (CALP) - globálního spojenectví humanitárních aktérů, kteří se zabývají politikou, praxí a výzkumem v rámci programů týkajících se finančních transferů (CTP). Člověk v tísni se v současné době aktivně podílí na tvorbě praktické části programu, která zahrnuje více než 150 organizací a 5 000 osob angažovaných v humanitárním sektoru. Je založena na učení, sdílení znalostí, vytváření sítí a koordinaci využívání CTP v rámci poskytování humanitární pomoci.


http://www.cashlearning.org/


Člověk v tísni je členem EISF (Evropského bezpečnostního fóra), které je platformou zastupující evropské humanitární nevládní organizace, které působí na mezinárodní úrovni. EISF se zavázalo zlepšovat bezpečnost misí, posílit řízení rizik v oblasti humanitární bezpečnosti a zajistit větší bezpečnost krizí zasaženým občanům.

https://www.eisf.eu/


Autor: ČvT