Předali jsme Ceny inspirace Světové školy 2023

Publikováno: 7. 11. 2023 Doba čtení: 8 minut
Předali jsme Ceny inspirace Světové školy 2023
© Foto: Tomáš Princ

V pátek 3. listopadu jsme ve Frýdlantském salónku Senátu ČR vybraným školám zapojeným do tohoto programu předali Ceny inspirace Světové školy. Již podruhé jsme tak ocenili školy, jejichž akce a komunitní projekty byly v loňském školním roce těmi zajímavými příklady dobré praxe pro ostatní. Mezi oceněnými jsou zastoupené různé typy škol od malotřídek, až po velké školy z panelových sídlišť. Ve svých projektech se školy věnovaly tématům jako nakládání s odpady, spravedlivý obchod nebo odpovědná spotřeba. 

„Jsme rádi, že jsme již druhým rokem po sobě mohli takto ocenit žáky i učitele, kteří v řadě případů dokázali ve svých městech a obcích v omezeném čase školní výuky připravit opravdu rozsáhlé a zajímavé akce s velkým dopadem i počtem návštěvníků. Potvrzují tím jeden z cílů celého programu, že o globálních tématech a problémech se nemusí jen učit, ale mohou směrem k nim i aktivně jednat přímo ve svém nejbližším okolí,“ říká k předávání letošních Cen inspirace Světové školy Milan Caha, koordinátor tohoto projektu z Člověka v tísni.

Na slavnostní akci vystoupilo několik veřejně známých osobností, kteří ve svých příspěvcích poděkovali žákům za jejich aktivity, za jejich zájem o globální témata dneška a pogratulovali jim k získání ceny pro jejich školu. Byli mezi nimi například senátor Jiří Drahoš, ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek, ředitel Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR Petr Gandalovič a pověřená ředitelka Odboru vzdělávací politiky MŠMT Ludmila Třeštíková.

Cenou inspirace Světové školy jsme letos ocenili těchto osm Světových škol:

 • Dětská skupina Školka v lese, Prostor plus o. p. s., Kolín
 • Základní škola a Mateřská škola Choryně
 • Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí
 • Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál
 • Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 
 • Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, p.o.
 • Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 
 • Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 

Přehled škol oceněných Cenou inspirace Světové školy 2023

Zde si můžete přečíst krátké medailony všech oceněných škol, ve které jsou popsány samotné školy i to, jakým tématům se ve svých školních projektech věnovaly:

Dětská skupina Školka v lese, Prostor Plus o.p.s.

Dětská skupina Školka v lese je malopočetná školka, která pracuje podle konceptu „respektovat a být respektován“ a je inspirovaná zejména lesní pedagogikou, kdy děti tráví většinu času ve volné přírodě. Poskytuje bezpeční a inspirativní prostor kde se děti mohou rozvíjet po všech stránkách a kde jsou vedeni k respektu a odpovědnosti nejen sebe, druhých ale i celého životního prostředí.

Školka získala titul Světová škola v roce 2019 a od té doby se zabývala problematikou odpadů, důležitostí vody a stromů a nebo poznáváním různých zemí. Díky tomu se seznámili i s novými kamarády z ukrajinské školky u nich ve městě.

Dětská skupina Školka v lese je zářným příkladem toho, že i malé děti zajímá svět kolem nás, a proto má smysl se globálním tématům věnovat již od útlého věku, a to zejména v propojení s místním okolím. Děti jsou tak připravené na vstup do reálného světa a možností změn, které mohou dosáhnout.

Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková organizace

ZŠ Choryně je malotřídní škola rodinného typu na Valašsku. Škola se aktivně zapojuje do projektů, které jsou pro děti MŠ a žáky 1. stupně zajímavé, obohacující a smysluplné. Snaží se, aby děti a žáci, přiměřeně ke svému věku, porozuměli současnému světu, uvědomovali si souvislosti v něm, učili se zodpovědně jednat. ZŠ Choryně je Světovou školou od roku 2020 a během 4 let v programu se věnovala projektům na témata chudoby, pomoci, ochraně mořských želv a pomoci seniorům doma i ve světě.

ZŠ Choryně uplatňuje vrstevnické učení, kdy místní akci připravují ambasadoři Světové školy - žáci a žákyně 5. třídy, kteří téma místní akce představují nejen veřejnosti, ale i spolužákům z nižších tříd.

Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí

CZŠ svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, pobočka Opava je malá přívětivá škola rodinného typu, ve které vládne mezi pedagogy i žáky přátelská, upřímná a otevřená atmosféra.

Škola staví na křesťanských tradicích, a proto jí nejsou lhostejná témata, která se nás zdánlivě netýkají. Dětem se snaží přiblížit globální témata různým způsobem. Dlouhodobě spolupracují s organizacemi, které pomáhají potřebným.

CZŠ sv. Ludmily je Světovou školou od roku 2021 a v posledních třech školních letech se věnovali tématu voda, moře a odpady. Všechna témata zkoumali se svými prvostupňovými žáky vždy po celý školní rok. V loňském školním roce se přes téma bioodopadu, otázky vytváření či nevytváření odpadu dostali až k tématu palmového oleje. Světový tým zapojuje všechny žáky i vyučující ve své pobočce v Opavě a své know-how šířili nejen na školní akci, ale i na Dni Země pořádaném městem Opava a v místním obchodním centru.

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Základní a Mateřská škola v Jindřichově je malá venkovská, spádová škola s rodinnou atmosférou. Při komunitních akcích spoléhají hlavně na návštěvnost rodičů, proto zapojují co nejvíce dětí do všech aktivit. Mají vyzkoušeno, že čím menší děti se zapojí, tím je vyšší počet rodičů, kteří přijdou.

Během komunitní akce seznamují rodiče a další návštěvníky s tím, co dělali, zjistili, co nového se naučili o globálních tématech a také jakou to má souvislost s námi. Předávání probíhá různou formou, od dramatizace, přes info stánky po prezentace žáků návštěvníkům akce.

ZŠ a MŠ v Jindřichově je Světovou školou již od roku 2015 a věnovala se např. zdraví, plastům, vodě, palmovému oleji. Světová škola v Jindřichově dokáže využít úzké vazby s místní komunitou a zapojit vysoký počet rodičů a dalších přátel školy.

Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52

I přestože je Základní škola v Prostějově typická paneláková škola, tak se může pochlubit aktivními žáky a skvělými učiteli, kteří se zajímají o svět kolem nich. Zaměřují se hodně na environmentální problematiku, spolupracují s místními organizacemi. Světovou školou jsou již od roku 2018. Zabývali se tématy jako gender, migrace, plasty.

V loňském školním roce se věnovali tématu včel, proč jsou pro lidstvo důležité, a jak může úbytek biodiverzity ohrozit život na planetě. Téma přiblížili žáci svým spolužákům, žákům ze ZŠ Jistota a během odpoledních dílniček i rodičům. Zároveň prezentovali tento projekt na veletrhu Ekoplaneta v Kroměříži.

Škola dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Jistota, školou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáky této školy zapojuje i do akcí Světové školy, nejen jako pasivní účastníky, ale i jako aktivní partnery.

Základní škola J.V.Sládka Zbiroh, p.o.

ZŠ J. V. Sládka Zbiroh se nachází na rozhraní brdských lesů a CHKO Křivoklátsko a je spádovou školou pro široké okolí. Jedná se o velice aktivní školu zapojenou do mnoha projektů, které podporují všestranný rozvoj žáků. Žáci jsou vedeni k praktickým činnostem v oblasti ekologie a péče o přírodu a zvířata.

Světovou školou je již od roku 2015, běžně organizuje charitativní bazárky, férovou snídani a akce ke Dni Země nebo Dnu důstojné práce. Do akcí se často zapojuje většina školy. Pyšní se i dalšími tituly jako je např. Ekoškola, Fairtradová škola nebo Podnikavá škola.

Environmentální výchova a globální vzdělávání mají své pevné místo a dlouholetou kontinuitu ve školní práci co přináší pozitivní dopad nejen na žáky, ale i jejich rodiče a širší rodiny. Pani učitelka, které aktivity vede, dokáže svým nadšením nakazit nejen žáky, ale i ostatní kolegy. Žáci berou témata a projekty opravdově, ne jako školu, ale jako život.

Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45

Olomoucké gymnázium Hejčín je velká škola, jejíž součástí je prestižní anglická sekce s dobrým jménem. Ve škole se dlouhodobě snaží pracovat napříč různými předměty, nejvíc v základech společenských věd, v biologii, v zeměpise, ve výchovách a v dalších předmětech. Dlouhodobě spolupracují s olomouckým ARPOKem, účastnili se různých školení a projektů globálního vzdělávání, např. Get up and Goals, Active Citizens.

Škola se snaží zapojovat studenty do komunitních akcí a vzdělávat je nejen pro vysoké školy, ale hlavně pro život….. Nedílnou součástí tohoto přístupu je právě i program Světová škola. Gymnázium je součástí Světové školy od roku 2016 a věnovali se například genderu, odpovědné spotřebě, propojenosti světa, fair trade, energiím.

Škola si vypracovala skvělý model akce v podobě projektového dne pro třídy ze základních škol, které se účastní akce na gymnáziu. Studenti jsou vedeni k samostatnosti a obsah i realizace je ve velké míře na nich. Vyučující jsou v roli mentorů.

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium Kojetín je středně velkou školou, která uplatňuje individuální přístup k žákům. I díky tomu se ve škole snáze organizují společné akce (např. i s tématikou GV). Ve škole mají dlouho tradici projektové dny s tématikou environmentální i globální, které jsou plné poučení a zábavy a u studentů mají pozitivní ohlas. Program Světová škola dává Gymnáziu Kojetín rámec a hlubší smysl v jejich práci na poli globální tématiky.

Gymnázium Kojetín získalo titul Světová škola v roce 2017 a od té doby se věnují spoustě tématům, například pomoci v rozvojových zemích, odpovědná spotřeba, fair trade, ochrana ohrožených živočichů, gender.

Místní akce Gymnázia Kojetín se skládají vždy z více drobných akcí během celého školního roku. Škola ukazuje obrovské nasazení nejen paní učitelky, která tým Světové školy vede, ale i týmu studentů napříč ročníky. Akce postupem času bobtnají do velkých rozměrů. V loňském školním roce uspořádali akce s tématy rovnost poznání a fair trade.

Panelová debata:"Pohnout sebou, pohnout světem"

Součástí slavnostního předávání Cen inspirace byla i panelová debata s podtitulem "Pohnout sebou, pohnout světem", které se účastnili:

 • Jan Lukačevič - kosmický inženýr, popularizátor vědy a ambasador Světových škol
 • Ludmila Kozlová - iniciátorka studentského projektu “Telperion“ věnující se udržitelnosti
 • Max Schroder - autor projektu Second Chance for Material, v rámci něhož se vyrábí recyklovaná prkna z odhozených odpadků nebo z odpadu z výroby
 • Světová škola je dlouhodobý program, ve kterém se žáci i učitelé ze škol, které jsou do něj zapojené, pravidelně zajímají o světové dění, globální témata. Tato témata tvoří přirozenou součást výuky i života školy. Minimálně jednou za rok pořádají společně s místním partnerským subjektem akci zaměřenou na snahu o řešení nebo zmírnění vybraného globálního problému. Po splnění daných podmínek získávají školy certifikované označení Světová škola. Tím se v současné době pyšní 125 českých mateřských, základních a středních škol.

  Program Světová škola zaštiťuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a OSN Česká republika. Program je dlouhodobě finančně podporován z prostředků České rozvojové agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

  Za Světovou školou stojí organizace Člověk v tísni, ADRA a ARPOK.

  Program Světová škola je finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

  Autor: Václav Zeman

  Související články