Proč a jak v Česku lépe vzdělávat o světě aneb jak Česko zavádí globální rozvojové vzdělávání

Publikováno: 6. 2. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Proč a jak v Česku lépe vzdělávat o světě aneb jak Česko zavádí globální rozvojové vzdělávání
© Tomáš Princ

Vzhledem k propojené a vzájemně závislé povaze našeho světa není globální „někde za našimi hranicemi“. Naše spojení s lidmi a místy na všech kontinentech znamená, že globální je součástí našeho každodenního života a stává se lokálním: společensky a kulturně prostřednictvím médií a telekomunikací, prostřednictvím cestování a migrace; ekonomicky prostřednictvím obchodu a mezinárodních financí; ekologicky sdílením jedné planety; politicky prostřednictvím mezinárodních vztahů a systémů regulace.

Předložený dokument čtenáře v kostce seznámí, jak Česko v posledním období pokročilo v zavádění globálního rozvojového vzdělávání. Vysvětluje, proč je důležité českou společnost všech věkových kategorií vzdělávat o světě a jeho souvislostech, a doporučuje, kdo a jak tomu může ze své pozice přispět - na ministerstvech, fakultách, školách, v místních samosprávách či organizacích.

Spolu se společenskými, ekonomickými, technologickými a dalšími proměnami současného světa je jasné, že ke změnám musí docházet také ve vzdělávání a výchově mladých lidí, aby dokázali obstát v nových podmínkách. Současný dynamicky se měnící svět více než kdy dříve klade na lidi nároky zorientovat se v něm, porozumět procesům, které ovlivňují životy nás všech a umět o něj pečovat.

To, čím se vyznačuje a na čem staví právě GRV, vystihují základní principy vymezené ve Strategii globálního rozvojového vzdělávání a osvěty o globálních souvislostech:

  • holistický pohled na svět – GRV přispívá ke vnímání současného světa jako propojeného celku, chápání všech jeho aspektů jako vzájemně závislých a hledání souvislostí mezi rozhodováním a děním na místní, regionální i celosvětové úrovni, v prostoru i čase;
  • globální odpovědnost – GRV pomáhá lidem vnímat sebe sama jako součást globálního společenství a motivuje je k odpovědnému jednání a chování s ohledem na sebe, společnost i svět, ve kterém žijeme, s důrazem na aktivní přispívání k překonávání nerovností;
  • solidarita a sociální spravedlnost – GRV podporuje solidaritu s lidmi žijícími v obtížných podmínkách a ochotu jim pomoci, dodržování lidských práv a prosazování rovných příležitostí pro všechny, a to v lokálním, regionálním i globálním kontextu;
  • otevřenost a kritické myšlení – GRV podporuje otevřený a kritický přístup k informacím, názorům a perspektivám, respekt k diverzitě a schopnost hodnotově založeného úsudku a rozhodnutí na základě informovaného postoje;
  • participace a partnerství – GRV podporuje aktivní účast lidí na řešení lokálních i globálních výzev a konfliktů a formální i neformální spolupráci a rovnocenné partnerství mezi aktéry státními i nestátními na místní, národní i mezinárodní úrovni.

Vysvětlení ke schématu GRV:

Globální rozvojové vzdělávání (GRV) přispívá k utváření udržitelného světa. Na svět je nahlíženo jako na propojený celek, v němž je úzká provázanost mezi jedincem, místní a globální úrovní. Koncept GRV zahrnuje několik oblastí, s nimiž souvisí řada globálních výzev a které se vzájemně prolínají: porozumění propojenosti a vzájemné závislosti světa; reflexe rozmanitosti světa; podpora lidských práv; péče o svět, ve kterém žijeme; respektující soužití ve světě. Globální rozvojové vzdělávání se zaměřuje na poznávání všech těchto globálních oblastí, nalézání souvislostí, kritické přemýšlení a utváření způsobů odpovědného jednání a chování. GRV podporuje takový rozvoj jedince, který mu umožní být globálním občanem, žít důstojný život podle svých představ, v souladu s druhými a s ohledem na planetu Zemi.

GRV se v České republice zakotvilo před více než 15 lety a systematicky se rozvíjí. Jednotný rámec umožnila nastavit Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011-2015 (později aktualizovaná i na období 2016-2017), která zároveň odstartovala i užší spolupráci organizací, institucí a škol. Navazující Strategie globálního rozvojového vzdělávání a osvěty o globálních souvislostech je zpracovaná pro období 2018-2030. Strategie GRV se opírá o existující národní strategické dokumenty a souzní s jejich cíli.

Celý dokument, který se podrobně věnuje stavu globálního rozvojového vzdělávání v České republice si můžete stáhnout ZDE.

Autor: Petra Skalická, Varianty

Související články