Příspěvky, přídavky a sociální dávky: jak se v nich vyznat a na co mám nárok

Publikováno: 4. 1. 2024 Doba čtení: 11 minut
Příspěvky, přídavky a sociální dávky: jak se v nich vyznat a na co mám nárok
© Foto: David P. Whelan, Morguefile

Doléhají na vás příliš vysoké ceny potravin, energií a nájemného? Nedokážete měsíc co měsíc vyjít s penězi? Ocitli jste se v hmotné nouzi a potřebujete zjistit, zda pro vás existuje pomoc? 

V následujícím rozcestníku vám přehledně představíme, na jakou státní podporu – příspěvky, přídavky či dávky – máte ve své životní situaci nárok.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) poskytuje celou řadu příspěvků, které mohou lidé v nouzi čerpat.

Pokud příspěvky rozdělíme podle kategorie „životní události“, tedy podle toho, v jaké životní situaci se právě nacházíte, snadno určíme, na jakou pomoc máte nárok. Do výčtu zahrnujeme také mimořádné nesystémové příspěvky. 

OBSAH

Dávky podle „životní události”:

1. drahé bydlení
2. těhotenství, mateřství, dítě

3. pěstounství a poručnictví

4. zdravotní postižení a jiné znevýhodnění

5. ztráta zaměstnání, nezaměstnanost

6. odchod do důchodu

7. úmrtí

Nejčastější „životní události” jsou následující:

1. drahé bydlení

 • příspěvek na bydlení: na tuto dávku máte nárok, pokud 30 % vašich příjmů nestačí na pokrytí nákladů na bydlení (a zároveň je těchto 30 % nižších než normativní náklady stanovené zákonem). Orientační výši příspěvku si můžete vypočítat na kalkulačce MPSV. Více podrobností si přečtěte v našem článku o příspěvku na bydlení.
 • doplatek na bydlení: Pokud nemáte dostatek příjmů na bydlení v bytě nebo na ubytovně, můžete požádat o doplatek na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby vám po zaplacení nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za energie) zůstala částka na živobytí. Více si přečtěte na stránkách MPSV o doplatku na bydlení. Nicméně, abyste získali nárok na tento doplatek, musíte získat příspěvek na živobytí – na ten máte nárok v situaci, kdy máte velmi nízké příjmy. Doplatek na bydlení lze v jistých případech přiznat (s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům) i osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán z důvodu vysokých příjmů, ale příjem této osoby nepřesáhl 1,3násobek částky na živobytí. Více si přečtěte na stránkách MPSV o příspěvku na živobytí.
 • mimořádná okamžitá pomoc: na tuto dávku máte nárok, pokud jste zažili nečekanou životní situaci, např. přišli jste o bydlení nebo obdržíte vyúčtování energií s nedoplatkem.  Nárok vám vzniká, pokud příslušný Úřad práce uzná, že jste v hmotné nouzi. Tuto dávku je možné čerpat i v případě, že potřebujete kočárek či postýlku nebo nemáte na začátku školního roku peníze na pomůcky pro děti. Dávka může být vyplácena i opakovaně. Více si přečtěte v našem detailnějším článku o mimořádné okamžité pomoci.

2. těhotenství, mateřství, dítě

 • peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská): na tuto dávku máte nárok, pokud máte nemocenské pojištění – ať už od zaměstnavatele, nebo jako OSVČ (pozor, není totéž co zdravotní pojištění) a to za předpokladu, že jste odpracovala min. 270 kalendářních dnů za poslední 2 roky, doba pojištění nemusí být u jednoho zaměstnavatele. Prvních 6 týdnů po porodu náleží pomoc pouze matce, poté ji může pobírat i otec dítěte. Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí jako 70 % z příjmu za posledních dvanáct měsíců (přesně si můžete výši pomoci spočítat na kalkulačce MPSV) a poskytuje se po dobu 28 týdnů. Více si přečtěte na stránkách ČSSZ o peněžité pomoci v mateřství.
 • otcovská: na tuto dávku má nárok otec dítěte, pokud má nemocenské pojištění – ať už od zaměstnavatele, nebo jako OSVČ (pozor, není totéž co zdravotní pojištění). Otcovská se vyplácí jako 70 % z příjmu za posledních dvanáct měsíců (přesně si můžete výši pomoci spočítat na kalkulačce MPSV) a poskytuje se po dobu 2 týdnů. Více si přečtěte na stránkách ČSSZ o otcovské.
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství: na tuto dávku máte nárok, pokud máte nemocenské pojištění - ať už od zaměstnavatele, nebo jako OSVČ (pozor, není totéž co zdravotní pojištění) – a pokud jste byla kvůli těhotenství nebo mateřství převedena na jinou práci a klesl vám kvůli tomu příjem. Dávka se poskytuje za dny, kdy trvalo převedení na jinou práci. Více si přečtěte na stránkách ČSSZ o vyrovnávacím příspěvku v těhotenství a mateřství.

I pokud nemáte potřebné nemocenské pojištění, máte nárok na následující příspěvky:

 • rodičovský příspěvek (tzv. rodičovská): na tento příspěvek máte nárok, pokud pečujete o nejmladší dítě v rodině do 3 let věku. Můžete si zvolit měsíční výši příspěvku, a to do vyčerpání celkové částky 350 000 Kč, u dvojčat a vícerčat 525 000 Kč. To vše platí pro děti narozené od 1. ledna 2024 (včetně). Více si přečtěte na stránkách MPSV o rodičovském příspěvku.
 • porodné: na tento příspěvek máte nárok, pokud se vám narodilo první nebo druhé dítě a máte nízký příjem. Příjem rodiny musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny a porodné lze využít maximálně dvakrát. Porodné má pevnou částku 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě. Více si přečtěte na stránkách MPSV o porodném.
 • přídavek na dítě: na tento příspěvek máte nárok, pokud máte nezaopatřené dítě a jste rodina s nižším příjmem. Příjem rodiny musí být nižší než 3,4násobek životního minima rodiny a výše přídavku se pohybuje od 830 do 1580 Kč na dítě měsíčně; pokud jeden z rodičů pracuje, navyšuje se dávka o 500 Kč. Více si přečtěte v našem detailnějším článku o přídavku na dítě.
 • náhradní výživné: na tuto dávku máte nárok, pokud máte nezaopatřené dítě, kterému druhý rodič neplatí výživné (lidově alimenty) nebo je platí jen částečně. Nárok na dávku může vzniknout v případě, kdy prokážete, že byl podán návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí. Před podáním žádosti vám nesmí být hrazeno výživné min. po dobu 4 měsíců.Náhradní výživné je rozdíl mezi částkou určenou soudem a částkou, kterou druhý rodič platí. Maximální výše dávky je 3 000 Kč. Více si přečtěte na stránkách MPSV o náhradním výživném.
 • mimořádná okamžitá pomoc: tuto dávku je možné čerpat, když potřebujete kočárek či postýlku nebo nemáte na začátku školního roku peníze na pomůcky pro děti. Více si přečtěte výše v oddíle Drahé bydlení.

3. pěstounství a poručnictví

Pokud jste pěstouni či poručníci a máte děti svěřené do péče, máte nárok na dávky pěstounské péče. Mezi tyto dávky patří:

 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte: tento příspěvek nahrazuje dítěti výživné od rodičů a slouží k pokrytí běžných měsíčních výdajů dítěte. Jeho výše je závislá na věku dítěte (případně také na stupni závislosti dítěte na péči) – např. u dětí do 6 let činí 6 290 Kč měsíčně, od 18 do 26 let činí 9 220 Kč. Více si přečtěte na stránkách MPSV o příspěvku na úhradu potřeb dítěte.
 • odměna pěstouna: nárok na tuto odměnu máte po dobu, kdy se o svěřené dítě jako pěstoun staráte. Výše odměny se vypočítává podle minimální mzdy, počtu svěřených dětí, jejich zdravotního stavu a typu pěstounské péče. Odměna pěstouna se považuje za příjem ze závislé činnosti a jako taková podléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění a dani z příjmů. Více si přečtěte na stránkách MPSV o odměně pěstouna.
 • příspěvek při pěstounské péči: nárok na tuto dávku máte v případě, kdy máte dítě v pěstounské péči jakožto příbuzný nebo osoba blízká, nebo jste si dítě sami vybrali a požádali o svěření do péče – na rozdíl od zprostředkovaného pěstounství. Výše příspěvku se odvíjí od násobku životního minima v závislosti na počtu svěřených dětí, jejich zdravotním stavu a příbuzenském poměru k pěstounovi. Tento příspěvek nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění ani dani z příjmů – jedná se o standardní sociální dávku. To znamená, že pěstoun není z titulu pobírání příspěvku při pěstounské péči zdravotně a sociálně pojištěn a musí si tyto odvody zajistit jinak, jako zaměstnanec, OSVČ, přes evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP ČR apod. Více si přečtěte na stránkách MPSV o příspěvku při pěstounské péči.
 • příspěvek při převzetí dítěte: na tento jednorázový příspěvek máte nárok v okamžiku, kdy přebíráte svěřené dítě do péče. Tato dávka slouží k úhradě prvních výdajů na péči o dítě (např. na nákup ošacení, vybavení) a její výše je závislá na věku dítěte. Více si přečtěte na stránkách MPSV o příspěvku při převzetí dítěte.
 • zaopatřovací příspěvek opakující se: tato dávka je určena pro mladé dospělé, kteří odcházejí z ústavních zařízení a mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručenství apod.). Zaopatřovací příspěvek opakující se činí 17 250 Kč měsíčně a může být vyplácen nejdéle do 26 let věku nezaopatřeného mladého dospělého. Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027 si bude moci mladý dospělý (plně svéprávná nebo zletilá fyzická osoba) při splnění podmínek daných zákonem vybrat, zda bude v tomto období pobírat příspěvek na úhradu potřeb dítěte + jeho bývalý pěstoun bude pobírat odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči, nebo zda mladý dospělý bude pobírat novou dávku zaopatřovací příspěvek opakující se. Více si přečtěte na stránkách Úřadu práce ČR.
 • zaopatřovací příspěvek jednorázový: tato dávka je určena pro mladé dospělé, kteří odcházejí z ústavních zařízení a mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručenství apod.). Zaopatřovací příspěvek jednorázový činí 28 750 Kč, vyplácí se jedné oprávněné osobě pouze jednou. Více se dozvíte na stránkách Úřadu práce ČR.
 • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla: na tento příspěvek máte nárok, pokud pečujete nejméně o 3 svěřené děti. Jde o jednorázovou dávku v maximální výši 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých jedné pečující osobě za posledních 10 kalendářních let nesmí přesáhnout 200 000 Kč. Více si přečtěte na stránkách MPSV o příspěvku na zakoupení osobního motorového vozidla

 4. zdravotní postižení a jiné znevýhodnění

Pokud jste pracovali a byli při tom pojištěni:

Pokud nemáte odpracovanou potřebnou dobu a nevznikl vám nárok na invalidní důchod:

 • příspěvek na péči: na tuto dávku máte nárok, pokud na tom nejste zdravotně dobře, nedokážete se o sebe postarat a jste závislý na pomoci druhé osoby. O příspěvku rozhoduje příslušný Úřad práce a posuzuje vaši mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání, hygienu a další potřeby. Pokud je vám více než 18 let, pohybuje se výše příspěvku od 880 Kč měsíčně u lehké závislosti až po 19 200 u úplné závislosti. Více si přečtěte na stránkách MPSV o příspěvku na péči.
 • průkaz OZP (osoby zdravotně postižené): na tento průkaz máte nárok, pokud jste zdravotně postižení ve smyslu mobility, orientace či autistického spektra. Průkaz vydává příslušný Úřad práce. Díky průkazu máte nárok na bezplatnou hromadnou dopravu, 75% slevu ve vnitrostátních vlacích a autobusech a další úlevy. Více si přečtěte na stránkách MPSV o přiznání průkazu OZP.
 • příspěvek na mobilitu: na tento příspěvek máte nárok, pokud jste zdravotně postižení, máte průkaz OZP typu ZTP nebo ZTP/P a potřebujete se opakovaně někam dopravovat. Ke vzniku nároku stačí podat čestné prohlášení. Výše příspěvku je 900 Kč měsíčně. Jste-li osoba, která využívá zravotnický prostředek pro domácí umělou plicní ventilaci, měsíční výše dávky je 2.900 Kč. Více si přečtěte na stránkách MPSV o příspěvku na mobilitu.
 • příspěvek na zvláštní pomůcku: na tento příspěvek máte nárok, pokud jste zdravotně postižení a potřebuje pomůcku k sebeobsluze, přepravě či práci. Mezi tyto pomůcky patří zdvihací plošiny, rampy, úpravy koupelen, schodolezy, motorové vozidlo či vodicí pes. K získání pomůcky je nutná spoluúčast. Více si přečtěte na stránkách MPSV o příspěvku na zvláštní pomůcku.

5. ztráta zaměstnání, nezaměstnanost

 • podpora v nezaměstnanosti: na tuto dávku máte nárok, pokud máte v posledních 2 letech odpracovanou dobu důchodového pojištění nejméně 1 rok a zaevidujete se na příslušný Úřad práce jako uchazeč o zaměstnání. Více si přečtěte na stránkách MPSV o podpoře v nezaměstanosti.

6. odchod do důchodu

7. úmrtí

Pokud vám blízký zesnulý měl odpracovanou potřebnou dobu důchodového pojištění:

A bez ohledu na odpracovanou dobu:

 • pohřebné: na tuto dávku máte nárok, když vypravujete pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Výše pohřebného je 5 000 Kč bez ohledu na příjem rodiny. Více si přečtěte na stránkách MPSV o pohřebném.
Pokud jste v tíživé životní situaci, neváhejte a obraťte se s dotazem na naši help linku +420 770 600 800, případně kontaktujte pracovníky na našich pobočkách. Rádi vám poradíme a pomůžeme.
Autor: Člověk v tísni

Související články