Partnerství a spolupráce

Publikováno: 8. 6. 2017 Doba čtení: 9 minut
Nepál
© Foto: ČvT archiv

Při naší činnosti úzce spolupracujeme s řadou dalších neziskových organizací a platforem, abychom tak mohli naši pomoc poskytovat ještě rychleji a efektivněji.

Při naší činnosti spolupracujeme s řadou dalších neziskových organizací a platforem, abychom mohli pomáhat lidem v nouzi co nejrychleji a nejefektivněji.

Člověk v tísni je v současné době členem:

Alliance 2015 - strategické partnerství sedmi evropských nevládních organizací, které se zabývají humanitárními a rozvojovými aktivitami. Členy Alliance2015 jsou organizace ACTED, Cesvi, Concern Worldwide, HELVETAS Swiss Intercooperation, Hivos, Člověk v tísni a Welthungerhilfe. V září 2018 se k Allianci 2015 připojila jako přidružený člen také španělská organizace Ayuda en Acción. Naše činnost je založena na respektu k lidským právům, solidaritě a toleranci. Člověk v tísni je součástí od roku 2004.

Alliance2015 byla založena v roce 2000, aby zlepšovala možnost jednotlivých členů naplňovat rozvojové cíle třetího tisíciletí a společně pracovat na dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDG). Společně se snažíme pracovat na snižování chudoby, zvyšovat účinnost humanitární pomoci, přispívat k odolnosti lidí a komunit na celém světě, být připraveni na mimořádné události a ovlivňovat rozvojovou a humanitární politiku v Evropě.

Členské organizace působí v 89 zemích s celkovým rozpočtem 981 milionů eur. Společně se snažíme dosahovat lepších výsledků, větší hospodárnosti transparentnosti a odpovědnosti. V současné době realizujeme 39 společných projektů ve 20 zemích. Spolupráce nám umožňuje přístup k lepší infrastruktuře, sdílení znalostí a větší dosah, než by měl každý z nás samostatně.

Od začátku roku 2017 mají partneři Alliance2015 kancelář v Bruselu.

FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci je platformou českých nevládních organizací a dalších neziskových subjektů zabývajících se rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Organizace sdružené ve FORSu mají společný zájem na prosazování větší efektivity české a mezinárodní rozvojové spolupráce a na posilování jejího pozitivního dopadu na obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. Hlavním úkolem FORSu je zastupovat společně zájmy svých členů a posilovat spolupráci a vztahy mezi státními institucemi v ČR a EU a nevládními organizacemi v oblasti rozvojové spolupráce. Člověk v tísni aktivně spolupracuje s FORS na úrovni několika pracovních skupin.

CONCORD je evropská konfederace nevládních organizací pro pomoc a rozvoj. Jejími členy je 27 národních platforem a 18 mezinárodních sítí, které spolu se dvěma přidruženými členy reprezentují více než 1 800 neziskových organizací z celé Evropy. CONCORD sídlí v Bruselu a působí jako zástupce neziskového sektoru při jednáních s institucemi EU. Za Českou republiku je členem CONCORDu České fórum pro rozvojovou spolupráci (FORS). Člověk v tísni vysílá své zástupce pouze na jednání pracovních skupin.

VOICE je síť 82 evropských nevládních organizací poskytujících humanitární pomoc na celém světě. Na rozdíl od svých členů nemá VOICE vlastní projekty v terénu; jejím posláním je zapojovat své členy do advokačních kampaní, slaďovat postoje svých členů v otázkách humanitární politiky a usnadňovat výměnu informací. VOICE, podobně jako CONCORD, působí jako hlavní prostředník v diskusích mezi neziskovým sektorem a EU o otázkách humanitární pomoci a snižování rizika katastrof.

Aliance CHS je celosvětová aliance humanitárních a rozvojových organizací, které usilují o to, aby pomoc měla větší efektivitu. Aliance vznikla v roce 2015 spojením organizací Humanitarian Accountability Partnership International, která se zaměřovala na odpovědnost vůči postiženým a People in Aid, která se zaměřovala na řízení lidí v sektoru humanitární pomoci a rozvoje. CHS má sídlo v Ženevě a udržuje si zastoupení v Londýně. Základní humanitární standardy (Core Humanitarian Standard - CHS) slouží jako důležitý referenční bod pro práci CHS a Alliance2015. Mezi další organizace, které poskytují důležité produkty a služby související s CHS, patří Sphere, Groupe URD a Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI). Člověk v tísni je členem od roku 2017, v současné době je v procesu vlastní certifikace na standardy CSH.

Start Network tvoří více než 40 humanitárních organizací z pěti kontinentů, od velkých mezinárodních organizací až po menší národní nevládní organizace. Naším společným cílem je transformovat humanitární činnost prostřednictvím inovací, rychlého financování, včasných opatření a lokalizace. Start Network řeší největší systémové problémy, s nimiž se tento sektor potýká - pomalé a reaktivní financování, centralizované rozhodování a nechuť ke změnám, jež způsobují, že se lidem postiženým krizemi po celém světě nedostává dostatečně rychle té nejlepší pomoci a dochází tak ke zbytečnému utrpení. Člověk v tísni se stal členem Start Network v roce 2020.

GISF je nezávislá síť nevládních organizací, která byla založena v roce 2006. Jejím cílem je poskytnout platformu pro sdílení zkušeností a znalostí v oblasti bezpečnosti humanitární práce. Od svého založení se GISF postupně rozšířilo jak o rozvojové a lidskoprávní organizace tak i o velké tradiční humanitární organizace. Za posledních 14 let vytvořilo GISF centrum, které shromažďuje a sdílí osvědčené postupy v oblasti bezpečnostních rizik. Cílem práce GISF je zlepšit politický přístup a bezpečnostní praxi. Spolupracujeme s řadou odborníků v rámci sektoru i mimo něj, abychom zajistili koordinovaný přístup a maximalizovali přínos pro všechny aktéry. Člověk v tísni je členem řídicí skupiny GISF.

Bond je britská síť organizací působících v oblasti mezinárodního rozvoje. Síť Bond byla založena v roce 1993 a působí v ní 61 organizací. Dnes má více než 40 pracovních skupin s 3 000 členy. Každá pracovní skupina se zaměřuje na klíčová témata v rozvojovém a humanitárním sektoru s cílem prosazovat změny na globální úrovni. Cílem sítě Bond je propojovat lidi v našem sektoru, aby mohli sdílet své odborné znalosti s ostatními a rozvíjet své dovednosti prostřednictvím společných akcí a školení. Chceme společnými silami ovlivňovat politiku vlád na národní i mezinárodní úrovni a pomáhat nevládním organizacím, aby jejich práce byla účinnější a udržitelnější, i díky našim odborným znalostem a podpůrným službám, které může síť Bond poskytnout. Člověk v tísni UK je členem sítě Bond.

GLOBÁLNÍ KLASTRY OSN

The Food Security Cluster (Klastr pro potravinovou bezpečnost - FSC) se zaměřuje na posílení spolupráce a partnerství. FSC spolupracuje přímo se svými partnery a zúčastněnými stranami, mezi něž patří nevládní organizace, hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, organizace OSN, vlády a dárci. FSC byl založen v roce 2011 s cílem koordinovat reakci na potravinovou bezpečnost během humanitárních krizí, řešit otázky dostupnosti potravin a jejich rozumného využití. Klastr sídlí v ústředí World food programme (WFP) v Římě a společně jej řídí Food and agriculture organization (FAO) a společně s WFP. Globální podpůrný tým tvoří pracovníci FAO, WFP a nevládních organizací.

Global Shelter Cluster (Globální klastr pro přístřeší - GSC) je koordinační mechanismus stálého meziagenturního výboru (IASC), který podporuje lidi postižené přírodními katastrofami a vnitřně vysídlené osoby zasažené ozbrojenými konflikty a zajistit jim bezpečné, důstojné a vhodné ubytování. GSC umožňuje lepší koordinaci mezi všemi aktéry v této oblasti, včetně místních samospráv a národních vlád, aby lidé, kteří nemají důstojné bydlení, dostali co nejrychleji správný druh podpory. GSC je veřejná platforma, které na celosvětové úrovni spolupředsedají Červený kříž (IFRC) a Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky při OSN (UNHCR). GSC má 45 partnerů, kteří se setkání platformy pravidelně účastní. IFRC je svolavatelem Klastru pro přístřeší při přírodních katastrofách, zatímco UNHCR vede Klastr pro přístřeší v konfliktních situacích.

The Global Logistics Cluster (Globální logistický klastr) zajišťuje koordinaci a správu informací na podporu operativního rozhodování a zlepšuje předvídatelnost, včasnost a účinnost humanitární reakce na mimořádné události. V případě potřeby logistický klastr rovněž usnadňuje přístup ke společným logistickým službám. Vzhledem ke svým odborným znalostem v oblasti humanitární logistiky byl Světový potravinový program IASC The Inter-Agency Standing Committee vybrán jako vedoucí agentura logistického klastru. Světový potravinový program působí také jako "poskytovatel poslední instance", který nabízí společné logistické služby, pokud humanitární reakci brání kritické nedostatky. Člověk v tísni se stal členem v roce 2020.

The Global Education Cluster (Globální klastr pro vzdělávání - GEC) usiluje o předvídatelnou, spravedlivou a dobře koordinovanou reakci, která řeší potřeby obyvatel v krizových oblastech v otázkách vzdělávání. GEC posiluje kapacity pracovníků a partnerů, poskytuje včasnou, dálkovou i přímou podporu v terénu, klade důraz na důkladné hodnocení situace, analýzu a propagaci. Fórum partnerů GEC je platformou pro národní a mezinárodní nevládní organizace, agentury OSN a další organizace podporující vzdělávání v mimořádných situacích, které si mohou vyměňovat informace, identifikovat priority a prosazovat lepší koordinaci.

Charter on Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action (Chartu o začleňování osob se zdravotním postižením do humanitárních akcí) vypracovalo více než 70 zúčastněných stran včetně agentur OSN, mezinárodní komunity občanské společnosti a globálních, regionálních a národních organizací osob se zdravotním postižením. Podpořením Charty se organizace zavazují k tomu, že humanitární činnost bude zahrnovat osoby se zdravotním postižením, a to odstraněním překážek, s nimiž se osoby se zdravotním postižením potýkají v přístupu k pomoci, ochraně a podpoře při obnově, a zajištěním jejich účasti na rozvoji, plánování a realizaci humanitárních programů.

International Network for Education in Emergencies (Mezinárodní síť pro vzdělávání v mimořádných situacích - INEE) je síť odborníků na vzdělávání v mimořádných situacích pracujících pro národní a mezinárodní nevládní organizace a agentury OSN, ministerstva školství, dárce, studenty, učitele a výzkumné pracovníky, kteří se dobrovolně zapojují do práce související se vzděláváním v mimořádných situacích. Cílem je dosáhnout minimální úrovně přístupu ke vzdělávání , jeho kvality v mimořádných situacích a také zajistit odpovědnost pracovníků, kteří tyto služby poskytují. INEE zprostředkovala konzultace s nejširším spektrem odborníků, jehož cílem bylo vypracovat minimální standardy pro vzdělávání: Připravenost, reakce, obnova. Kromě toho INEE vypracovala řadu dalších nástrojů a návodů, které jsou k dispozici v souboru nástrojů INEE.

UN Global Compact je rámec pro podniky založené na zásadách, které obsahují deset principů v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. V rámci Global Compact se společnosti spojují s agenturami OSN, pracovními skupinami a občanskou společností. UN Global Compact je největší světovou iniciativou v oblasti společenské odpovědnosti firem, na níž se podílí 13 000 firem a dalších zúčastněných stran ve více než 170 zemích. UN Global Compact má dva cíle: začlenit deset zásad do podnikatelských aktivit po celém světě a zvýšit podporu širších cílů OSN, jako jsou například cíle udržitelného rozvoje (SDGs).

The European Partnership for Democracy (Evropské partnerství pro demokracii - EPD ) je nezisková organizace s celosvětovou působností na podporu demokracie, která sdružuje síť 15 organizací specializujících se na různé části demokratického systému. Jejím posláním je přispívat k evropskému úsilí v oblasti podpory demokracie po celém světě a posilovat jeho dopad.

The Global Partnership for Social Accountability (Globální partnerství pro sociální odpovědnost - GPSA´s jsou organizace z občanské společnosti, dárcovské komunity, soukromého sektoru a akademické obce, které vyjádřily svůj souhlas s cíli a strategií GPSA. Globální partneři spolupracují s GPSA na výzkumu a technické pomoci v oblasti výměny znalostí. GPSA těží z partnerství s těmito organizacemi mnoha různými způsoby v závislosti na jejich povaze. Zatímco někteří partneři sdílejí poznatky ze svých praktických zkušeností, jiní poskytují akademické znalosti, financování a vytváření sítí. Všechny tyto příspěvky pomáhají prosazovat cíle programu. Skupina globálních partnerů nyní zahrnuje více než 300 organizací.

Autor: ČvT

Související články